Dostawa węgla i miału 2005/2006

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69

email: jezow@jezow.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie  przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

 

„DOSTAWA WĘGLA i MIAŁU”

           

Rodzaj roboty: usługa, Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 10121000-7 .

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia: rok opałowy 2005/2006.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którzy:

1)      posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym zamówieniem;

2)      posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania określonych prac;

3)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 

Nie wymaga się wniesienia wadium.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

Termin składania ofert  upływa dnia  17 października  2005 r. o godz. 9 00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2005 r. o godz.10 00 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (nieodpłatnie) można uzyskać w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1.

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500 jest:

P. Irena Pawłowska i Maria Balcerak tel.875 53 71

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński

tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl

informuje o wyniku postępowania na:

 

„Dostawa węgla i miału”

 

 

Przeprowadzonego w dniu 17.10.2005 r. w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty

60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/.

 

Złożono jedną ważną ofertę.

 

Do realizacji wybrana została oferta  Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jeżowie za cenę:

-          węgiel – netto 393,44 zł, brutto 480,00 zł

-          miał -     netto 225,41 zł, brutto 275,00 zł

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (26 września 2005)
Opublikował: Maria Balcerak (5 października 2005, 11:54:55)

Ostatnia zmiana: Maria Balcerak (20 października 2005, 08:39:13)
Zmieniono: Wynik przetargu "dostawa węgla i miału"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1897