„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP II CZ. 1 i 2 ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JEŻÓW” – będące zadaniem własnym Gminy Jeżów

RGiFS.341/7/10
Jeżów: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP II CZ. 1 i 2 ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JEŻÓW- będące zadaniem własnym Gminy Jeżów PRZEBUDOWA DROGI 705 PRZEJŚCIE PRZEZ JEŻÓW NA ODCINKU OD KM 73 + 338 DO KM 74 + 155 w ramach zadania ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 705 JEŻÓW - SKIERNIEWICE - GRANICA WOJEWÓDZTWA - będące zadaniem własnym Samorządu Województwa Łódzkiego Realiz. na podstawie umowy nr 157)09 zawartej dnia 27.10.2009r. pomiędzy Gminą Jeżów a Województwem Łódzkim określającej zasady współdziałania przy realiz. inwestycji w pasie drogi wojew. Nr 705 w m.Jeżów
Numer ogłoszenia: 291918 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jeżowie , ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie, tel. 046 8755371, faks 046 8755369.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP II CZ. 1 i 2 ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JEŻÓW- będące zadaniem własnym Gminy Jeżów PRZEBUDOWA DROGI 705 PRZEJŚCIE PRZEZ JEŻÓW NA ODCINKU OD KM 73 + 338 DO KM 74 + 155 w ramach zadania ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 705 JEŻÓW - SKIERNIEWICE - GRANICA WOJEWÓDZTWA - będące zadaniem własnym Samorządu Województwa Łódzkiego Realiz. na podstawie umowy nr 157)09 zawartej dnia 27.10.2009r. pomiędzy Gminą Jeżów a Województwem Łódzkim określającej zasady współdziałania przy realiz. inwestycji w pasie drogi wojew. Nr 705 w m.Jeżów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakresie zadania pn. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP II CZ. 1 i 2 ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JEŻÓW - będące zadaniem własnym Gminy Jeżów : Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków w m. Jeżów etap II cz. 1 i cz. 2 w Jeżowie ul. Łowicka, Piotrkowska, Rynek, Szkolna, Ścibiorka, Pisarskiego, Sobieskiego, Kolejowa, Górna poprzez budowę zlewni JP7 wraz z zasilaniem ( ul. Łowicka), oraz kolektorem grawitacyjnym, kolektorem tłocznym i przyłączami ( ul. Łowicka Piotrkowska i przyległe). Wykonanie zlewni węzła J65 ( ul. Szkolna ) wraz z kolektorem grawitacyjnym i przyłączami. Odtworzenie nawierzchni jezdni szerokości wykopu pod kanalizację w technologii uzgodnionej z Zarządcą drogi np. płyty drogowe betonowe. W miejscach prowadzenia kanalizacji i wodociągu w chodniku oraz w miejscach wykonania odejść odtworzenie chodnika i jezdni (odtworzenie chodnika w ul. Łowickiej materiałem z rozbiórki). Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jeżowie ul. Łowicka, Piotrkowska, Pisarskiego, Sobieskiego, Kolejowa, Górna, Rynek, Szkolna, Ścibiorka. Jezdnia z nawierzchni mineralno-bitumicznej - warstwa wiążąca 4cm i warstwa ścieralna 4cm na podbudowie z kruszyw mineralnych łamanych grubości 20 cm. Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm zagęszczonej mechanicznie. W zakresie zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI 705 PRZEJŚCIE PRZEZ JEŻÓW NA ODCINKU OD KM 73 + 338 DO KM 74 + 155 w ramach zadania ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 705 JEŻÓW - SKIERNIEWICE - GRANICA WOJEWÓDZTWA - będące zadaniem własnym Samorządu Województwa Łódzkiego Zakres robót obejmuje: - przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni na całej długości i szerokości - przebudowę i budowę chodników wraz z budową stanowisk postojowych - przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych - budowę kanalizacji deszczowej - montaż rur zabezpieczających na przewodach sieci telekomunikacyjnej w miejscach kolizji - wycinkę drzew - remont odcinka drogi krajowej Nr 72 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 705 - przebudowę instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 72 z drogą wojewódzką Nr 705 - wykonanie elementów docelowej organizacji ruchu - wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca na własny koszt dostosuje projekt tymczasowej organizacji ruchu do warunków ruchowych umożliwiających wprowadzenie objazdu oraz prowadzenie robót na drodze krajowej Nr 72 (w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 705) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Zarządcami Dróg i Policją. W cenie zamówienia Wykonawca uwzględni koszt utrzymania dróg objazdowych oraz ich naprawy, także po likwidacji objazdu. Wykonawca uzyska odpowiednie zezwolenia i uzgodnienia od władz lokalnych, właścicieli urządzeń uzbrojenia terenu, GDDKiA Oddział w Łodzi, w zakresie terminów włączenia i wyłączenia urządzeń oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wykonawca powiadomi gestorów sieci na piśmie nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do robót. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód wyrządzonych komukolwiek w związku z wykonaniem umowy, w tym w szczególności właścicielom nieruchomości i budynków sąsiadujących z Placem Budowy. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie pozostałe uszkodzenia, a także jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na własny koszt. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz za stan nawierzchni odcinków znajdujących się na terenie budowy oraz odcinków przekazanych dla Zamawiającego podczas trwania robót dla ruchu objazdowego do 5 t. Odśnieżanie w okresach zimowych trasy objazdu do 5 t będzie prowadzone przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania śniegu i zwalczania śliskości nawierzchni na przekazanym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 705. Wykonawca na własny koszt utrzyma istniejący stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót. 4.2. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III i V niniejszej SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3, 45.23.24.21-9, 45.25.22.00-0, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.20.00-2, 45.11.00.00-1, 45.31.53.00-1, 45.23.16.00-1, 45.11.25.00-0, 45.23.10.00-5, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7, 45.23.31.50-5, 45.23.32.22-1, 45.31.60.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wadium 100 000,00 PLN
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o     6.1.5. Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od daty składania ofert, co najmniej 2 zadania porównywalne do przedmiotu zamówienia o wartości nie niższej niż 6,0 mln PLN (brutto) każde tzn. polegające na: budowie przebudowie rozbudowie drogi klasy technicznej min. G z wzmocnieniem lub wymianą konstrukcji nawierzchni. budowie przebudowie rozbudowie kanalizacji deszczowej, budowie przebudowie rozbudowie kanalizacji sanitarnej budowie przebudowie rozbudowie sieci wodociągowej budowie przebudowie rozbudowie urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień złożenia ofert. 6.1.51. Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania określone w pkt 6.1.5.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o     6.1.4.Potencjał techniczny Wykonawca musi dysponować w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu i środkami transportu, wymienionymi w poniższej tabeli: Lp Wyszczególnienie (parametry) Min. liczba jednostek 1 2 3 1. Wytwórnia mas bitumicznych stacjonarna o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym wydajności min. 100 Mg/h położona w uzasadnionej technologicznie odległości (zgodnie z normą i zapisami STWiORB) - max. 2 godz. od załadowania do wbudowania BA lub SMA 1 2. Rozkładarka gąsienicowa, wyposażona w elektroniczny układ sterowania grubością wbudowywanej warstwy 1 3. Zestaw sprzętu do zagęszczania mas bitumicznych a) stalowe walce wibracyjne - lekkie i średnie (po 1) b) walce ogumione ciężkie z regulacją ciśnienia w oponach, c) stalowe walce statyczne 2 1 2 4 Frezarka o szer. frezu min. 1200 mm 1 5. Samochody: a) samowyładowcze 5-10 t b) skrzyniowe c) dostawcze 2 1 2 6. Koparka o poj. łyżki 0,25 m³ 1 7. Prościarka do rur PE 1 8. Spycharka gąsienicowa 74KW (100KW) 1 9. Ubijak spalinowy 200kg 1 10. Zagęszczarka wibracyjna 1 6.1.41. Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania określone w pkt 6.1.4.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o     6.1.3 Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej: Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej. Lp. Funkcja i wymagana ilość osób Uprawnienia OIIB Minimalne doświadczenie zawodowe z okresu ostatnich 5 lat Specjalność instalacyjna w zakresie sieci wod.-kan., instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 1. Kierownik budowy 1 osoba Jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w zakresie prawa do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie: uprawnienia wykonawcze w zakresie sieci wod. - kan. i posiada ubezpieczenie oc w związku z pełnieniem funkcji, o której mowa powyżej Był kierownikiem budowy/robót przez okres co najmniej 36 miesięcy , w tym co najmniej 1 zadanie obejmowało również budowę przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej Specjalność drogowa 2. Kierownik robót 1 osoba Jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w zakresie prawa do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności: uprawnienia wykonawcze drogowe właściwe dla przedmiotu zamówienia i posiada ubezpieczenie oc w związku z pełnieniem funkcji, o której mowa powyżej Był kierownikiem budowy/robót w związku z przebudową lub rozbudową lub budową drogi klasy technicznej min. G przez okres min. 36 miesięcy, w tym co najmniej 1 zadanie obejmowało również budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej. Specjalność telekomunikacyjna 3. Kierownik robót 1 osoba Jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w zakresie prawa do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie: uprawnienia wykonawcze telekomunikacyjne i posiada ubezpieczenie oc w związku z pełnieniem funkcji, o której mowa powyżej Był kierownikiem budowy robót w zakresie robót liniowych telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 4. Kierownik robót 1 osoba Jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w zakresie prawa do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie: uprawnienia wykonawcze w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiada ubezpieczenie oc w związku z pełnieniem funkcji, o której mowa powyżej Był kierownikiem budowy robót w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych energetycznych przez okres co najmniej 12 miesięcy. Wykonawca może wykazać osoby posiadające uprawnienia odpowiadające wymaganym wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów w tym zakresie. Wykonawca może wykazać osoby będące obywatelami państw członkowskich, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 1-3 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz posiada odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych. 6.1.31. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania określone w pkt 6.1.3.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o     6.1.2. Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawca musi wykazać: 1) Średni przychód za trzy ostatnie lata obrotowe (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż 6,0 mln PLN, 2) Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące zobowiązania krótkoterminowe) większy równy 1, 3) dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest wykazanie środków z kredytu) i/lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2,0 mln PLN Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień złożenia ofert. 6.1.2.1 Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że wymagania określone w pkt 6.1.2.1 i 3 spełniają łącznie; wymagania określone w pkt. 6.1.2.2 każdy z Wykonawców odrębnie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany w umowie dotyczące terminu realizacji będą możliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych, przy czym zmiany terminu muszą być rozpatrywane w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym: a. jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury, b. jeżeli będą następstwem: - zawieszenia wykonywania robót przez Zamawiającego, zmianę sposobu finansowania zadania przez Zamawiającego, - wprowadzenie przez Zamawiającego innych wykonawców, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, c. jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, d. jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 4. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są istotne.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jezow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jeżowie 95-047 Jeżów, ul. Kwiatowa 1..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jeżowie 95-047 Jeżów, ul. Kwiatowa 1, pokój nr 9.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja w zakresie zadania własnego Gminy Jeżów współfinansowana w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  siwz (456kB) pdf
  orientacja etapowanie kanal. i wodoc. (338kB) pdf
  Projekt JP-7 dz.1167 kanal. (4288kB) zip
  1 Projekt kanal. cz. 1 (1962kB) pdf
  2 Projekt kanal. cz.1 (3961kB) pdf
  3 Projekt kanal. cz. 1 (3966kB) pdf
  Projekt kanal.cz.2 zlewnia węzła J^% (2754kB) pdf
  Projekt JP-7 zasilanie (1706kB) pdf
  specyf.techn. wyk. i odbioru robót kanal. cz. 1 i 2 (698kB) pdf
  projekt wodociąg (3781kB) pdf
  profile wodociąg rys.6-9 (3618kB) pdf
  Specyfik. tech.wyk. i odbioru robót wodociąg (695kB) pdf
  przedmiary robót kanal. i wodociąg (705kB) zip
  kosztorysy ofertowe kanal. i wodociąg (392kB) zip
  Projekt główny dr. 705 opis tech. (1928kB) zip
  Projekt główny dr. 705 cz.rys.1 (3875kB) zip
  Projekt głowny dr.705 cz.rys.2 (2183kB) zip
  włączenie do drogi krajowej dr.705 (2939kB) zip
  Zjazdy opis techn. dr.705 (1925kB) zip
  Zjazdy cz. rysunkowa dr. 705 (3928kB) zip
  Projekt sygnaliz.-elektr. dr. 705 (3917kB) pdf
  deszczówka - projekt 1 dr.705 (1752kB) zip
  deszczówka - projekt 2 dr.705 (427kB) zip
  deszczówka - projekt 3 dr.705 (171kB) zip
  deszczówka - projekt 4 (6987kB) zip
deszczówka projekt 5 dr.705 (4306kB) zip
Specyf tech. wyk. i odbioru robót dr.705 (3336kB) zip
Przedmiary robót dr.705 (1411kB) zip
Kosztorysy ofertow dr.705 (342kB) zip
Projekt docelowej organizacji ruchu (3518kB) pdf
czasowa organiz.ruchu cz.1 (3226kB) zip
czasowa organiz. ruchu cz.2 (4339kB) zip
czasowa projekt. organiz. ruchu cz. 3 (3664kB) zip
czasowy proj.organiz.ruchu chematy oznak. i trasy objazdów (4580kB) zip
czasowa organiz. ruchu chemat oznak. objazdu cz.1 (6358kB) zip
ogloszenie o unieważnieniu przetargu (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (15 września 2010)
Opublikował: Halina Swaczyna (15 września 2010, 11:22:04)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (4 października 2010, 09:37:53)
Zmieniono: dopisano ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2517