Realizacja usług polegających na opracowaniu dokumentów zwiazanych ze stwierdzonymi przez funcjonariuszy straży gminnej wykroczeniami....

RGiFS.271.7.2012
Jeżów: REALIZACJA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZONYMI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ WYKROCZENIAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH W GMINIE JEŻÓW, NA PODSTAWIE ZDJĘĆ POJAZDÓW WYKONANYCH ZA POMOCĄ URZĄDZENIA DO SAMOCZYNNEGO POMIARU I REJESTRACJI PRĘDKOŚCI POJAZDÓW ORAZ OTRZYMANYCH INFORMACJI O WŁAŚCICIELU POJAZDU
Numer ogłoszenia: 478446 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jeżowie , ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie, tel. 046 8755371, faks 046 8755369.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REALIZACJA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZONYMI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ WYKROCZENIAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH W GMINIE JEŻÓW, NA PODSTAWIE ZDJĘĆ POJAZDÓW WYKONANYCH ZA POMOCĄ URZĄDZENIA DO SAMOCZYNNEGO POMIARU I REJESTRACJI PRĘDKOŚCI POJAZDÓW ORAZ OTRZYMANYCH INFORMACJI O WŁAŚCICIELU POJAZDU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: Zadaniem Wykonawcy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w informacji Zespołu ds. Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) przy MSWiA, będzie: 2.1.Przygotowanie raportu zawierającego cyfrowe zdjęcie z miejsca popełnienia wykroczenia i przedstawienie go strażnikowi do weryfikacji. 2.2.Przygotowanie dokumentacji dodatkowej pozwalającej na identyfikację sprawcy wykroczenia. 2.3.Przygotowanie dokumentów pozwalających straży gminnej na przeprowadzenie postępowania mandatowego i ukaranie sprawcy wykroczenia, wraz z przygotowaniem dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie). 2.4.Przygotowanie dokumentów związanych z korespondencją w sprawie kartotek punktów karnych, przygotowanie dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie). 2.5.Przygotowanie dokumentów związanych z ewentualnym postępowaniem straży gminnej Straży Gminnej w Jeżowie przed sądem, przygotowanie wskazanych dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie). 2.6.Przygotowanie wszelkich innych dokumentów niezbędnych do zakończenia postępowania mandatowego, wraz z uzupełnianiem danych uzyskiwanych przez straż w ramach prowadzonych postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Straż Gminną w Jeżowie. 2.7.Przygotowanie statystyk obrazujących nasilenie ruchu oraz ilość wykroczeń w miejscach prowadzenia kontroli ruchu przez Straż Gminną w Jeżowie. 2.8.Przygotowanie sieci komputerowej umożliwiającej połączenie komputerów straży Straż Gminną w Jeżowie z komputerami pracowników Wykonawcy wraz z serwerem, umieszczonym w biurze straży. 2.9.Zatrudnienie niezbędnej ilości pracowników biurowych ( co najmniej 6 osób) w biurze Wykonawcy zorganizowanym przy Straży Gminnej w Jeżowie., których ilość zapewni całkowitą realizację zadań związanych z wykonaniem zamówienia. 2.10. Zapewnienie sprzętu do realizacji zamówienia w postaci urządzenia do automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów, wraz z samochodem do jego przewożenia i operatorem informatycznym. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją tego samochodu. 2.11. Zapewnienie obsługi prawnej Straży Gminnej w Jeżowie, poprzez wyspecjalizowaną kancelarię prawną posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie postępowań mandatowych prowadzonych w wyniku kontroli prędkości pojazdów przez straż gminną/miejską. Przez udokumentowane doświadczenie rozumie się wyspecjalizowaną kancelarię prawną posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie postępowań mandatowych prowadzonych w wyniku kontroli prędkości pojazdów z doświadczeniem zawodowym w realizacji 3 umów zawartych z gminą/miastem w okresie ostatnich 12 m-cy przed terminem składania ofert, a także przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W razie wątpliwości należy wyjaśnić, iż zadaniem Wykonawcy będzie wykonywanie wszelkich czynności od momentu zarejestrowania wykroczenia do wyegzekwowania świadczenia z wyjątkiem czynności, które są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji strażników gminnych. Warunki świadczenia usług w zakresie parametrów techniczno - eksploatacyjnych: 2.12.Oprogramowanie stosowane przez Wykonawcę, służące tworzeniu wszelkich dokumentów składających się na dokumentację, musi być kompatybilne z oprogramowaniem wykorzystywanym w komputerach Straży Gminnej do wykonywania dokumentacji mandatowej. Oznacza to, że jeśli w oprogramowaniu Wykonawcy będą przygotowywane pliki np. tekstowe, graficzne itp., to będzie możliwe ich importowanie i używanie za pomocą systemu operacyjnego zainstalowanego w sieci komputerowej Straży Gminnej w Jeżowie. 2.13.Raporty uzyskiwane z oprogramowania, którym posługuje się wykonawca muszą zawierać cyfrową kopię - zdjęcie obrazujące fakt popełnienia wykroczenia. 2.14.Zdjęcie wygenerowane z systemu musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację numeru rejestracyjnego pojazdów. W przypadku pojazdów nadjeżdżających zdjęcie wygenerowane z systemu powinno dodatkowo pozwalać na identyfikację kierowcy (obraz twarzy kierowcy). Poza tym musi zawierać informacje pozwalające zidentyfikować miejsce zdarzenia (miejscowość, ulicę, skrzyżowanie, itp.) oraz datę i czas jego popełnienia. Osobno oznaczona musi być prędkość dozwolona w miejscu wykonywania rejestracji oraz prędkość zarejestrowana przez urządzenie. 2.15. W razie awarii sprzętu komputerowego, zapewnienie sprzętu komputerowego zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu awarii. 2.16. Nadanie jednemu z pracowników Straży Gminnej w Jeżowie praw administratorskich do systemu, w którym przechowywane będą dane dotyczące popełnienia wykroczenia zarejestrowane przez urządzenie samoczynne rejestrujące. Wykonawca jest zobowiązany do: 2.15..Przeszkolenia (na własny koszt) strażników gminnych Straży Gminnej w Jeżowie w zakresie używania oprogramowania tworzącego dokumentację. W ramach zamówienia zapewni pomoc w obsłudze programu przez okres realizacji zamówienia, oraz zainstaluje oprogramowanie w sieci komputerów używanych przez Straż Gminną w Jeżowie. 2.16..Zatrudnienia personelu upoważnionego do dostępu, do danych osobowych (pracownicy przetwarzający dane osobowe) w biurze firmy Wykonawcy zorganizowanym w pomieszczeniu znajdującym się przy Straży Gminnej w Jeżowie w ilości niezbędnej do realizacji umowy ( co najmniej 6 osób). Wszystkie koszty związane z prowadzeniem biura oraz z zatrudnieniem osób (koszty osobowe, koszty związane z wynajęciem lokalu, opłaty za energię elektryczną itp.) ponosi Wykonawca. 2.17.Utworzenia (na własny koszt) w siedzibie Straży Gminnej w Jeżowie 3 stanowisk komputerowych dla strażników gminnych oraz serwera, służących do przeglądania i archiwizowania dokumentacji przez Straż Gminną w Jeżowie. 2.18..Oddania do dyspozycji Zamawiającego (bez dodatkowej opłaty) urządzenia do automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów wraz z samochodem do jego przewożenia oraz operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną tego urządzenia. Urządzenie musi być sprawne, posiadać aktualne świadectwo legalizacji i inne wymagane przepisami prawa dokumenty. Koszty związane z eksploatacją urządzenia rejestrującego, oraz koszty użytkowania samochodu pokrywa Wykonawca. Zamawiający zobowiązuje się do: 1.19. Zapewnienia identyfikacji sprawców wykroczeń z systemu CEPiK. 1.20. Pokrycia kosztów korespondencji - w tym korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru- opłaty pocztowe. 1.21. Wyznaczenie strażnika gminnego Straży Gminnej w Jeżowie do kontroli ruchu drogowego, w czasie realizacji umowy, w wymiarze czasu pracy zgodnym z przepisami (co najmniej 1 etat). 2.22.Wszczęcia postępowań mandatowych w stosunku do wszystkich wykroczeń zarejestrowanych przez oddane do dyspozycji Zamawiającego urządzenie, niezwłocznie po ich zarejestrowaniu i przekazaniu dokumentacji przez Wykonawcę..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.50.00.00-9, 34.92.30.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania na potwierdzenie, których wykonawca składa oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jako Główny Wykonawca co najmniej 3 usługi o wartości i rodzaju porównywalnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN każda, a dostawy te lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia zamawiający uzna, wykonanie co najmniej 3 usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura przy straży gminnej/miejskiej wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentacji pomocniczej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie lub mieście na podstawie zdjęć pojazdów, wykonanych przez urządzenie samorejestrujące oraz otrzymanych informacji o właścicielu pojazdu, przy czym wartość wykonania każdej z usług była nie mniejsza niż 400.000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych); Ocena na podstawie załączonego wykazu wykonanych usług wraz z potwierdzeniem oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada lub dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia i przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym urządzeniem do rejestracji wykroczeń, posiadającym decyzję zatwierdzenia typu, wydaną przez Główny Urząd Miar oraz aktualne świadectwo legalizacji oraz samochodem do przewożenia urządzenia wraz z operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną tego urządzenia. Ponadto dysponuje lub będzie dysponował sprzętem komputerowym wraz z wyposażeniem oraz oprogramowaniem w ilości nie mniejszej niż: komputery 6 szt. o parametrach nie gorszych niż: procesor 2 rdzeniowy min. 2Ghz, pamięć RAM minimum 2 Gb, dysk twardy minimum 400 GB, monitor LCD o przekątnej ekranu min. 17, zasilacz awaryjny UPS umożliwiający podtrzymanie pracy komputera przez minimum 5 minut, klawiatura, mysz optyczna, łącznie z niezbędnym okablowaniem pozwalającym na funkcjonowanie sprzętu. Komputery powinny posiadać oprogramowanie niezbędne do poprawnego funkcjonowania sprzętu oraz umożliwiające realizację czynności związanych z przedmiotem umowy wraz z pełną wersją programu antywirusowego na każdym z komputerów; drukarki laserowe monochromatyczne o minimalnym miesięcznym obłożeniu powyżej 10 000 stron 6 szt.; drukarki igłowe posiadające płaskie łoże 3 szt.; urządzenie wielofunkcyjne ( ksero, skaner, drukarka), o minimalnym miesięcznym obłożeniu powyżej 3 000 stron 1 szt.; Niszczarka papieru wraz z koszem na odpadki o pojemności minimum 20 litrów zgodna ze standardem 4 DIN 1 szt., pozwalająca na jednoczesne niszczenie co najmniej 10 stron . Ocena na podstawie załączonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną urządzenia do rejestracji wykroczeń; - co najmniej 6-cioma osobami zdolnymi do obsługi administracyjnej biura Wykonawcy. Za osoby zdolne do obsługi administracyjnej biura Wykonawcy, Zamawiający uzna osoby posiadające co najmniej 6-cio miesięczny staż na stanowisku pracy związanym z obsługą biura Straży Wykonawcy bądź straży gminnej/miejskiej; - osobą posiadającą uprawnienia do zapewnienia obsługi prawnej Straży Gminnej w Jeżowie poprzez wyspecjalizowaną kancelarię prawną posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie postępowań mandatowych prowadzonych w wyniku kontroli prędkości pojazdów z doświadczeniem zawodowym w realizacji 3 umów zawartych z gminą/miastem w okresie ostatnich 12 m-cy przed terminem składania ofert, a także przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Ocena na podstawie wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000 PLN. Ocena na podstawie załączonych dokumentów oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4. albo w pkt III. 5. 6.1. Formularz oferty przetargowej ( Formularz 1) 6.2. Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy ( Formularz 2) 6.3. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie ( jeśli dotyczy) 6.4. Pełnomocnictwo ( Formularz 3) 6.5. Jeżeli dotyczy, informacja o wykonawcach stanowiących Konsorcjum ( Formularz 4) 6.6. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Formularz 5) 6.7. Wykonawca, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 6.9. Oferty przedłożone przez Wykonawcę będącego Konsorcjum muszą spełniać dodatkowo następujące wymogi : 1. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty lub oświadczenia wymagane na podstawie pkt III.4. i III.5. oraz III.6., z tym że dokumenty wymagane w pkt III.4.2. winien złożyć każdy wykonawca, natomiast pozostałe dokumenty składane są wspólnie dla całego Konsorcjum. 2. Umowę konsorcjum, w której oświadcza się, że wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie należytego wykonania umowy należy złożyć co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do Oferty ( Formularz 3). 6.10. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawców polegających na zdolnościach finansowych innych podmiotów oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
25.2. Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w myśl art. 144 Prawa zamówień publicznych w sposób przewidziany poniżej. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach : a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia. d) w przypadku gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu usług, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości ryczałtowej przedmiotu umowy po cenach i stawkach wynikających z formularza ofertowego Wykonawcy. e) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jezow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jeżowie, 95-047 Jeżów, ul. Kwiatowa 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jeżowie, 95-047 Jeżów, ul. Kwiatowa 1, pokój nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  siwz (418kB) pdf
  ogłoszenie o wyniku przetargu (16kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (28 listopada 2012)
Opublikował: Halina Swaczyna (28 listopada 2012, 16:01:19)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (20 grudnia 2012, 13:10:01)
Zmieniono: dopisano ogloszenie o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1894