Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżów etap I część 2 i 3 oraz przebudowa sieci wodociągowej w Al.3-go Maja i ul. Rynek w Jeżowie

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69
email: jezow@jezow.pl
 
OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty  określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r.Nr 164, poz.1163 z późn. zmn./ pn;
 
„BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  JEŻÓW  ETAP  I  CZĘŚĆ 2 i 3  ORAZ  PRZEBUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ  W AL. 3-go MAJA I  UL. RYNEK  W  JEŻOWIE”
           

Rodzaj roboty: robota budowlana (CPV) 45111200-0, 45000000-7, 45232411-6, 45231300-8
            Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia:
·         Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżów etap I część 3 oraz przebudowa sieci wodociągowej w al. 3-go Maja i ul. Rynek w Jeżowie do dnia 15.09.2007 r.
·         Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżów etap I część 2 do dnia 05.05.2008r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którzy:
1)       posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym zamówieniem;
2)       posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania określonych prac;
3)       dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6)       Złożą ofertę zgodnie ze SIWZ.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2007r. pod numerem 108118-2007.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena – 100 %
Wadium – 20 000 zł.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.
Termin składania ofert  upływa dnia  19 lipca 2007  r. o godz.900.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2007 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pok. nr 10 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.jezow.pl
Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500
- Małgorzata Pacho-Kuląg tel. 046 875 53 71 w.34
                                               – Halina Swaczyna tel. 046 875 53 71 w.35.
siwz (318kB) pdf
dok.proj.kanal.cz.3 str.tytuł. (762kB) pdf
dok.proj.kanal.cz.3 (137kB) pdf
kan.cz.3 projekt bud.rysunki (1711kB) zip
dok.proj.kan.cz.2 opis tech. (146kB) pdf
dok.proj.kan.cz.2 TRASA+MAPA (1283kB) zip
dok.proj.kan.cz.2 rys.2 (1312kB) zip
dok.proj.kan.cz.2 rys.3 (1310kB) zip
dok.proj.kan.cz.2 elektr. (1208kB) pdf
dok.proj.kan.cz.2 orient 5000ok (1223kB) zip
dok.proj.kan.cz.2 PIEKAN cz.2 (98kB) pdf
dok.proj.kan.cz.2 rys.4 5A-5B-6 (482kB) zip
opis tech.wodociąg - proj.bud. (90kB) pdf
strona tytuł.wodociąg proj.bud. (97kB) pdf
wodociąg projekt bud. (1651kB) zip
Jeżów etap I cz.3 przedmiar robót (154kB) pdf
Jeżów etap I cz.2 przedmiar robót (216kB) pdf
Jeżów wod.przedmiar robót (138kB) pdf
specyf.techniczna wodociąg (553kB) pdf
specyf.techn. Jeżów kanalizacja (762kB) pdf

------------------------------------
W przypadku problemów z rozpakowaniem załączników należy pobrać jeden z programów z tej strony: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=3
------------------------------------
Do otwierania rysunków w formacie .dwg można użyć darmowej przeglądarki, którą można pobrać z tej strony: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=87&id=1416

Jeżów, dnia 10.07.2007r.


Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69
email: jezow@jezow.pl
 
przekazuje
WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE  TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  DO  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO
            pn. „BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  JEŻÓW  ETAP  I  CZĘŚĆ 2 i 3  ORAZ  PRZEBUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ  W AL. 3-go MAJA I  UL. RYNEK  W  JEŻOWIE”


Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje się wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia treść zapytań dotyczących w/w przetargu wraz z wyjaśnieniami:
- pytanie brzmi: „ Czy w związku z występowaniem na obiekcie 1-ej przepompowni ścieków prawidłowa jest ilość studni rozprężnych podanych w pozycji 14 w ilości szt.6 ?”
-  wyjaśnienie : W przedmiarze robót obejmującym sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jeżów etap I część 2 w pozycji 14 wystąpiła pomyłka w ilości studni rewizyjnych rozprężnych, zamiast 6 szt. winno być 1szt.
 
      Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszczona zostaje na stronie internetowej www.bip.jezow.pl
      Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art.38 ust.4 powołanej ustawy zamawiający modyfikuje treść siwz w ten sposób, że zamieszcza się poniżej poprawiony przedmiar robót obejmujący sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jeżów etap I część 2 ( poprzedni traci ważność).

Jeżów etap I cz.2 przedmiar robót poprawiony (204kB) pdf
 

Jeżów, dnia 11.07.2007r.
Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69
email: jezow@jezow.pl
 
przekazuje
WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE  TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  DO  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO
            pn. „BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  JEŻÓW  ETAP  I  CZĘŚĆ 2 i 3  ORAZ  PRZEBUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ  W AL. 3-go MAJA I  UL. RYNEK  W  JEŻOWIE”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje się wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia treść zapytań dotyczących w/w przetargu wraz z wyjaśnieniami:
- pytanie brzmi: „W jakim procencie w/w zamówienie jest związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, a w jakim dla pozostałych odbiorców?”
-  wyjaśnienie : 100% zamówienia związana jest z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.
      Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszczona zostaje na stronie internetowej www.bip.jezow.pl
     

 
Jeżów, dnia 16.07.2007r.
Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69
email: jezow@jezow.pl
 
przekazuje
WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE  TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  DO  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO
            pn. „BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  JEŻÓW  ETAP  I  CZĘŚĆ 2 i 3  ORAZ  PRZEBUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ  W AL. 3-go MAJA I  UL. RYNEK  W  JEŻOWIE”
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje się wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia treść zapytań dotyczących w/w przetargu wraz z wyjaśnieniami:
- pytanie brzmi: „Gdzie należy uwzględnić koszt piasku i jego dowóz zawarty w przedmiarze:
Woda w pozycji: 3,6,17,20 ;
Etap I 2 w pozycji : 3,4,17,25,26,39,46,55;
Etap I 3 w pozycji : 3,6,29;
W/w pozycje w przedmiarze nie uwzględniają wartości piasku i jego dowozu ?”
udziela  wyjaśnień :
- wyjaśnienie : Koszt piasku należy uwzględnić odpowiednio w każdej pozycji kosztorysowej dotyczącej zasypywania wykopów zgodnie z opisem zawartym w tej pozycji. Dowóz piasku stanowić będzie koszty zakupu i doliczenie do ceny jednostkowej materiału.
      Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszczona zostaje na stronie internetowej www.bip.jezow.pl
      

 

RGiFS.341)6)07                                                             Jeżów, dnia 03.08.2007r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
 
 
Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński
tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl
informuje o wyniku postępowania na:
„BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  JEŻÓW  ETAP  I  CZĘŚĆ 2 i 3  ORAZ  PRZEBUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ  W AL. 3-go MAJA I  UL. RYNEK  W  JEŻOWIE”
przeprowadzonego w dniu 19.07.2007r. w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj. 5 278 000 euro. jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę  Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL” S.A. ul. Energetyków 4, 97-300 Piotrków Tryb., gdyż oferta ta zawierała najniższą cenę
Złożono dwie ważne  oferty.
Jedynym kryterium oceny ofert była cena ( z podatkiem VAT) 100%.
Przedmiotem streszczenia oceny i porównania złożonych ofert były następujące oferty :
- Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL” S.A. ul. Energetyków 4, 97-300 Piotrków Tryb.- cena z podatkiem VAT  stanowiła 1 127 853,61 zł; liczba punktów w kryterium 100;
- Oferta nr 4 złożona przez Konsorcjum firm:
 Zakład Produkcyjno -Usługowo-Handlowy „MELBUD” Sierakowice Prawe 5, 96-100 Skierniewice
P.U.H. Wodociągi i Kanalizacje Krzysztof Kuciński 95-015 Głowno, ul. Ordona 15- cena z podatkiem VAT  stanowiła 1 379 961,39 zł; liczba punktów w kryterium 81,73.
           
Do realizacji wybrana została oferta  firmy Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL” S.A. ul. Energetyków 4, 97-300 Piotrków Tryb. jako oferta o najkorzystniejszej cenie.
 
Następujące oferty zostały odrzucone:
 -Oferta nr 2 złożona przez Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL” Zyguła , Kapusta Spółka Jawna Tymianka 64, 95-010 Stryków , na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7 w związku z art. 24 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.). Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Ponadto wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia  nie potwierdził zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
- Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „BOLTOM” Bolesław Majczyna ul. Słowackiego 77, 97-300 Piotrków Tryb., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5  w związku z art. 24 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych     (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.). Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W/w oferty zostały odrzucone na podstawie powołanych wyżej przepisów, gdyż złożone zostały przez wykonawców wykluczonych z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt.3 powołanej ustawy. W myśl art.24 ust.4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W/w nie uzupełnili brakujących dokumentów pomimo wezwania do uzupełnienia braków a pierwszy z nich nie potwierdził też zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (27 czerwca 2007)
Opublikował: Halina Swaczyna (28 czerwca 2007, 13:15:18)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (3 sierpnia 2007, 12:58:23)
Zmieniono: dopisano ogłoszenie o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2695