SCHEMAT ORGANIZACYJNY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINY JEŻÓW

Wykaz pracowników Urzędu Gminy
na poszczególnych stanowiskach pracy:


WÓJT GMINY JEŻÓW – KIEROWNIK URZĘDU GMINY
MARIUSZ GUZICKI
pokój nr 11

SEKRETARZ GMINY -  KIEROWNIK REFERATU OGÓLNO-ORGANIZACYJNEGO - BARTŁOMIEJ LIPSKI

1. REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY:

podległe stanowiska:

 • stanowisko ds. obsługi Sekretariatu Urzędu, spraw organizacyjnych i kadrowych - Sandra Winciorek,
 • stanowisko pracy – informatyk, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, prowadzenia portalu internetowego Urzędu Gminy Jeżów, Administrator Systemów Informatycznych - Krzysztof Juraś,
 • stanowisko ds oświaty - Kinga Goliat,
 • stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Archiwista - koordynator czynności kancelaryjnych
 • pracownicy obsługi - 4 etaty.

2. REFERAT FINANSOWY:

SKARBNIK GMINY – KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO - EMILIA JANOWSKA

 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Agata Piotrowska-Rudzka,
 • Stanowisko ds. finansowych i płacowych Urzędu Gminy, Prac Interwencyjnych, Robót Publicznych i Prac Społecznie użytecznych - Katarzyna Guzicka,
 • Stanowisko ds. księgowania podatków i opłat - Monika Dróżdż,
 • Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat oraz ich windykacja; zastępca archiwisty - koordynator czynności kancelaryjnych - Magdalena Łyszkowicz,
 • Stanowisko ds. księgowania i windykacji należności  z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych i egzekucja wpływów z mandatów oraz wymiaru i księgowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich egzekucja - Katarzyna Werner,
3. REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH (RGiFS)

Halina Swaczyna - KIEROWNIK REFERATU realizujący jednocześnie obowiązki na stanowisku ds. gminnej gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, zamówień publicznych i spraw bhp;

podległe stanowiska:
 • stanowisko pracy ds. rolnictwa; ochrony środowiska; gospodarki wodnej i ściekowej; spółki wodnej; targowisk, spraw organizacyjnych w zakresie nadzorowania pracy gminnej  oczyszczalni ścieków; rozliczanie zużycia paliwa przez ciągnik oraz nadzorowanie prac robotnika gosp. obsługującego ciągnik wraz ze sprzętem  - Paweł Winciorek,
 • stanowisko ds. gosp. lokalowej i mieszk.; remontów; kultury, zdrowia; grobownictwa, zabytków; ewidencji działalności gospodarczej; spisywania zeznań świadków o pracy w gosp. rolnym; nadzorowania działalności sali gimnastycznej i gminnych świetlic wiejskich; opiniowania rozwiązań zbiorowej komunikacji lokalnej oraz utrzymywania przystanków autobusowych;   projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków UE z POKL; współpracy z sądem w zakresie dozorowanej pracy na cele publiczne; utrzymania zieleni; nadzoru nad pracownikami obsługi oraz jako PEŁNOMOCNIK WÓJTA ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także jako osoba wyznaczona przez Wójta do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej  - Ewelina Kencler,
 • stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego; bieżącego utrzymania dróg; oświetlenia ulicznego - Joanna Bąkowska,
 • stanowisko ds. inwestycji i remontów; dróg; ochrony p. poż., spraw p.poż. wykonywanych przez OSP oraz rozwoju lokalnego i pozyskiwania środków z funduszy europejskich, a także jako osoba wyznaczona przez Wójta do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników - Anna Bąkowska,
 • stanowisko pracy – konserwator w Gminnej Oczyszczalni Ścieków – w wymiarze   3/4 etatu - Sylwester Żurawski.


4. SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY PODLEGŁE WÓJTOWI GMINY:

 • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pełnomocnik Wójta ds ochrony informacji niejawnych oraz stanowisko ds. obsługi Rady Gminy - Maria Łyszkowicz,
 • Stanowisko ds. kancelarii niejawnej, poprawy bezpieczeństwa i porządku oraz promocji Gminy,
 • Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego i prowadzenia bazy danych OC (1/4 etatu) - Arkadiusz Bachura,
 • ochrona p. poż. oraz ewakuacja pracowników w sytuacji zagrożenia,
 • Pierwsza pomoc przedlekarska - Iwona Kazimierczak, Ewelina Kencler,
 • Obsługa prawna - wykonywana przez zewnętrzną Kancelarię Prawną,
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD). JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY:

 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS),
 • GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI (GOKSiR),
 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JEŻOWIE.

Pliki do pobrania:

metryczka


Wytworzył: WÓJT GMINY JEŻÓW (25 sierpnia 2004)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (28 grudnia 2004, 11:57:21)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (31 marca 2020, 09:00:47)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24041