Renowacja Cmentarza Wojennego w Jeżowie

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69

email: jezow@jezow.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie  przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

 

„Renowacja Cmentarza Wojennego w Jeżowie”

Rodzaj roboty:usługa,Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45111100-9,                 4511291-4, 45215400-1, 45215400-1, 45233222-1.

           

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia: 30.08.2005 r.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którzy:

1)      posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym zamówieniem;

2)      posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania określonych prac;

3)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

Wadium – 500 zł.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

Termin składania ofert  upływa dnia  18 lipca 2005 r. o godz.900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2005 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (nieodpłatnie) można odebrać w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1.

Cena specyfikacji – 10 zł.

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500:

-          w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest  P. Małgorzata Pacho-Kuląg   tel.875 53 71

-    w sprawach procedury przetargowej – Maria Balcerak tel.875 53 71

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (1 lipca 2005)
Opublikował: Maria Balcerak (7 lipca 2005, 08:46:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1730