II przetarg Świadczenie usług pocztowych.....

Znak: RGiFS.271.9.2012
Jeżów: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym
Numer ogłoszenia: 528858 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jeżowie , ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie, tel. 046 8755371, faks 046 8755369.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 4.2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym ( do każdego miejsca w kraju i za granicą) zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe ( jednolity tekst - Dz. U. z 2008r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) w zakresie: 1) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50g i powyżej 50 g do 2 000g, paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich opłaconych za pomocą opłaty z dołu, 2) doręczania zwrotów przesyłek listowych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz doręczania zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu, 3) doręczania ZPO ( zwrotnego potwierdzenia odbioru) i zwrotów niedoręczonych przesyłek do Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 oraz zapewnienia bezpłatnych formularzy potwierdzeń odbioru, 4) doręczania przesyłek listowych przyjętych do przemieszczenia i doręczenia w terminach określonych w art. 48a ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. - Prawo Pocztowe, a ponadto świadczenia usług dostarczania i odbioru przesyłek przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy pod adresem Zamawiającego - Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. 4.2.2. Przez przesyłki będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki: 1) ekonomiczne - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 2) priorytetowe - przesyłki najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 3) rejestrowane polecone -przesyłki przyjęte za potwierdzeniem nadania, w obrocie krajowym i zagranicznym, 4) rejestrowane polecone ZPO( za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) - przesyłki rejestrowane doręczone za pokwitowaniem odbioru, w obrocie krajowym i zagranicznym, 5) gabaryt A - to przesyłki o wymiarach: minimalne wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksymalne wymiary nie mogą przekroczyć wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm, 6) gabaryt B - to przesyłki listowe o wymiarach: minimalnym,( z których co najmniej jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm, długość 325 mm lub szerokość 230 mm) i maksymalnym ( gdzie suma długości, szerokości i wysokości wynosi 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów nie może przekroczyć 600 mm. 4.2.3. Przez paczki pocztowe rozumie się paczki: a) ekonomiczne - paczki nie będące paczkami najszybszej kategorii, b) priorytetowe - paczki najszybszej kategorii 4.2.4. Przez przesyłki kurierskie rozumie się: a) przesyłki z gwarantowanym terminem doręczenia z dnia na dzień 4.2.5. Wykonawca zobowiązany jest w celu realizacji przedmiotu zamówienia do stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. - Prawo pocztowe ( tekst jednolity - Dz. U. z 2008r., Nr 189, poz. 1159 z póżn. Zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego ( Dz. U. Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych ( Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.), międzynarodowych przepisów pocztowych oraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( DZ. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 4.2.6. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczanie ich adresatowi bez ubytku i uszkodzenia. Do obowiązków Zamawiającego należy nadanie przesyłki w sposób uporządkowany według kategorii rodzajowej i wagowej oraz sporządzenie w dwóch egzemplarzach zestawienia ilościowego w książce nadawczej. Opakowanie przesyłki listowej stanowi zaklejona koperta Zamawiającego, natomiast opakowanie paczki stanowi sztywne pudełko lub szary papier Zamawiającego. Zamawiający umieszcza w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj przesyłki oraz pełna nazwę i adres zwrotny nadawcy. Nie dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę własnych opakowań przesyłek listowych oraz opakowań paczek. 4.2.7. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania usługi stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej, w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego ( Dz. U. Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.) i przepisy Kodeksu Cywilnego. 4.2.8.Szczegółowy zakres zamówienia określający rodzaje oraz ilość przesyłek objętych zamówieniem pn. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym przedstawia zestawienie ilościowe zamawianych usług pocztowych będące załącznikiem do SIWZ. 4.2.9. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto, wartość netto poszczególnych elementów usługi, a ponadto ogółem cenę oferty netto, brutto oraz podatek VAT. 1) Podane ceny nie podlegają waloryzacji w okresie objętym umową tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. 2) Należność za wykonanie usługi będzie wypłacana w terminie 21 dni od dnia wpływu faktury VAT wystawianej za miesiąc, w którym wykonywana była usługa będąca przedmiotem umowy. Wszelkie rozliczenia wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym wystawianie faktur VAT dokonywane będzie w terminie 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc kalendarzowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymaga sie wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania na potwierdzenie, których wykonawca składa zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a w przypadku gdy wykonywanie działalności pocztowej nie wymaga zezwolenia złoży stosowne oświadczenie. Ocena na podstawie załączonego zezwolenia oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym w celu realizacji zamówienia Ocena na podstawie z oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada lub dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym - sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową. Ponadto posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         koncesję, zezwolenie lub licencję
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
6.1. Formularz oferty przetargowej na roboty ( Formularz 1) 6.2. Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy ( Formularz 2) 6.3. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie     ( jeśli dotyczy) 6.4. Pełnomocnictwo ( Formularz 3) 6.5. Jeżeli dotyczy, informacja o wykonawcach stanowiących Konsorcjum ( Formularz 4) 6.6. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Formularz 5) 6.7. Wykonawca, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 6.8. Jeżeli wykonawca stosownie do art. 36 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymaganych w pkt III.4.2. oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6.9. Oferty przedłożone przez Wykonawcę będącego Konsorcjum muszą spełniać dodatkowo następujące wymogi : 1. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty lub oświadczenia wymagane na podstawie pkt III.4. i III.5. oraz III.6., z tym że dokumenty wymagane w pkt III.4.2. winien złożyć każdy wykonawca, natomiast pozostałe dokumenty składane są wspólnie dla całego Konsorcjum. 2. Umowę konsorcjum, w której oświadcza się, że wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie należytego wykonania umowy należy złożyć co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do Oferty ( Formularz 3). 6.10. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawców polegających na zdolnościach finansowych innych podmiotów oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
25.2. Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w myśl art. 144 Prawa zamówień publicznych w sposób przewidziany poniżej. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach : a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia. d) w przypadku gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu usług, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości ryczałtowej przedmiotu umowy po cenach i stawkach wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. e) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jezow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1,95-047 Jeżów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, pokój nr 11..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  siwz (514kB) pdf
  Zestawienie ilościowe zamawianych usług pocztowych (305kB) pdf
  wyjaśnienia do SIWZ (18kB) word
ogloszenie o wyniku przetargu (16kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (27 grudnia 2012)
Opublikował: Halina Swaczyna (27 grudnia 2012, 14:56:35)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (14 stycznia 2013, 10:23:00)
Zmieniono: dopisano ogloszenie o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1287