Realizacja usług polegających na opracowaniu dokumentów związanych ze stwierdzonymi przez funkcjonariuszy Straży Gminnej wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Jeżów, na podstawie zdjęć .......RGiFS.271.1.2015


RGiFS.271.1.2015
Jeżów: REALIZACJA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZONYMI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ WYKROCZENIAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH W GMINIE JEŻÓW, NA PODSTAWIE ZDJĘĆ POJAZDÓW WYKONANYCH ZA POMOCĄ URZĄDZENIA DO SAMOCZYNNEGO POMIARU I REJESTRACJI PRĘDKOŚCI POJAZDÓW ORAZ OTRZYMANYCH INFORMACJI O WŁAŚCICIELU POJAZDU
Numer ogłoszenia: 25300 - 2015; data zamieszczenia: 04.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jeżowie , ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie, tel. 046 8755371, faks 046 8755369.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REALIZACJA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZONYMI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ WYKROCZENIAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH W GMINIE JEŻÓW, NA PODSTAWIE ZDJĘĆ POJAZDÓW WYKONANYCH ZA POMOCĄ URZĄDZENIA DO SAMOCZYNNEGO POMIARU I REJESTRACJI PRĘDKOŚCI POJAZDÓW ORAZ OTRZYMANYCH INFORMACJI O WŁAŚCICIELU POJAZDU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: Zadaniem Wykonawcy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w informacji Zespół ds. Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) przy MSWiA, będzie: 2.1. Przygotowanie raportu zawierającego cyfrowe zdjęcie z miejsca popełnienia wykroczenia i przedstawienie go strażnikowi do weryfikacji. 2.2. Przygotowanie dokumentacji dodatkowej pozwalającej na identyfikację sprawcy wykroczenia. 2.3. Przygotowanie dokumentów pozwalających Straży Gminnej w Jeżowie na przeprowadzenie postępowania mandatowego i ukaranie sprawcy wykroczenia, wraz z przygotowaniem tych dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie). 2.4. Przygotowanie dokumentów związanych z korespondencją w sprawie kartotek punktów karnych, przygotowanie tych dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie). 2.5. Przygotowanie dokumentów związanych z ewentualnym postępowaniem Straży Gminnej w Jeżowie przed sądem, przygotowanie wskazanych dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie). 2.6. Przygotowanie wszelkich innych dokumentów niezbędnych do zakończenia postępowania mandatowego, wraz z uzupełnianiem danych uzyskiwanych przez Straż w ramach postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Straż Gminną w Jeżowie. 2.7. Przygotowanie statystyk obrazujących nasilenie ruchu oraz ilość wykroczeń w miejscach prowadzenia kontroli ruchu przez Straż Gminną w Jeżowie. 2.8. Przygotowanie sieci komputerowej umożliwiającej połączenie komputerów Straży Gminnej w Jeżowie z komputerami pracowników Wykonawcy wraz z serwerem, umieszczonym w biurze straży. 2.9. Dysponowanie niezbędną ilością pracowników biurowych (co najmniej 6 osób) w biurze zorganizowanym przy Straży Gminnej w Jeżowie, których ilość zapewni całkowitą realizację zadań związanych z wykonaniem zamówienia. 2.10. Zapewnienie sprzętu do realizacji zamówienia w postaci urządzenia do automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów, wraz z samochodem do jego przewożenia i operatorem informatycznym. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją tego samochodu. 2.11. Zapewnienie sprzętu pracownikom biura, tj. sprzęt komputerowy wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem: komputery - minimum 6 sztuk o parametrach nie gorszych niż: procesor - 2 rdzeniowy min. 2Ghz, pamięć RAM - minimum 2 Gb, dysk Twardy - minimum 400 GB, monitor - LCD o przekątnej ekranu min 17, klawiatura, mysz optyczna, łącznie z niezbędnym okablowaniem pozwalającym na funkcjonowanie sprzętu. Komputery te powinny posiadać oprogramowanie niezbędne do poprawnego funkcjonowania sprzętu oraz umożliwiające realizację czynności związanych z przedmiotem umowy wraz z zainstalowaną pełną wersją programu antywirusowego na każdym z komputerów. Dodatkowo każdy z komputerów powinien być wyposażony w zasilacz awaryjny UPS umożliwiający podtrzymanie pracy komputera przez minimum 5 minut. drukarki laserowe monochromatyczne o minimalnym miesięcznym obłożeniu powyżej 10.000 stron - 6 szt. drukarki igłowe posiadające płaskie łoże - minimum 3 szt. urządzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner, drukarka) o minimalnym miesięcznym obłożeniu powyżej 3.000 stron - minimum 1 szt. niszczarka papieru wraz z koszem na odpadki o pojemności minimum 20 litrów zgodna ze standardem 4 DIN, pozwalająca na jednoczesne niszczenie co najmniej 10 stron - minimum 1 szt. 2.12. Zapewnienie obsługi prawnej Straży Gminnej w Jeżowie, poprzez wyspecjalizowaną kancelarię prawną, umożliwiającej realizację przedmiotu umowy. W razie wątpliwości należy wyjaśnić, iż zadaniem Wykonawcy będzie wykonywanie wszelkich czynności od momentu zarejestrowania wykroczenia do wyegzekwowania świadczenia, z wyjątkiem czynności, które są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji strażników gminnych. Warunki świadczenia usług w zakresie parametrów techniczno - eksploatacyjnych: 2.13. Oprogramowanie stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy musi być kompatybilne z oprogramowaniem wykorzystywanym w komputerach Straży Gminnej w Jeżowie. 2.14. Raporty uzyskiwane z oprogramowania, którym posługuje się Wykonawca muszą zawierać cyfrową kopię - zdjęcie obrazujące fakt popełnienia wykroczenia. 2.15. Zdjęcie wygenerowane z systemu musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację numeru rejestracyjnego pojazdów. W przypadku pojazdów nadjeżdżających zdjęcie wygenerowane z systemu powinno dodatkowo pozwalać na identyfikację kierowcy (obraz twarzy kierowcy). Poza tym zdjęcie musi zawierać informacje pozwalające zidentyfikować miejsce zdarzenia (miejscowość, ulicę, skrzyżowanie, itp.) oraz datę i czas jego popełnienia. Osobno oznaczona musi być prędkość dozwolona w miejscu wykonywania rejestracji oraz prędkość zarejestrowana przez urządzenie. 2.16. W razie awarii sprzętu komputerowego, zapewnienie zastępczego sprzętu o takich samych lub lepszych parametrach w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zaistnienia awarii. 2.17. Nadanie jednemu ze strażników Straży Gminnej w Jeżowie praw administratorskich do systemu, w którym przechowywane będą dane dotyczące popełnienia wykroczenia zarejestrowane przez urządzenie samoczynnie rejestrujące. Wykonawca jest zobowiązany do: 2.18. Przeszkolenia (na własny koszt) strażników Straży Gminnej w Jeżowie w zakresie używania oprogramowania tworzącego dokumentację. W ramach zamówienia zapewni pomoc w obsłudze programu przez okres realizacji zamówienia, oraz zainstaluje oprogramowanie w sieci komputerów używanych przez Straż Gminną w Jeżowie. 2.19. Dysponowania personelem oraz wyspecjalizowaną kancelarią prawną upoważnionymi do dostępu, do danych osobowych (osoby przetwarzające dane osobowe) w biurze firmy Wykonawcy zorganizowanym w pomieszczeniu znajdującym się przy Straży Gminnej Jeżowie w ilości niezbędnej do realizacji umowy. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem biura i dysponowaniem osobami oraz wyspecjalizowaną kancelarią prawną (koszty osobowe, koszty związane z wynajęciem lokalu, opłaty za energię elektryczną itp.) ponosi Wykonawca. 2.20. Niezwłocznego utworzenia ( w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia podpisania umowy) i utrzymania w trakcie trwania umowy (na własny koszt) w siedzibie Straży Gminnej w Jeżowie co najmniej 3 stanowisk komputerowych dla strażników gminnych oraz serwera wraz z odpowiednim oprogramowaniem niezbędnym do pracy na stanowiskach pracy strażników Straży Gminnej w Jeżowie. Sprzęt komputerowy powinien posiadać parametry nie gorsze niż: procesor - 2 rdzeniowy min. 2Ghz, pamięć RAM - minimum 2 Gb, dysk twardy - minimum 400 GB, monitor - LCD o przekątnej ekranu min 17, klawiatura, mysz optyczna, łącznie z niezbędnym okablowaniem pozwalającym na funkcjonowanie sprzętu. Komputery te powinny posiadać oprogramowanie niezbędne do poprawnego funkcjonowania sprzętu oraz umożliwiające realizację czynności związanych z przedmiotem umowy wraz z zainstalowaną pełną wersją programu antywirusowego na każdym z komputerów. Dodatkowo każdy z komputerów powinien być wyposażony w zasilacz awaryjny UPS umożliwiający podtrzymanie pracy komputera przez minimum 5 minut. 2.21. Oddania do dyspozycji Zamawiającego (bez dodatkowej opłaty) urządzenia do automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów wraz z samochodem do jego przewożenia oraz operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną tego urządzenia. Urządzenie musi być sprawne, posiadać aktualne świadectwo legalizacji i inne wymagane przepisami prawa dokumenty. Koszty związane z eksploatacją urządzenia rejestrującego, oraz koszty użytkowania samochodu pokrywa Wykonawca. Zamawiający zobowiązuje się do: 2.22. Zapewnienia identyfikacji sprawców wykroczeń z systemu CEPiK. 2.23. Pokrycia kosztów korespondencji związanej z postępowaniem mandatowym i sądowym prowadzonymi w związku z realizacją niniejszej umowy. 2.24. Wyznaczenia strażnika gminnego Straży Gminnej w Jeżowie do kontroli ruchu drogowego, w czasie realizacji umowy, w wymiarze czasu pracy zgodnym z przepisami (co najmniej 1 etat). 2.25. Wszczęcia postępowań mandatowych w stosunku do wszystkich wykroczeń zarejestrowanych przez oddane do dyspozycji Zamawiającego urządzenie, niezwłocznie po ich zarejestrowaniu i przekazaniu dokumentacji przez Wykonawcę.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.50.00.00-9, 34.92.30.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium 5400,00zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania na potwierdzenie, których wykonawca składa oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym w celu realizacji zamówienia i wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi o wartości i rodzaju porównywalnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN netto każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia zamawiający uzna, wykonanie co najmniej 3 usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura przy straży gminnej/miejskiej wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentacji pomocniczej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie lub mieście na podstawie zdjęć pojazdów, wykonanych przez urządzenie samorejestrujące oraz otrzymanych informacji o właścicielu pojazdu, przy czym wartość wykonania każdej z usług była nie mniejsza niż 400 000 PLN netto (słownie: czterysta tysięcy złotych); Ocena na podstawie załączonego wykazu wykonanych usług wraz z potwierdzeniem, oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada lub dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym - sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia i przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym urządzeniem do rejestracji wykroczeń, posiadającym decyzję zatwierdzenia typu, wydaną przez Główny Urząd Miar oraz aktualne świadectwo legalizacji oraz samochodem do przewożenia urządzenia wraz z operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną tego urządzenia. Ponadto dysponuje lub będzie dysponował sprzętem komputerowym wraz z wyposażeniem oraz oprogramowaniem w ilości nie mniejszej niż: komputery - minimum 6 szt. o parametrach nie gorszych niż: procesor - 2 rdzeniowy min. 2Ghz, pamięć RAM - minimum 2 Gb, dysk twardy - minimum 400 GB, monitor LCD o przekątnej ekranu min. 17, klawiatura, mysz optyczna, łącznie z niezbędnym okablowaniem pozwalającym na funkcjonowanie sprzętu. Komputery te powinny posiadać oprogramowanie niezbędne do poprawnego funkcjonowania sprzętu oraz umożliwiające realizację czynności związanych z przedmiotem umowy wraz z zainstalowaną pełną wersją programu antywirusowego na każdym z komputerów. Dodatkowo każdy z komputerów powinien być wyposażony w zasilacz awaryjny UPS umożliwiający podtrzymanie pracy komputera przez minimum 5 minut; drukarki laserowe monochromatyczne o minimalnym miesięcznym obłożeniu powyżej 10 000 stron -6 szt.; drukarki igłowe posiadające płaskie łoże - minimum 3 szt.; urządzenie wielofunkcyjne ( ksero, skaner, drukarka), o minimalnym miesięcznym obłożeniu powyżej 3 000 stron - minimum 1 szt.; niszczarka papieru wraz z koszem na odpadki o pojemności minimum 20 litrów zgodna ze standardem 4 DIN, pozwalająca na jednoczesne niszczenie co najmniej 10 stron - minimum 1 szt.,. Ocena na podstawie załączonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną urządzenia do rejestracji wykroczeń; - co najmniej 6-cioma osobami zdolnymi do obsługi administracyjnej biura Wykonawcy; - osobą posiadającą uprawnienia do zapewnienia obsługi prawnej Straży Gminnej w Jeżowie działającą w ramach wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. Ocena na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000 PLN. Ocena na podstawie załączonych dokumentów oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
6.1. Formularz oferty przetargowej na roboty ( Formularz 1) 6.2. Dowód wniesienia wadium ( ksero) 6.3. Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy ( Formularz 2) 6.4. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie ( jeśli dotyczy) 6.5. Pełnomocnictwo ( Formularz 3) 6.6. Jeżeli dotyczy, informacja o wykonawcach stanowiących Konsorcjum ( Formularz 4) 6.7. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Formularz 5) 6.8. Wykonawca, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 6.10. Oferty przedłożone przez Wykonawcę będącego Konsorcjum muszą spełniać dodatkowo następujące wymogi : 1. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty lub oświadczenia wymagane na podstawie pkt III.4. i III.5. oraz III.6., z tym że dokumenty wymagane w pkt III.4.2. winien złożyć każdy wykonawca, natomiast pozostałe dokumenty składane są wspólnie dla całego Konsorcjum. 2. Umowę konsorcjum, w której oświadcza się, że wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy złożyć co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do Oferty ( Formularz 3). 6.11. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
·         1 - Cena - 95
·         2 - Termin płatności faktur - 30 dni od przyjęcia i zatwierdzenia faktury - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
25.2. Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w myśl art. 144 Prawa zamówień publicznych w sposób przewidziany poniżej. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach : a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia; b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia; d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ( podatku VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku od towarów i usług ( podatku VAT) i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; e) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, gdy minimalne wynagrodzenie wzrośnie lub spadnie co najmniej o 20%, wówczas cena jednostkowa netto za wykonanie 1 szt. kompletnej dokumentacji, zostanie zwaloryzowana proporcjonalnie do wzrostu lub spadku co najmniej o 20% minimalnego wynagrodzenia - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; f) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, gdy stawka wzrośnie lub spadnie co najmniej o 20%, wówczas cena jednostkowa netto za wykonanie 1 szt. kompletnej dokumentacji, zostanie zwaloryzowana proporcjonalnie do wzrostu lub spadku co najmniej o 20% stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; g) w przypadku gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu usług, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości ryczałtowej przedmiotu umowy po cenach i stawkach wynikających z formularza ofertowego Wykonawcy.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jezow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, pokój nr 11.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
siwz (659kB) pdf
wyjaśnienia do siwz (21kB) word
ogłoszenie o wyniku przetargu (18kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (4 lutego 2015)
Opublikował: Halina Swaczyna (4 lutego 2015, 14:03:10)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (23 lutego 2015, 12:08:26)
Zmieniono: dopisano ogłoszenie o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 943