Przebudowa i remont dróg dojazdowych

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69

email: jezow@jezow.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 

O wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

 

„PRZEBUDOWA i REMONT DRÓG DOJAZDOWYCH”

 

Rodzaj roboty: usługa, Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233124, 45233142, 45233141, 45233220.

Przedmiot zamówienia:

-          pozyskanie i transport 1500 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm,

     oraz wykonanie nawierzchni i naprawy dróg.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia:  15 kwietnia 2005 r. -  30 września 2005 r.

           

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

Nie wymaga się wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

Termin składania składania ofert  upływa dnia 07 marca 2005 r. o godz.900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2005 r. o godz.1000 w sali konferencyjnej, w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (nieodpłatnie) można odebrać w pok. nr 8 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1.

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500:

-          w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest  Małgorzata Pacho-Kuląg tel.875 53 71 w.35,

-    w sprawach procedury przetargowej – Maria Balcerak tel.875 53 71 w.36.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (9 lutego 2005)
Opublikował: Balcerak Maria (16 lutego 2005, 15:05:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1908