Przebudowa drogi gminnej nr 121105 E na trasie od DK 72 przez Strzelną, Popień Parcelę, Dąbrowę i Leszczyny do DP 2918 E - ETAP I

RGiFS.271.2.2013
Jeżów: Przebudowa drogi gminnej nr 121105 E na trasie od DK 72 przez Strzelną, Popień Parcelę, Dąbrowę i Leszczyny do DP 2918 E - ETAP I
Numer ogłoszenia: 65462 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jeżowie , ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie, tel. 046 8755371, faks 046 8755369.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 121105 E na trasie od DK 72 przez Strzelną, Popień Parcelę, Dąbrowę i Leszczyny do DP 2918 E - ETAP I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 121105 E na trasie od DK 72 przez Strzelną, Popień Parcelę, Dąbrowę i Leszczyny do DP 2918 E - ETAP I o długości 2604,30 m, w tym: 1. Roboty przygotowawcze obejmujące: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi), trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacja powykonawczą na odcinku 2,6043 km; rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów rurowych z betonu - 3 m3; rozebranie przepustów z rur betonowych - 8m; mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni o średnicy 46-55cm - 3szt; wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2km - 4 m-p; wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2km - 3 m-p; wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2km - 5 m-p; wykonanie przepustów pod drogami, innymi przeszkodami wykopem otwartym, przepust rura typu A 58 PS dwudzielna o Sr. 58 mm dla obłożenia kabli telekomunikacyjnych, kategoria gruntu III - 26 m przepustu; 2. Roboty ziemne obejmujące: roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięb. z transp. urobku sam. samowyład. na odl. do 1 km dla wykonania koryta - 940,50 m3; roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięb. z transp. urobku sam. samowyład. na odl. do 1 km dla wykonania rowów - 1022,10 m3; 3. Przepusty pod zjazdami obejmujące: przepusty rurowe, elementy ławy fundamentowe żwirowe - 18,36 m3; przepusty rurowe, elementy rury PEHD # 40cm - 36 m; przepusty rurowe, elementy rury PEHD # 50 cm - 67m; przepusty rurowe elementy rury PEHD # 60 cm - 18 m; przepusty rurowe elementy ścianki czołowe dla rur # 40 cm - 12 ścianek; przepusty rurowe elementy ścianki czołowe dla rur # 50 cm - 4 ścianki; przepusty rurowe elementy ścianki czołowe dla rur # 60 cm - 4 ścianki; oczyszczenie rowów i przepustów z namułu, czyszczenie przepustów o śr.0,8 m - 7 m; warstwy odcinające zagęszczane, ręcznie - grubość warstwy 10 cm, piasek na zjazdach - 160 m2; podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm na zjazdach - 160 m2; nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grubość po uwałowaniu 10cm na zjazdach - 160 m2; 4. Wykonanie podbudowy obejmujące: warstwy odcinające zagęszczane ręcznie grubość warstwy 10cm piasek pod zjazd - 41 m2; podbudowy z kruszyw łamanych warstwa grubości 20cm - 41 m2; podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna grubości 15 cm - 230 m2; podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i wapnem, cementem 25kg/m2 grubość warstwy 15 cm - 2692 m2; podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna grubości 10 cm - 2692 m2; podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna grubości 10 cm - 12763 m2; skropienie bitumem nawierzchni drogowych skropienie nawierzchni emulsja asfaltową - 12763 m2; 5. Wykonanie nawierzchni obejmujące: wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczna, mieszanka wbudowana mechanicznie, mieszanka mineralno-asfalt.dla KR-2 - 113,40 t; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych(warstwa wiążąca) asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm mieszanka mineralno-asfalt.dla KR-2 - 9058 m2; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych(warstwa ścieralna) grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm mieszanka mineralno-asfaltowa - 10899 m2; 6. Wykonanie poboczy obejmujące: plantowanie poboczy - wyrównanie z uzupełnieniem, materiał destrukt bitumiczny lub kliniec 0-31,5 mm - 379,25 m3; plantowanie poboczy - profilowanie i zagęszczenie - 3792,50 m2; 7. Wykonanie krawężników i chodników obejmujące: krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, ława betonowa z oporem podsypka cementowo-piaskowa - 185 m; obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm - podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową - 152 m; chodniki z kostki brukowej betonowej, kostka o grub.6cm układanie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara - 230 m2; zjazdy z kostki brukowej betonowej kostka o grubości 8 cm układanie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spin piaskiem - kostka kolorowa - 41 m2; 8. Wykonanie regulacji zaworów obejmujące regulację pion. Studzienek, urządzeń podziemnych+ naprawy urządz.(elem.) z betonu, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3m3 - 2 szt - 0,60 m3; 9. Wykonanie oznakowania obejmujące: rozebranie słupków do znaków drogowych wraz ze znakami w celu ich przestawienia - 2 szt; słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm wraz ze znakami z przestawieniem w inne miejsce - 2 szt.; pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych # 70mm - 16 szt.; pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 - 24 szt. 4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dokumentacji i Przedmiarze Robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0, 45.23.24.52-5, 45.23.31.61-5, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium 15000,00 zł
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania na potwierdzenie, których wykonawca składa oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zakończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jako Główny Wykonawca co najmniej dwa zadania porównywalne do przedmiotu zamówienia ( potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi o nawierzchni asfaltowej z warstwą ścieralną o długości minimum 500 m każda i wartości łącznej nie mniejszej niż 1 200 000 PLN, a roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena na podstawie załączonego wykazu zrealizowanych robót budowlanych (z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania) wraz z potwierdzeniem oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada lub dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym - sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia i przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje jednostkami sprzętu i środkami transportu: 1. Wytwórnia mas bitumicznych stacjonarna o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym wydajności min. 100 Mg/h położona w uzasadnionej technologicznie odległości ( zgodnie z normą i zapisami STWiORB) - max. 2 godz. od załadowania do wbudowania masy - w ilości 1; 2. Rozkładarka gąsienicowa, wyposażona w elektroniczny układ sterowania grubością wbudowywanej masy - w ilości 1; 3. Zestaw sprzętu do zagęszczania mas bitumicznych - w ilości 1 (w tym: stalowe walce wibracyjne lekkie i średnie, walce ogumione ciężkie z regulacją ciśnienia w oponach, stalowe walce statyczne ( po 1) ); 4. Samochody: samowyładowcze 5-10 t oraz 10-15 t - w ilości po 2; 5. Ubijak spalinowy 200 kg - w ilości 1 ; 6. Zagęszczarka wibracyjna - w ilości 1. Ocena na podstawie załączonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. kierownikiem budowy, kierownikiem robót drogowych posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w wymaganych specjalnościach ( uprawnienia wykonawcze drogowe właściwe dla przedmiotu zamówienia- kierownika robót oraz kierownika robót drogowych z 36 - miesięcznym doświadczeniem zawodowym z okresu ostatnich 5 lat związanym z przebudową lub rozbudową lub budową drogi) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w postaci Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Ocena na podstawie załączonego wykazu oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie 1 200 000 PLN. Fakt ten winien zostać potwierdzony informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek. Ponadto posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 200 000 PLN. Ocena na podstawie załączonych dokumentów oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
6.1. Formularz oferty przetargowej na roboty ( Formularz 1) 6.2. Dowód wniesienia wadium ( ksero) 6.3. Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy ( Formularz 2) 6.4. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie ( jeśli dotyczy) 6.5. Pełnomocnictwo ( Formularz 3) 6.6. Jeżeli dotyczy, informacja o wykonawcach stanowiących Konsorcjum ( Formularz 4) 6.7. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Formularz 5) 6.9. Kosztorys ofertowy uproszczony wykonany zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy w Jeżowie co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Jeżeli roboty budowlane będą występowały w projekcie budowlanym, wówczas należy je uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej. Należy dołączyć zestawienie materiałów, sprzętu i transportu technologicznego z podaniem cen jednostkowych. 6.10. Wykonawca, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 6.11. Oferty przedłożone przez Wykonawcę będącego Konsorcjum muszą spełniać dodatkowo następujące wymogi : 1. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty lub oświadczenia wymagane na podstawie pkt III.4. i III.5. oraz III.6., z tym że dokumenty wymagane w pkt III.4.2. winien złożyć każdy wykonawca, natomiast pozostałe dokumenty składane są wspólnie dla całego Konsorcjum. 2. Umowę konsorcjum, w której oświadcza się, że wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie należytego wykonania umowy należy złożyć co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do Oferty ( Formularz 3). 6.12. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawców polegających na zdolnościach finansowych innych podmiotów oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w myśl art. 144 Prawa zamówień publicznych w sposób przewidziany poniżej. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach : a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia. d) w przypadku gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości przedmiotu umowy po cenach i stawkach wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. e) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jezow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, pokój nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  SIWZ (504kB) pdf
  mapa z podziałem na etapy (467kB) pdf
  przedmiar robót (708kB) pdf
  specyfikacja techn. wyk. i odb. robót (14946kB) pdf
  dokumentacja projektowa (15451kB) pdf
  Opis techniczny (119kB) pdf
  decyzje (2854kB) pdf
  wyjaśnienia do siwz (19kB) word
  ogloszenie o wyniku przetargu (16kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (18 lutego 2013)
Opublikował: Halina Swaczyna (18 lutego 2013, 12:36:41)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (20 marca 2013, 08:53:03)
Zmieniono: dopisano ogloszenie o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1669