Realizacja usług polegajacych na opracowaniu dokumentów związanych ze stwierdzonymi przez funkcjonariuszy straży gminnej wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Jeżów...

RGiFS.271.5.2011
Jeżów: Realizacja usług polegających na opracowaniu dokumentów związanych ze stwierdzonymi przez funkcjonariuszy straży gminnej wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Jeżów, na podstawie zdjęć pojazdów wykonanych za pomocą urządzenia do samoczynnego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów oraz otrzymanych informacji o właścicielu pojazdu
Numer ogłoszenia: 321302 - 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jeżowie , ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie, tel. 046 8755371, faks 046 8755369.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usług polegających na opracowaniu dokumentów związanych ze stwierdzonymi przez funkcjonariuszy straży gminnej wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Jeżów, na podstawie zdjęć pojazdów wykonanych za pomocą urządzenia do samoczynnego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów oraz otrzymanych informacji o właścicielu pojazdu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA OBEJMUJE PUNKTY II.2, II.3 I II.4 SIWZ. 2. Zadaniem Wykonawcy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w informacji Zespołu ds. Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) przy MSWiA, będzie: 2.1.Przygotowanie raportu zawierającego cyfrowe zdjęcie z miejsca popełnienia wykroczenia i przedstawienie go strażnikowi do weryfikacji. 2.2.Przygotowanie dokumentacji dodatkowej pozwalającej na identyfikację sprawcy wykroczenia. 2.3.Przygotowanie dokumentów pozwalających straży gminnej na przeprowadzenie postępowania mandatowego i ukaranie sprawcy wykroczenia, wraz z przygotowaniem dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie). 2.4.Przygotowanie dokumentów związanych z korespondencją w sprawie kartotek punktów karnych, przygotowanie dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie). 2.5.Przygotowanie dokumentów związanych z ewentualnym postępowaniem straży gminnej przed sądem, przygotowanie wskazanych dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie). 2.6.Przygotowanie wszelkich innych dokumentów niezbędnych do zakończenia postępowania mandatowego, wraz z uzupełnianiem danych uzyskiwanych przez straż w ramach prowadzonych postępowań wyjaśniających prowadzonych przez straż. 2.7.Przygotowanie statystyk obrazujących nasilenie ruchu oraz ilość wykroczeń w miejscach prowadzenia kontroli ruchu przez straż. 2.8.Przygotowanie sieci komputerowej umożliwiającej połączenie komputerów straży z komputerami pracowników Wykonawcy wraz z serwerem, umieszczonym w biurze straży. 2.9.Zatrudnienie niezbędnej ilości pracowników biurowych w biurze zorganizowanym przy straży, których ilość zapewni całkowitą realizację zadań związanych z wykonaniem zamówienia. 2.10. Zapewnienie sprzętu do realizacji zamówienia w postaci urządzenia do automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów, wraz z samochodem do jego przewożenia i operatorem informatycznym. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją tego samochodu. 2.11. Zapewnienie obsługi prawnej straży, poprzez wyspecjalizowaną kancelarię posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie postępowań mandatowych prowadzonych w wyniku kontroli prędkości pojazdów przez straż. Przez udokumentowane doświadczenie rozumie się kancelarię, która wylegitymuje się realizacją przynajmniej trzech umów dla innych gmin lub miast o podobnym charakterze w ostatnim roku. W razie wątpliwości należy wyjaśnić, iż zadaniem Wykonawcy będzie wykonywanie wszelkich czynności od momentu zarejestrowania wykroczenia do wyegzekwowania świadczenia z wyjątkiem czynności, które są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji strażników gminnych. 3. Warunki świadczenia usług w zakresie parametrów techniczno - eksploatacyjnych: 3.1.Oprogramowanie stosowane przez Wykonawcę, służące tworzeniu wszelkich dokumentów składających się na dokumentację, musi być kompatybilne z oprogramowaniem wykorzystywanym w komputerach Straży Gminnej do wykonywania dokumentacji mandatowej. Oznacza to, że jeśli w oprogramowaniu Wykonawcy będą przygotowywane pliki np. tekstowe, graficzne itp., to będzie możliwe ich importowanie i używanie za pomocą systemu operacyjnego zainstalowanego w sieci komputerowej straży. 3.2.Raporty uzyskiwane z oprogramowania, którym posługuje się wykonawca muszą zawierać cyfrową kopię - zdjęcie obrazujące fakt popełnienia wykroczenia. 3.3.Zdjęcie wygenerowane z systemu musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację numeru rejestracyjnego pojazdów. W przypadku pojazdów nadjeżdżających zdjęcie wygenerowane z systemu powinno dodatkowo pozwalać na identyfikację kierowcy (obraz twarzy kierowcy). Poza tym musi zawierać informacje pozwalające zidentyfikować miejsce zdarzenia (miejscowość, ulicę, skrzyżowanie, itp.) oraz datę i czas jego popełnienia. Osobno oznaczona musi być prędkość dozwolona w miejscu wykonywania rejestracji oraz prędkość zarejestrowana przez urządzenie. 4. Wykonawca jest zobowiązany do: 4.1.Przeszkolenia (na własny koszt) strażników gminnych w zakresie używania oprogramowania tworzącego dokumentację. W ramach zamówienia zapewni pomoc w obsłudze programu przez okres realizacji zamówienia, oraz zainstaluje oprogramowanie w sieci komputerów używanych przez straż gminną. 4.2.Zatrudnienia personelu upoważnionego do dostępu, do danych osobowych (pracownicy przetwarzający dane osobowe) w biurze firmy zorganizowanym w pomieszczeniu znajdującym się przy Straży Gminnej w ilości niezbędnej do realizacji umowy. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem biura oraz z zatrudnieniem osób (koszty osobowe, koszty związane z wynajęciem lokalu, opłaty za energię elektryczną itp.) ponosi Wykonawca. 4.3.Utworzenia (na własny koszt) w siedzibie straży 3 stanowisk komputerowych dla strażników oraz serwera, służących do przeglądania i archiwizowania dokumentacji przez straż. 4.4.Oddania do dyspozycji Zamawiającego (bez dodatkowej opłaty) urządzenia do automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów wraz z samochodem do jego przewożenia oraz operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną tego urządzenia. Urządzenie musi być sprawne, posiadać aktualne świadectwo legalizacji i inne prawem wymagane dokumenty. Koszty związane z eksploatacją urządzenia rejestrującego, oraz koszty użytkowania samochodu pokrywa Wykonawca. 5. Zamawiający zobowiązuje się do: 5.1. Zapewnienia identyfikacji sprawców wykroczeń z systemu CEPiK. 5.2. Pokrycia kosztów korespondencji - w tym korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru- opłaty pocztowe. 5.3. Zapewnienia strażnika gminnego upoważnionego do kontroli ruchu drogowego, w czasie realizacji umowy, w wymiarze czasu pracy zgodnym z przepisami (co najmniej 1 etat). 5.4. Wszczęcia postępowań mandatowych w stosunku do wszystkich wykroczeń zarejestrowanych przez oddane do dyspozycji Zamawiającego urządzenie, niezwłocznie po ich zarejestrowaniu i przekazaniu dokumentacji przez Wykonawcę..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.50.00.00-9, 34.92.30.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem upływu terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy umowy dotyczące usług odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia zamawiający uzna, wykonanie usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu biura przy straży gminnej/miejskiej wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentacji pomocniczej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie lub mieście na podstawie zdjęć pojazdów, wykonanych przez urządzenie samorejestrujące oraz otrzymanych informacji o właścicielu pojazdu, przy czym łączna wartość wykonanych umów była nie mniejsza niż 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym urządzeniem do rejestracji wykroczeń, posiadającym decyzję zatwierdzenia typu wydaną przez Główny Urząd Miar oraz aktualne świadectwo legalizacji oraz samochodem do przewożenia urządzenia wraz z operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną tego urządzenia, a także przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym urządzeniem do rejestracji wykroczeń, posiadającym decyzję zatwierdzenia typu wydaną przez Główny Urząd Miar oraz aktualne świadectwo legalizacji oraz samochodem do przewożenia urządzenia wraz z operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną tego urządzenia, a także przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zznajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje, że posiada polisę odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         koncesję, zezwolenie lub licencję
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Załączniki do SIWZ: 1. Karta Tytułowa - Formularz oferty. 2. 1a. Formularz ceny. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zadania, 7. Wykaz potencjału technicznego. 8. Wykaz wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat wymaganych usług. 9. Zatwierdzony wzór umowy. 2. Stosowne pełnomocnictwa. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo opisujące zakres pełnomocnictwa i podpisanie przez osoby reprezentujące, osobę prawną lub fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa. 3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawców polegających na zdolnościach finansowych innych podmiotów oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, gdy: a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia. d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jezow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów lub www.bip.jezow.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów pokój nr 9.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  SIWZ (368kB) pdf
wyjasnienia nr 1 do SIWZ (1601kB) pdf
wyjasnienia nr 2 SIWZ (770kB) pdf

Zawiadomienie o zmianie godziny otwarcia ofert (97kB) pdf
informacja o wyniku postepowania przetargowego (731kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Pelnomocnik w imieniu Wójta Gminy Jeżów i na rzecz Gminy Jeżów (5 października 2011)
Opublikował: Halina Swaczyna (5 października 2011, 16:41:34)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (26 października 2011, 15:31:46)
Zmieniono: dopisano plik do pobrania - informacja o wyniku postepowania przetargowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1925