Przetarg nieograniczony Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Gminy w Jeżowie - etap I ( modernizacja kotłowni i wewnętrznej instalacji c.o.)

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69
email: jezow@jezow.pl
 
OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r.Nr 164, poz.1163 z późn. zmn./ pn;
 
„MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEŻOWIE – ETAP I ( MODERNIZACJA KOTŁOWNI I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.)”
           
Rodzaj roboty: robota budowlana (CPV) 45331100-7, 45330000-9, 45331110-0,  45262610-0, 45210000-2, 45232140-5.
            Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia: 15.09.2007 r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którzy:
1)       posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym zamówieniem;
2)       posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania określonych prac;
3)       dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6)       Złożą ofertę zgodnie ze SIWZ.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena – 100 %
Wadium – 1500 zł.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.
Termin składania ofert  upływa dnia  14 czerwca 2007  r. o godz.9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2007 r. o godz.10.00 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pok. nr 10 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.jezow.pl
Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 8.00- 15.00
- Małgorzata Pacho-Kuląg tel. 046 875 53 71 w.34
                                               – Halina Swaczyna tel. 046 875 53 71 w.35.
  SIWZ (269kB) pdf
przedmiar robót (168kB) pdf
specyfikacja kotłowtnia Jeżów (340kB) pdf
projekt energetyczny opis-el (80kB) pdf
projekt energetyczny rys.2 schemat elektr.Jeżów (61kB) pdf
projekt energet. rys.1 węzeł Jeżów-elektro (87kB) pdf
Projekt energet. tablica elektro Jeżów (54kB) pdf
Projekt energet. strona tytułowa (44kB) pdf
Projekt instalacyjny-opis kotlownia (226kB) pdf
Projekt instalacyjny-rys.nr 2 (139kB) pdf
Projekt instalacyjny-str. tytułowa (118kB) pdf
Projekt instalacyjny-rys.nr 1 (196kB) pdf
                             

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
 
Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński
tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl
informuje o wyniku postępowania na:
  „MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEŻOWIE – ETAP I ( MODERNIZACJA KOTŁOWNI I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.)”
 
Przeprowadzonego w dniu 14.06.2007r. w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty 60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm./.
 
Złożono dwie ważne  oferty.
 Jedna oferta została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 , w związku z art.24 ust.2 pkt.3 i art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Do realizacji wybrana została oferta  firmy ECOTHERM Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz jako oferta o najkorzystniejszej cenie.
 

 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (4 czerwca 2007)
Opublikował: Halina Swaczyna (5 czerwca 2007, 08:57:33)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (3 lipca 2007, 10:01:29)
Zmieniono: Dopisano igłoszenie o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2392