Przebudowa drogi w m. Jeżów - ul. Wojska Polskiego II przetarg

Jeżów: PRZEBUDOWA DROGI W M. JEŻÓW - UL. WOJSKA POLSKIEGO
Numer ogłoszenia: 141454 - 2007; data zamieszczenia: 14.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie, tel. 046 8755371, fax 046 8755369.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI W M. JEŻÓW - UL. WOJSKA POLSKIEGO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Etap I : - Wykonanie zatoki postojowej z kostki betonowej o pow. 102 m2 - Ułożenie krawężników dł. 200m - Wykonanie poszerzenia jezdni o pow. 110 m2 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o pow. 2000 m2 obejmujące odcinek (od km 0 + 000 do km 0 + 290) - Wykonanie chodników z kostki betonowej o pow. 246m2 - Ułożenie obrzeży betonowych dł. - 170 m - Wykonanie zjazdów z kostki betonowej o pow. - 120 m2 2. Etap II : - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o pow. 3836 m2 obejmujące odcinek (od km 0 + 290 do km 1 + 063).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.07.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
·                  Informacja na temat wadium: Wadium 4 000 zł.
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 Prawa zamówień publicznych oraz nie dotyczy ich żadna z sytuacji opisanych w art. 24 Prawa zamówień publicznych. Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie ( formularz 5). 7.2. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne: 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Minimalne kryteria kwalifikacyjne dla Wykonawców przystępujących do przetargu są następujące: 7.3.1. Wykonawca winien być firmą (lub osobą fizyczną) zarejestrowaną, zdolną do wykonania określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia robót, co winien potwierdzać Wypis z Rejestru Przedsiębiorców lub inne właściwe dokumenty załączone do Oferty (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); 7.3.2 Wykonawca winien nie zalegać z opłatami na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 7.3.3. Wykonawca musi mieć środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą, aby zapewnić wymagany przepływ gotówki przez okres obowiązywania umowy, tj. w kwocie minimum 100 % wartości kontraktu brutto. Fakt ten winien zostać potwierdzony opinią (zaświadczeniem) banku. 7.3.4. Lider Konsorcjum winien spełniać co najmniej 70 % kryteriów wymienionych w pkt.. 7.3.3 i 7.3.6. 7.3.5. Wykonawca winien posiadać polisę, a w przypadku jej braku ubezpieczenie lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN. 7.3.6. Wykonawca zakończył w ciągu ostatnich 5 lat, jako Główny Wykonawca roboty o wartości, charakterze i złożoności porównywalnym do przedmiotu zamówienia o wartości łącznej 1 400 000 PLN, a roboty te wykonane zostały należycie. 7.3.7. Cały kluczowy personel proponowany do wykonania zamówienia winien mieć odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do robót objętych niniejszym przetargiem. 7.3.8. Wykonawca winien wykonać roboty siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa. 7.3.9. Nie dopuszcza się zlecenia prac podwykonawcom. 7.4. Oferty przedłożone przez Wykonawcę będącego Konsorcjum muszą spełniać dodatkowo następujące wymogi : 7.4.1. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty lub oświadczenia wymagane na podstawie punktu 8 SIWZ. Formularze dotyczące doświadczenia, wykaz sprzętu i personelu kluczowego przewidzianego do realizacji zamówienia, tj. formularze 6, 7 i 8 składane są wspólnie dla całego Konsorcjum. 7.4.2. Do oferty należy załączyć umowę konsorcjum, w której oświadcza się, że wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, zaś Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w ramach realizacji zadania. 7.4.3. Wszyscy partnerzy Konsorcjum są zobowiązani zostać w Konsorcjum przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego, co winno być zapisane w umowie Konsorcjum. 7.4.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie w sprawie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo (notarialnie poświadczone) do podpisywania oferty winno być dołączone do Oferty (formularz 3). 7.4.4. Wykonawca może uczestniczyć tylko w jednej Ofercie czy to indywidualnie czy też jako Partner Konsorcjum w odniesieniu do tego samego zadania inwestycyjnego. W przeciwnym wypadku dana Oferta zostanie wykluczona z dalszego postępowania.
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. Wszyscy Wykonawcy muszą dostarczyć następujące informacje i dokumenty wraz ze swoją Ofertą: 8.1.1. Formularz oferty przetargowej na roboty (Formularz 1) 8.1.2. Dowód wniesienia wadium (ksero) 8.1.3. Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy (Formularz 2) 8.1.4. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy) 8.1.5. Pełnomocnictwo (Formularz 3) 8.1.6. Jeżeli dotyczy, informacja o wykonawcach stanowiących Konsorcjum ( Formularz 4). 8.1.7. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (formularz 5) 8.1.8. Wypis z Rejestru Przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. 8.1.9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.1.10. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w punkcie 7.3.2. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8.1.11. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające iż Wykonawca nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wymaganiami pkt.7.3.2. 8.1.12. Informacja banku wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy zgodnie z wymaganiami pkt. 7.3.3. 8.1.13. Potwierdzenie odpowiedniego doświadczenia w realizacji robót o podobnym charakterze w okresie ostatnich 5 lat zgodnie z wymaganiami stawianymi w pkt. 7.3.6 włącznie z zakresem i wartością odpowiednich zadań inwestycyjnych (Formularz 6). Do formularza należy dołączyć stosowne referencje od instytucji na rzecz których Wykonawca świadczył wymienione w wykazie roboty. 8.1.14. Personel kluczowy przewidziany do realizacji zamówienia (Formularz 7) Do formularza należy załączyć uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia (z datą ważności w momencie składania ofert) o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. 8.1.15. Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia jakim dysponuje wykonawca ( Formularz 8). 8.1.16. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN( wymagania pkt. 7.3.5). 8.1.17. Kosztorys ofertowy uproszczony wykonany zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową. Jeżeli roboty budowlane będą występowały w projekcie budowlanym, wówczas należy je uwzględniać w kalkulacji ceny ofertowej. Należy dołączyć zestawienie materiałów, sprzętu i transportu technologicznego z podaniem cen jednostkowych 8.2. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 8.1. muszą zostać złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnictwie dołączonym do oferty (Formularz 3) w przypadku Osoby podpisującej ofertę innej niż wymienionej w Rejestrze Przedsiębiorców. 8.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jezow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95 - 047 Jeżów lub pobrać ze strony internetowej www.bip.jezow.pl.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, pokój nr 6.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
siwz (275kB) pdf
projekt techniczny (672kB) pdf
specyfikacja techniczna (690kB) pdf
przedmiar robót (573kB) pdf

RGiFS.341)8)07                                                                     Jeżów, dnia 17.09.2007r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
 
 
Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński
tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl
informuje o wyniku postępowania na:
 
PRZEBUDOWĘ DROGI W M. JEŻÓW - UL. WOJSKA POLSKIEGO
przeprowadzonego w dniu 05.09.2007r. w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj. 5 278 000 euro. jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę  złożoną przez „CEZET BIS” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych 27-200 Starachowice, ul. 17-go Stycznia 32, gdyż oferta ta zawierała najniższą cenę
Złożono jedną ważną  ofertę.
Jedynym kryterium oceny ofert była cena ( z podatkiem VAT) 100%.
Przedmiotem streszczenia oceny i porównania złożonych ofert były następujące oferty :
- Oferta nr 1 złożona przez CEZET BIS” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych 27-200 Starachowice, ul. 17-go Stycznia 32.- cena z podatkiem VAT  stanowiła 331 431,47 zł ( netto 271 665,14zł + 22%VAT 59 766,33zł); liczba punktów w kryterium 100;
           
Do realizacji wybrana została oferta  firmy CEZET BIS” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych 27-200 Starachowice, ul. 17-go Stycznia 32 jako oferta o najkorzystniejszej cenie.
 
Następujące oferty zostały odrzucone, a wykonawcy wykluczeni z postępowania:
 -Brak ofert odrzuconych, a tym samym wykonawców wykluczonych z postępowania.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (14 sierpnia 2007)
Opublikował: Halina Swaczyna (14 sierpnia 2007, 10:13:10)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (18 września 2007, 11:40:18)
Zmieniono: dopisano ogłoszenie o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1649