Przebudowa drogi w m. Jeżów - ul. Wojska Polskiego

Znak: RGiFS.341/7/07                                         Jeżów, dnia 19.07.2007r.
 
 
Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69
email: jezow@jezow.pl
 
OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty  określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r.Nr 164, poz.1163 z późn. zmn./ pn;
 
„Przebudowa drogi w m. Jeżów – ul. Wojska Polskiego”
           
Rodzaj roboty: robota budowlana (CPV) 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45233222-1 Roboty w zakresie chodników.
 
            Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia:
·         Etap I do dnia 29 sierpnia 2007r. :
- Wykonanie zatoki postojowej z kostki betonowej o pow. 102 m2
- Ułożenie krawężników dł. 200m
- Wykonanie poszerzenia jezdni o pow. 110 m2
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o pow. 2000 m2 obejmujące odcinek (od km 0 + 000 do km 0 + 290)
- Wykonanie chodników z kostki betonowej o pow. 246m2
- Ułożenie obrzeży betonowych dł. – 170 m
- Wykonanie zjazdów z kostki betonowej o pow. – 120 m2
·         Etap II do dnia 29 sierpnia 2008r. :
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o pow. 3836 m2 obejmujące odcinek    (od km 0 + 290 do km 1 + 063).
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którzy:
1)       posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym zamówieniem;
2)       posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania określonych prac;
3)       dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6)       Złożą ofertę zgodnie ze SIWZ.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2007r. pod numerem 122884-2007.
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena – 100 %
Wadium – 4 000 zł.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.
Termin składania ofert  upływa dnia  10 sierpnia 2007  r. o godz.900.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2007 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pok. nr 10 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.jezow.pl
Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500
- Małgorzata Pacho-Kuląg tel. 046 875 53 71 w.34
                                               – Halina Swaczyna tel. 046 875 53 71 w.35.
 
SIWZ (275kB) pdf
specyfikacja techniczna (690kB) pdf
projekt techniczny (672kB) pdf
Znak: RGiFS. 341/7/07                                             Jeżów, dnia 10.08.2007r.
 
O G Ł O S Z E N I E
O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
 
 
Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński
tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl
informuje o wyniku postępowania na:
  „Przebudowę drogi w m. Jeżów – ul. Wojska Polskiego”
 
Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U.2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm./ postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostaje   unieważnione   ponieważ   nie wpłynęła żadna oferta.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (19 lipca 2007)
Opublikował: Halina Swaczyna (20 lipca 2007, 12:29:16)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (13 sierpnia 2007, 08:42:13)
Zmieniono: dopisano ogloszenie o unieważnieniu przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2014