Kredyt inwestycyjny dla Gminy Jeżów

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69

email: jezow@jezow.pl

 

              OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie  przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

 

„KREDYT INWESTYCYJNY dla GMINY JEŻÓW”

           

Rodzaj roboty: usługa, Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66130000 .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia: 10.09.2005 r.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którzy:

1)      posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym zamówieniem;

2)      posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania określonych prac;

3)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 

Nie wymaga się wniesienia wadium.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

Termin składania ofert  upływa dnia  31 sierpnia  2005 r. o godz.1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2005 r. o godz.1300 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (nieodpłatnie) można uzyskać w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1.

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500:

-          w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest  P. Anna Drożdżewska

       tel.875 53 71

-    w sprawach procedury przetargowej – Maria Balcerak tel.875 53 71

 

Znak: RGZP.341/12/05                                                        Data: 29.08.2005 r.

 

Wójt Gminy Jeżów informuje, że termin przetargu pn. Kredyt inwestycyjny dla Gminy Jeżów został przesunięty i wyznaczony na dzień 06 września 2005 r. W związku z powyższym termin składania ofert został przedłużony i upływa w dniu 06 września 2005 r. o godz.9oo,  natomiast otwarcie ofert nastąpi  w dniu 06 września 2005 r. o godz.10oo.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński

tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl

informuje o wyniku postępowania na:

 

„KREDYT INWESTYCYJNY dla GMINY JEŻÓW”

 

 

Przeprowadzonego w dniu 09.09.2005 r. w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty

60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/.

 

Złożono cztery ważne oferty.

 

Do realizacji wybrana została oferta  Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział Jeżów  za cenę;

-          prowizja od uruchomienia – 346,16 zł

-          oprocentowanie kredytu – 4,97 %

-          marża banku – 0,3 %

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (12 sierpnia 2005)
Opublikował: Maria Balcerak (18 sierpnia 2005, 13:36:20)

Ostatnia zmiana: Maria Balcerak (13 września 2005, 13:03:31)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1743