Bieżąca konserwacja dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Jeżów

RGiFS.341/8/09
Jeżów: BIEŻĄCA KONSERWACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL NA TERENIE GMINY JEŻÓW
Numer ogłoszenia: 86109 - 2009; data zamieszczenia: 03.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jeżowie , ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie, tel. 046 8755371, faks 046 8755369.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BIEŻĄCA KONSERWACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL NA TERENIE GMINY JEŻÓW.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pozyskanie i transport 1200 ton kruszywa łamanego (dolomitowego) frakcji 0-31,5 mm (produkowanego według norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11112), potwierdzonego atestem z dostawą na drogi dojazdowe do pól na terenie Gminy Jeżów, w tym: 1. wykonanie nawierzchni z kruszywa mineralnego łamanego, (zgodnie z normą PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego) obejmującą : wyprofilowanie podłoża; rozścielenie warstwy tłucznia o średniej grubości 10 cm z wyrównaniem; uwałowanie warstwy tłucznia; 2. naprawę cząstkową nawierzchni tłuczniowych obejmującą: oskardowanie uszkodzonego miejsca; usunięcie i rozszeregowanie oskardowanego materiału; oczyszczenie wyboju; wypełnienie tłuczniem; ubicie i uwałowanie, zaklinowanie z polewaniem wodą. Wykonawca przedmiot zamówienia wykonuje przy użyciu materiałów własnych i na własny koszt zgodnie ze złożoną ofertą..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: wadium 1500zł
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 Prawa zamówień publicznych oraz nie dotyczy ich żadna z sytuacji opisanych w art. 24 Prawa zamówień publicznych. Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie ( formularz 4). 7.2. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne: 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.. 3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 7.3. Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu: Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono. 3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Osoby fizyczne oraz osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt 1-3; 11. Wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności; 12. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 13.Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 14. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Minimalne kryteria kwalifikacyjne dla Wykonawców przystępujących do przetargu są następujące: 7.3.1. Wykonawca winien być firmą (lub osobą fizyczną) zarejestrowaną, zdolną do wykonania określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia usług, co winien potwierdzać Wypis z Rejestru Przedsiębiorców lub inne właściwe dokumenty załączone do Oferty (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); 7.3.2 Wykonawca winien nie zalegać z opłatami na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 7.3.3. Wykonawca musi mieć środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą, aby zapewnić wymagany przepływ gotówki przez okres obowiązywania umowy, tj. w kwocie minimum 100 % wartości kontraktu brutto. Fakt ten winien zostać potwierdzony opinią (zaświadczeniem) banku. 7.3.4. Wykonawca winien posiadać polisę, a w przypadku jej braku ubezpieczenie lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN. 7.3.5. Wykonawca zakończył w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jako Główny Wykonawca usługi o wartości, charakterze i złożoności porównywalnym do przedmiotu zamówienia o wartości łącznej 300 000 PLN, a usługi te wykonane zostały należycie. 7.3.6. Cały kluczowy personel proponowany do wykonania zamówienia winien mieć odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do realizacji usług objętych niniejszym przetargiem. 7.3.7. Wykonawca winien wykonać usługę siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa. 7.3.8. Nie dopuszcza się zlecenia usługi podwykonawcom. 7.4.4. Wykonawca może uczestniczyć tylko w jednej Ofercie w odniesieniu do tej samej usługi. W przeciwnym wypadku dana Oferta zostanie wykluczona z dalszego postępowania..
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. Wszyscy Wykonawcy muszą dostarczyć następujące informacje i dokumenty wraz ze swoją Ofertą: 8.1.1. Formularz oferty przetargowej na usługi (Formularz 1) 8.1.2. Dowód wniesienia wadium (ksero) 8.1.3. Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy (Formularz 2) 8.1.4. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy) 8.1.5. Pełnomocnictwo (Formularz 3) 8.1.6. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (formularz 4) 8.1.7. Wypis z Rejestru Przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. 8.1.8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.1.9. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w punkcie 7.3.2. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8.1.10. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające iż Wykonawca nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wymaganiami pkt.7.3.2. 8.1.11. Informacja banku wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy zgodnie z wymaganiami pkt. 7.3.3. 8.1.12. Potwierdzenie odpowiedniego doświadczenia w realizacji usług o podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z wymaganiami stawianymi w pkt. 7.3.5 włącznie z zakresem i wartością odpowiednich usług (Formularz 7). Do formularza należy dołączyć stosowne referencje od instytucji na rzecz których Wykonawca świadczył wymienione w wykazie usługi. 8.1.13. Personel kluczowy przewidziany do realizacji zamówienia (Formularz 5). Do formularza należy załączyć a ponadto pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia w przypadku zatrudniania osób nie będących pracownikami Wykonawcy wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia. 8.1.14. Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia jakim dysponuje lub będzie dysponował wykonawca ( Formularz 6) a ponadto pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.. 8.1.15. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN( wymagania pkt. 7.3.4). 8.1.16. Aprobatę techniczną na tłuczeń. 8.2. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 8.1. muszą zostać złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnictwie dołączonym do oferty (Formularz 3) w przypadku Osoby podpisującej ofertę innej niż wymienionej w Rejestrze Przedsiębiorców. 8.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jezow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów lub pobrać ze strony internetowej www.bip.pl.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, pokój nr 7.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  SIWZ (263kB) pdf
Znak: RGiFS.341/8/09                                                          Jeżów, dnia 15.06.2009r.
 
O G Ł O S Z E N I E
O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
 
 
Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński
tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl
informuje o wyniku postępowania na:
  „BIEŻĄCA KONSERWACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL NA TERENIE GMINY JEŻÓW”
 
Na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm./ postępowanie przetargowe   zostaje   unieważnione   ponieważ   cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (3 czerwca 2009)
Opublikował: Halina Swaczyna (5 czerwca 2009, 08:12:29)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (15 czerwca 2009, 14:45:13)
Zmieniono: dopisano ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1745