MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEŻOWIE ETAP II

 RGiFS.341/7/09
 
Jeżów: MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEŻOWIE ETAP II
Numer ogłoszenia: 112202 - 2009; data zamieszczenia: 20.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jeżowie , ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie, tel. 046 8755371, faks 046 8755369.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEŻOWIE ETAP II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sprawdzenie stanu poszycia dachu, likwidację pęcherzy i naprawę miejsc uszkodzonych, Demontaż obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, Wykonanie docieplenia dachu płytami styropianowymi, Wykonanie nowej, dwuwarstwowej izolacji przeciwwodnej papy termozgrzewalnej, Montaż nowych obróbek blacharskich, Montaż instalacji odgromowej.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.40.00-0, 45.11.00.00-1, 45.32.10.00-3, 45.26.12.14-7, 45.26.26.50-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: wadium 2000,00zł
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 Prawa zamówień publicznych oraz nie dotyczy ich żadna z sytuacji opisanych w art. 24 Prawa zamówień publicznych. Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie ( formularz 5). 7.2. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne: 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.. 3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 7.3. Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu: Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono. 3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Osoby fizyczne oraz osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt 1-3; 11. Wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności; 12. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 13.Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 14. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Minimalne kryteria kwalifikacyjne dla Wykonawców przystępujących do przetargu są następujące: 7.3.1. Wykonawca winien być firmą (lub osobą fizyczną) zarejestrowaną, zdolną do wykonania określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia robót, co winien potwierdzać Wypis z Rejestru Przedsiębiorców lub inne właściwe dokumenty załączone do Oferty (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); 7.3.2 Wykonawca winien nie zalegać z opłatami na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 7.3.3. Wykonawca musi mieć środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą, aby zapewnić wymagany przepływ gotówki przez okres obowiązywania umowy, tj. w kwocie minimum 100 % wartości kontraktu brutto. Fakt ten winien zostać potwierdzony opinią (zaświadczeniem) banku. 7.3.4. Lider Konsorcjum winien spełniać co najmniej 70 % kryteriów wymienionych w pkt.. 7.3.3 i 7.3.6. 7.3.5. Wykonawca winien posiadać polisę, a w przypadku jej braku ubezpieczenie lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN. 7.3.6. Wykonawca zakończył w ciągu ostatnich 5 lat, jako Główny Wykonawca roboty o wartości, charakterze i złożoności porównywalnym do przedmiotu zamówienia o wartości łącznej 500 000 PLN, a roboty te wykonane zostały należycie. 7.3.7. Cały kluczowy personel proponowany do wykonania zamówienia winien mieć odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do robót objętych niniejszym przetargiem. 7.3.8. Wykonawca winien wykonać roboty siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa. 7.3.9. Nie dopuszcza się zlecenia prac podwykonawcom. 7.4. Oferty przedłożone przez Wykonawcę będącego Konsorcjum muszą spełniać dodatkowo następujące wymogi : 7.4.1. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty lub oświadczenia wymagane na podstawie punktu 8 SIWZ. Formularze dotyczące doświadczenia, wykaz sprzętu i personelu kluczowego przewidzianego do realizacji zamówienia, tj. formularze 6, 7 i 8 składane są wspólnie dla całego Konsorcjum. 7.4.2. Do oferty należy załączyć umowę konsorcjum, w której oświadcza się, że wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, zaś Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w ramach realizacji zadania. 7.4.3. Wszyscy partnerzy Konsorcjum są zobowiązani zostać w Konsorcjum przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego, co winno być zapisane w umowie Konsorcjum. 7.4.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie w sprawie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo (notarialnie poświadczone) do podpisywania oferty winno być dołączone do Oferty (formularz 3). 7.4.4. Wykonawca może uczestniczyć tylko w jednej Ofercie czy to indywidualnie czy też jako Partner Konsorcjum w odniesieniu do tego samego zadania inwestycyjnego. W przeciwnym wypadku dana Oferta zostanie wykluczona z dalszego postępowania.
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. Wszyscy Wykonawcy muszą dostarczyć następujące informacje i dokumenty wraz ze swoją Ofertą: 8.1.1. Formularz oferty przetargowej na roboty (Formularz 1) 8.1.2. Dowód wniesienia wadium (ksero) 8.1.3. Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy (Formularz 2) 8.1.4. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy) 8.1.5. Pełnomocnictwo (Formularz 3) 8.1.6. Jeżeli dotyczy, informacja o wykonawcach stanowiących Konsorcjum ( Formularz 4). 8.1.7. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (formularz 5) 8.1.8. Wypis z Rejestru Przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. 8.1.9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.1.10. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w punkcie 7.3.2. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8.1.11. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające iż Wykonawca nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wymaganiami pkt.7.3.2. 8.1.12. Informacja banku wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy zgodnie z wymaganiami pkt. 7.3.3. 8.1.13. Potwierdzenie odpowiedniego doświadczenia w realizacji robót o podobnym charakterze w okresie ostatnich 5 lat zgodnie z wymaganiami stawianymi w pkt. 7.3.6 włącznie z zakresem i wartością odpowiednich zadań inwestycyjnych (Formularz 6). Do formularza należy dołączyć stosowne referencje od instytucji na rzecz których Wykonawca świadczył wymienione w wykazie roboty. 8.1.14. Personel kluczowy przewidziany do realizacji zamówienia (Formularz 7) Do formularza należy załączyć uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia (z datą ważności w momencie składania ofert) o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa a ponadto pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 8.1.15. Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia jakim dysponuje lub będzie dysponował wykonawca ( Formularz 8) a ponadto pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń. 8.1.16. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN( wymagania pkt. 7.3.5). 8.1.17. Kosztorys ofertowy uproszczony ( Formularz 9) wykonany zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową. Jeżeli roboty budowlane będą występowały w projekcie budowlanym, wówczas należy je uwzględniać w kalkulacji ceny ofertowej. Należy dołączyć zestawienie materiałów, sprzętu i transportu technologicznego z podaniem cen jednostkowych 8.2. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 8.1. muszą zostać złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnictwie dołączonym do oferty (Formularz 3) w przypadku Osoby podpisującej ofertę innej niż wymienionej w Rejestrze Przedsiębiorców. 8.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jezow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatopwa 1, 95 - 047 Jeżów lub pobrać ze strony interenetowej www.bip.pl.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95 - 047 Jeżów, pokój nr 7..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
siwz (289kB) pdf
docieplenie stropodachu projekt (7994kB) pdf
ksiażka przedmiarów (574kB) pdf
specyf.techn. - dociep. dachu (171kB) pdf
 
RGiFS.341/7/09                                                                 Jeżów, dnia 01.06.2009r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
 
 
Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński
tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl
informuje o wyniku postępowania na:
 
„MODERNIZACJĘ  SYSTEMU  GRZEWCZEGO  BUDYNKU  URZĘDU  GMINY  W  JEŻOWIE  ETAP  II”
przeprowadzonego w dniu 14.05.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych jako najkorzystniejszą w myśl art. 91 powołanej ustawy  wybrano ofertę  złożoną przez „BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola, 97-200 Tomaszów Maz., ul. Krańcowa 31-33a, gdyż oferta ta zawierała najniższą cenę
Złożono jedną ważną ofertę.
Jedynym kryterium oceny ofert była cena ( z podatkiem VAT) 100%.
Przedmiotem streszczenia oceny i porównania złożonych ofert były następujące oferty :
- Oferta nr 1 złożona przez firmę: „BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola, 97-200 Tomaszów Maz., ul. Krańcowa 31-33a – cena z podatkiem VAT stanowiła 124 771,28 zł ; liczba punktów w kryterium 100 pkt.;
           
Do realizacji wybrana została oferta  firmy „BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola, 97-200 Tomaszów Maz., ul. Krańcowa 31-33a jako oferta o najkorzystniejszej cenie.
 
W wyniku badania ofert złożonych w postępowaniu przetargowym pn. „MODERNIZACJĘ  SYSTEMU  GRZEWCZEGO  BUDYNKU  URZĘDU  GMINY  W  JEŻOWIE  ETAP  II” wpłynęła oferta nr 2 firmy F.H.U. ELIT – DACH m.d. Mirosław Dziedzianowicz, 95-047 Jeżów, ul. Jana Sobieskiego 3  złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu w myśl art. 24 ust. 2 pkt. 3 i art. 24 ust.1 pkt.10 ustawy prawo zamówień publicznych, a jego oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt.4 powołanej ustawy. Wykonawca wezwany do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w myśl art. 26 ust. 3 złożył dokumenty, które nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tj. na dzień 14.05.2009r. W związku z powyższym wykonawca został wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona w myśl powołanych przepisów.
 
 

metryczka


Wytworzył: wójt Gminy Jeżów (20 kwietnia 2009)
Opublikował: Halina Swaczyna (20 kwietnia 2009, 14:42:41)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (2 czerwca 2009, 11:33:09)
Zmieniono: dopisano ogłoszenie o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1626