Przebudowa drogi gminnej w m. Jasienin Mały

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69

email: jezow@jezow.pl

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie  przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

 „Przebudowa drogi gminnej w m. Jasienin Mały”

            Rodzaj roboty: usługa, Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233220-7

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

 Termin wykonania zamówienia: 05.05.2005 r.

 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którzy:

1)      posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym zamówieniem;

2)      posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania określonych prac;

3)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6)      Udzielą minimum  5 letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

 Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 Wadium – 1000 zł.

 Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

Termin składania ofert  upływa dnia  03 marca  2005 r. o godz.900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 marca 2005 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia (nieodpłatnie) można odebrać w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1.

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500:

-          w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest  Małgorzata Pacho-Kuląg tel.875 53 71 w.35,

-    w sprawach procedury przetargowej – Maria Balcerak tel.875 53 71 w.36.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (8 lutego 2005)
Opublikował: Balcerak Maria (8 lutego 2005, 14:34:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2803