Przebudowa drogi gminnej Jeżów - Góra

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69

email: jezow@jezow.pl

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

O wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

 „Przebudowa drogi gminnej Jeżów – Góra”

            Rodzaj roboty: usługa, Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233220-7

            Ogłoszenie ukazało się w BZP Nr    26  poz.   5736 z dn.08.02.2005 r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia: 05.05.2005 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którzy:

1)      posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym zamówieniem;

2)      posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania określonych prac;

3)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6)      Udzielą minimum  5 letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

 Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

Wadium – 4000 zł.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

Termin składania ofert  upływa dnia  05 kwietnia 2005 r. o godz.900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 kwietnia 2005 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia złożenia oferty.

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia (nieodpłatnie) można odebrać w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1.

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500:

-          w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest  Małgorzata Pacho-Kuląg tel.875 53 71 w.35,

-    w sprawach procedury przetargowej – Maria Balcerak tel.875 53 71 w.36.

metryczka


Wytworzył: Wójta Gminy Jeżów (8 lutego 2005)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (8 lutego 2005, 14:44:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1896