"Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym" RGiFS.271.11.2014

RGiFS.271.11.2014
Jeżów: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym
Numer ogłoszenia: 404884 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jeżowie , ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie, tel. 046 8755371, faks 046 8755369.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.2.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 4.2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i zagranicą) zgodnie z ustawią z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 29 grudnia 2012 r., poz. 1529) w zakresie: 1)przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50g i powyżej 50g do 2000g, paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich opłaconych za pomocą opłaty z dołu, 2)doręczenia zwrotów przesyłek listowych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz doręczenia zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu, 3)doręczenie ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru) i zwrotów niedoręczonych przesyłek do Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 oraz zapewnienia bezpłatnych formularzy (potwierdzeń odbioru), 4)doręczania przesyłek listowych przyjętych do przemieszczania i doręczania w terminach określonych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 29 grudnia 2012 r., poz. 1529), a ponadto świadczenia usług dostarczenia i odbioru przesyłek przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy pod adresem Zamawiającego - Urząd Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru przesyłek poza siedzibą Zamawiającego przez Wykonawcę, w przypadku posiadania przez Wykonawcę Punktu Obsługi Klienta, a usytuowanie tego punktu będzie nie dalej niż 2 km od siedziby Zamawiającego. 5)Zgodnie z zapisami § 24 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, na terenie Gminy Jeżów powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka pocztowa operatora wyznaczonego będącego Wykonawcą niniejszej usługi. 4.2.2.Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000 g (gabaryt A i B): 1)zwykłe ekonomiczne - przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, 2)zwykłe priorytetowe - przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii, 3)polecone ekonomiczne - przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, 4)polecone ekonomiczne priorytetowe - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, 5)polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka listowa przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, 6)polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, 7)Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach: Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm, Maksimum - żaden z wymiarów nie może przekraczać wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm. 8)Gabaryt B - to przesyłka o wymiarach: Minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm, szerokość 230 mm, Maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 4.2.3.Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe o wadze do 10.000 g (gabaryt A i B): 1)ekonomiczne - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii, 2) priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii, 3)Gabaryt A - to paczka o wymiarach: Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, Maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm 4)Gabaryt B - to paczka o wymiarach: Minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm, Maksimum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie może być większa niż 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 4.2.4.Przez przesyłki kurierskie rozumie się przesyłki z gwarantowanym terminem doręczenia z dnia na dzień. 4.2.5.Wykonawca zobowiązany jest w celu realizacji przedmiotu zamówienia do stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. poz. 545) oraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 4.2.6.Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie ich adresatowi bez ubytku i uszkodzenia. Do obowiązków Zamawiającego należy nadanie przesyłki w sposób uporządkowany według kategorii rodzajowej i wagowej oraz sporządzenie w dwóch egzemplarzach zestawienia ilościowego w książce nadawczej. Opakowanie przesyłki listowej stanowi zaklejona koperta Zamawiającego, natomiast opakowanie paczki stanowi sztywne pudełko lub szary papier Zamawiającego. Zamawiający umieszcza w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj przesyłki oraz pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy. Nie dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę własnych opakowań przesyłek listowych oraz opakowań paczek. 4.2.7.Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi stosuje się przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529) 4.2.8. Szczegółowy zakres zamówienia określający rodzaje oraz ilość przesyłek objętych zamówieniem pn. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym przedstawia zestawienie ilościowe zamawianych usług pocztowych będące załącznikiem do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wadium 4000,00zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania na potwierdzenie, których wykonawca składa wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa UKE, a w przypadku gdy wykonywanie działalności pocztowej nie wymaga wpisu do rejestru złoży stosowne oświadczenie. Ocena na podstawie załączonych dokumentów oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym w celu realizacji zamówienia Ocena na podstawie z oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada lub dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym - sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową. Ponadto posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
6.1. Formularz oferty przetargowej na roboty ( Formularz 1) 6.2. Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy ( Formularz 2) 6.3. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie
( jeśli dotyczy) 6.4. Pełnomocnictwo ( Formularz 3) 6.5. Jeżeli dotyczy, informacja o wykonawcach stanowiących Konsorcjum ( Formularz 4) 6.6. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Formularz 5) 6.7. Wykonawca, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 6.9. Oferty przedłożone przez Wykonawcę będącego Konsorcjum muszą spełniać dodatkowo następujące wymogi : 1. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty lub oświadczenia wymagane na podstawie pkt III.4. i III.5. oraz III.6., z tym że dokumenty wymagane w pkt III.4.2. winien złożyć każdy wykonawca, natomiast pozostałe dokumenty składane są wspólnie dla całego Konsorcjum. 2. Umowę konsorcjum, w której oświadcza się, że wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie należytego wykonania umowy należy złożyć co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do Oferty ( Formularz 3). 6.10. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
·         1 - Cena - 95
·         2 - bezpłatna możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach : a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia. d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jezow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, pokój nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  siwz (655kB) pdf
  zakres rzeczowy zamówienia (141kB) pdf
  zestawienie ilościowe zamawianych usług (262kB) pdf
  wyjasnienia do siwz (28kB) word
  ogłoszenie o wyniku przetargu (17kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (10 grudnia 2014)
Opublikował: Halina Swaczyna (10 grudnia 2014, 12:54:21)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (22 grudnia 2014, 12:39:37)
Zmieniono: dopisano ogłoszenie o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 794