Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Jeżowie w roku szkolnym 2008/2009,2009/2010,2010/2011

RGiFS.341/8/08
 
Jeżów: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W JEŻOWIE w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
Numer ogłoszenia: 166101 - 2008; data zamieszczenia: 21.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie, tel. 046 8755371, fax 046 8755369.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W JEŻOWIE w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Świadczenie usług przewozowych autobusami w celu dowiezienia uczniów w dni nauki szkolnej z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Jeżowie i z powrotem ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 - rozpoczęcie zajęć szkolnych godz. 8ºº ( w roku szkolnym 2008/2009 - 279 uczniów, dzienna ilość kilometrów 348,5 km). 2. Przewóz uczniów dokonywany będzie zgodnie z imiennymi wykazami sporządzonymi przez dyrektorów placówek oświatowych. 3. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie. 4. Przewoźnik zapewnia bezpieczny przewóz, ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
·                  Informacja na temat wadium: Wadium 4000,00zł.
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 Prawa zamówień publicznych oraz nie dotyczy ich żadna z sytuacji opisanych w art. 24 Prawa zamówień publicznych. Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie ( formularz 4). 7.2. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne: 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 7.3. Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu: Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę , nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono. 3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Osoby fizyczne oraz osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt 1-3; 11. Wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności; 12. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 13.Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 14. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Minimalne kryteria kwalifikacyjne dla Wykonawców przystępujących do przetargu są następujące: 7.3.1. Wykonawca winien być firmą (lub osobą fizyczną) zarejestrowaną, zdolną do wykonania określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia usług, co winien potwierdzać Wypis z Rejestru Przedsiębiorców lub inne właściwe dokumenty załączone do Oferty (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); 7.3.2. Wykonawca winien posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 7.3.3. Wykonawca winien nie zalegać z opłatami na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 7.3.4. Wykonawca winien posiadać polisę, a w przypadku jej braku ubezpieczenie lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN. 7.3.5. Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 3 lat, usługi o wartości, charakterze i złożoności porównywalnym do przedmiotu zamówienia o wartości łącznej 500 000 PLN, a usługi te wykonane zostały należycie. 7.3.6. Cały kluczowy personel proponowany do wykonania zamówienia objętego niniejszym przetargiem winien mieć odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. 7.3.7. Nie dopuszcza się zlecenia usług podwykonawcom. 7.3.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo (notarialnie poświadczone) do podpisywania oferty winno być dołączone do Oferty (formularz 3). 7.3.9. Wykonawca usługi musi dysponować 6 autobusami o liczbie miejsc siedzących nie mniej ni 40, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym. 7.4. Wykonawca może uczestniczyć tylko w jednej ofercie w odniesieniu do tej samej usługi. W przeciwnym wypadku dana Oferta zostanie wykluczona z dalszego postępowania.
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. Wszyscy Wykonawcy muszą dostarczyć następujące informacje i dokumenty wraz ze swoją Ofertą: 8.1.1. Formularz oferty przetargowej na usługi (Formularz 1) 8.1.2. Dowód wniesienia wadium (ksero) 8.1.3. Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy (Formularz 2) 8.1.4. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy) 8.1.5. Pełnomocnictwo (Formularz 3) 8.1.6. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (formularz 4) 8.1.7. Wypis z Rejestru Przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. 8.1.8. Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 8.1.9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.1.10. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w punkcie 7.3.3. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8.1.11. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające iż Wykonawca nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wymaganiami pkt.7.3.3. 8.1.12. Potwierdzenie odpowiedniego doświadczenia w realizacji usług o podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat zgodnie z wymaganiami stawianymi w pkt. 7.3.5 włącznie z zakresem i wartością odpowiednich usług (Formularz 5). Do formularza należy dołączyć stosowne referencje od instytucji na rzecz których Wykonawca świadczył wymienione w wykazie usługi. 8.1.13. Personel kluczowy przewidziany do realizacji zamówienia (Formularz 6). Do formularza należy załączyć uprawnienia - kserokopie praw jazdy kierowców oraz aktualne świadectwo kwalifikacyjne. 8.1.14. Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia jakim dysponuje wykonawca - minimum 6 autobusów o liczbie miejsc siedzących nie mniej niż 40 wraz z kserokopią dowodów rejestracyjnych i aktualnymi badaniami technicznymi ( Formularz 7). 8.1.15. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN( wymagania pkt. 7.3.4). 8.2. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 8.1. muszą zostać złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnictwie dołączonym do oferty (Formularz 3) w przypadku Osoby podpisującej ofertę innej niż wymienionej w Rejestrze Przedsiębiorców. 8.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jezow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95 - 047 Jeżów lub pobrać ze strony internetowej www.bip.jezow.pl.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, pokój nr 6.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
SIWZ (266kB) pdf
Opis warunków dowozu (442kB) pdf
Trasy dowozu i odwozu (1257kB) pdf

Znak:RGiFS.341)08                                                                                      

                                                                                             Jeżów,dnia 12.08.2008r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa l, woj łódzkie, pow brzeziński       tel.0-46 875 53 71, fax 875 53 69 email: jezow@jezow.pl  informuje o wyniku postępowania na:
 
 „DOWÓZ  UCZNIÓW  DO  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ,  GIMNAZJUM  I  PRZEDSZKOLA  W  JEŻOWIE  w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011”
przeprowadzonego w dniu 04.08.2008r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „EURO – BUS” M. KŁĄB i SYNOWIE Sp. Jawna, Jasienin Mały 26, 95 – 047 Jeżów,  gdyż oferta ta zawierała najniższą cenę.                                                  
 Złożono jedną ważną ofertę.
Jedynym kryterium oceny ofert była cena ( z podatkiem VAT) 100%.
Przedmiotem streszczenia oceny i porównania złożonych ofert były następujące oferty :
- Oferta nr l złożona przez „EURO – BUS” M. KŁĄB i SYNOWIE Sp. Jawna, Jasienin Mały 26, 95 – 047 Jeżów - cena z podatkiem VAT stanowiła 3,75 zł za 1km; liczba punktów w kryterium 100.
Do realizacji wybrana została oferta firmy „EURO – BUS” M. KŁĄB i SYNOWIE Sp. Jawna, Jasienin Mały 26, 95 – 047 Jeżów jako oferta o najkorzystniejszej cenie.
 
W wyniku badania ofert złożonych w postępowaniu przetargowym pn.: „DOWÓZ  UCZNIÓW  DO  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ,  GIMNAZJUM  I  PRZEDSZKOLA  W  JEŻOWIE  w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011” nie wpłynęły oferty złożone przez wykonawców podlegających wykluczeniu oraz oferty podlegające odrzuceniu.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (21 lipca 2008)
Opublikował: Halina Swaczyna (21 lipca 2008, 14:21:10)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (13 sierpnia 2008, 13:27:48)
Zmieniono: dopisano ogloszenie o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1601