Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów w 2015 roku


Znak: RGiFS.271.5.2015
Jeżów: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów w 2015 roku
Numer ogłoszenia: 115446 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jeżowie , ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie, tel. 046 8755371, faks 046 8755369.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów w 2015 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.545.000,00zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00)100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów w 2015 roku. 2. Uruchomienie środków z kredytu odbywać się będzie w transzach, każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego, których termin i wysokość zostaną określone we wniosku złożonym przez Zamawiającego przed ich uruchomieniem. Uruchomienie kredytu powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu wniosku (dyspozycji), przy czym za dzień następny traktuje się jako dzień pierwszy po złożeniu wniosku (dyspozycji). Przez pisemne złożenie wniosku (dyspozycji) należy rozumieć złożenie dyspozycji również w formie elektronicznej (skan pisma) lub fax. 3. W trakcie realizacji zamówienia planowana ilość transz oraz terminy i kwoty poszczególnych transz kredytu mogą ulec zmianie. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych obciążeń finansowych. 5. Wykonawca będzie naliczał odsetki tylko od faktycznie wykorzystanej przez Zamawiającego kwoty kredytu. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od salda kredytu. 6. Niedopuszczalna jest kapitalizacja odsetek. 7. Bank nie będzie pobierał opłat i dodatkowych kosztów od niewykorzystanej kwoty kredytu. 8. Środki z uruchomionego kredytu bankowego będą przekazane na rachunek Gminy Jeżów wskazany przez Zamawiającego. 9. Okres karencji w spłacie kredytu od dnia postawienia środków kredytu do dyspozycji do dnia 31.01.2016r. 10. Spłata całej kwoty zaciągniętego kredytu następowała będzie w 120 miesięcznych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, przy czym: pierwsze 6 rat płatne w wysokości po 3.000,00zł, z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej do dnia 31 stycznia 2016r., kolejne 15 rat płatnych w wysokości po 5.000,00zł, kolejne 6 rat płatnych w wysokości po 7.500,00zł, kolejne 9 rat płatnych w wysokości po 10.000,00zł, kolejne 11 rat płatnych w wysokości po 2.000,00zł, kolejne 13 rat płatnych w wysokości po 3.000,00zł, kolejne 12 rat płatnych w wysokości po 6.000,00zł, kolejne 12 rat płatnych w wysokości po 20.000,00zł, kolejne 12 rat płatnych w wysokości po 27.000,00zł, kolejne 14 rat płatnych w wysokości po 30.000,00zł, kolejne 10 rat płatnych w wysokości po 20.000,00zł, ostatnia płatna do 31 grudnia 2025r. 11. Wysokość poszczególnych rat spłat kapitału może ulec zmianie w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego mniejszej kwoty kredytu. 12. Spłata kwoty odsetek od wykorzystanego kredytu następowała będzie w okresach miesięcznych w malejących ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu przed terminem spłaty w całości lub części, bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych opłat i kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą liczone do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca trwania umowy. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej. 14. Wykonawca przyjmuje jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 15. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku. Stawka bazowa jest ustalona na okres 1 miesiąca i stanowi stopę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca i ma zastosowanie do odsetek naliczanych od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 16. Marża banku określona w procentach będzie stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). Jedynym zyskiem banku będzie stawka WIBOR 1M powiększona o marżę banku od wykorzystanego kredytu. 17. Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych opłat związanych z udzieleniem kredytu lub wykonaniem zamówienia np.: z tytułu ubezpieczenia kredytu, kosztów manipulacyjnych, prowizji przygotowawczej od udzielonego kredytu lub innych kosztów. 18. Do obliczenia odsetek należy przyjąć faktyczną liczbę dni w każdym roku kalendarzowym..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2025.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania na potwierdzenie, których wykonawca składa oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 128), a w przypadku gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Bankowego inne zezwolenie potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych. Jeśli zezwolenie takie nie jest wymagane, wykonawca powinien wykazać w sposób jednoznaczny i oczywisty, że nie ciąży na nim wymóg posiadania takiego zezwolenia. Ocena na podstawie załączonego zezwolenia oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne w celu realizacji zamówienia. Ocena na podstawie załączonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada lub dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym - sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena na podstawie załączonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena na podstawie załączonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Ocena na podstawie załączonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
6.1. Formularz oferty przetargowej (Formularz 1) 6.2. Proponowany harmonogram spłaty kredytu (Formularz 2) 6.3. Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy (Formularz 3) 6.4. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy) należy zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych złożyć na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana do realizacji. 6.5. Pełnomocnictwo (Formularz 4) 6.6. Jeżeli dotyczy, informacja o wykonawcach stanowiących Konsorcjum (Formularz 5) 6.7. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Formularz 6) 6.8. Wykonawca, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.9. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 6.10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1., pkt III.4.3.2. i pkt III.4.3.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 6.11. Oferty przedłożone przez Wykonawcę będącego Konsorcjum muszą spełniać dodatkowo następujące wymogi: 1. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty lub oświadczenia wymagane na podstawie pkt III.4. i III.5. oraz III.6., z tym że dokumenty wymagane w pkt III.4.2. winien złożyć każdy wykonawca, natomiast pozostałe dokumenty składane są wspólnie dla całego Konsorcjum. 2. Umowę konsorcjum, w której oświadcza się, że wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie należytego wykonania umowy należy złożyć co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do Oferty (Formularz 4). 6.12. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
·         1 - Cena - 95
·         2 - Czas uruchomienia kredytu tj. w dniu złożenia wniosku (dyspozycji) lub w następnym dniu roboczym - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
25.2. Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w myśl art. 144 Prawa zamówień publicznych w sposób przewidziany poniżej. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy, gdy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, zamawiający może zmienić termin uruchomienia kredytu lub jego spłaty (realizacji zamówienia). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w zakresie zmiany harmonogramu spłat z zachowaniem okresu kredytowania), b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia, d) w przypadku gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu usługi, tj. z części lub całości kredytu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty kredytu lub rezygnacji z kredytu w całości), e) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianych okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia będzie niemożliwe do wykonania zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat kredytu, f) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, g) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy, h) zmianę terminu wykonania umowy wynikającą z przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z zamówieniami publicznymi), i) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), j) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, k) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ( podatku VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku od towarów i usług ( podatku VAT) i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. l) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, gdy minimalne wynagrodzenie wzrośnie lub spadnie co najmniej o 20%, wówczas oferowana cena kredytu ( koszt kredytu= kwota odsetek), zostanie zwaloryzowana proporcjonalnie do wzrostu lub spadku co najmniej o 20% minimalnego wynagrodzenia - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; ł) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, gdy stawka wzrośnie lub spadnie co najmniej o 20%, wówczas oferowana cena kredytu ( koszt kredytu= kwota odsetek), zostanie zwaloryzowana proporcjonalnie do wzrostu lub spadku co najmniej o 20% stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; 25.3. Postanowienia umowne mogą być uzupełnione o zapisy wynikające z Prawa Bankowego lub regulaminu banku, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych (niekorzystnych dla Zamawiającego) zmian przedstawionych warunków handlowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jezow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, pokój nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
siwz (812kB) pdf
sprawozdania 2013 (12270kB) zip
sprawozdania 2014 (686kB) zip
sprawozdania 2015 (660kB) zip
uchwały i zarządzenie (9364kB) zip
zmiana siwz (142kB) pdf
wyjaśnienia do siwz (151kB) pdf
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (581kB) pdf
zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS (195kB) pdf
Wyjaśnienia do siwz z dn. 21.05.2015 r. (136kB) pdf
opinia RIO - spłata kredytu (876kB) pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU (86kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (15 maja 2015)
Opublikował: Halina Swaczyna (15 maja 2015, 17:01:14)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (15 czerwca 2015, 09:17:57)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1028