Zimowe utrzymanie dróg

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69

email: jezow@jezow.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie  przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

„Zimowe utrzymanie dróg ”

           Rodzaj roboty: usługa, Wspólny Słownik Zamówień(CPV) 90212000-6,                90213000-3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia: zima 2005/ 2006

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którzy:

1)      posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym zamówieniem;

2)      posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania określonych prac;

3)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

Nie wymaga się wniesienia wadium.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

Termin składania ofert  upływa dnia  7 listopada  2005 r. o godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 listopada 2005 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (nieodpłatnie) można uzyskać w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1.

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500:

-      w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest  P. Małgorzata Pacho-Kuląg, w sprawach procedury przetargowej – Maria Balcerak tel.875 53 71

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69

email: jezow@jezow.pl

 na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177)

           UNIEWAŻNIA PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 O wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na: 

„Zimowe utrzymanie dróg ”

         Rodzaj roboty: usługa, Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90212000-6, 90213000-3

 Przetarg zostaje unieważniony ponieważ w budżecie Gminy na realizację zadania została przeznaczona kwota 30 000 zł.

W przetargu złożona została jedna oferta. Cena oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

 

 

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69

email: jezow@jezow.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie  przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

„Zimowe utrzymanie dróg ”

            Rodzaj roboty:usługa, Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90212000-6,              90213000-3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia: zima 2005/ 2006

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którzy:

1)      posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym zamówieniem;

2)      posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania określonych prac;

3)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

Nie wymaga się wniesienia wadium.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

Termin składania ofert  upływa dnia  25 listopada  2005 r. o godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2005 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (nieodpłatnie) można uzyskać w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1.

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500:

-          w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest  P. Małgorzata Pacho-Kuląg,

      w sprawach procedury przetargowej – Maria Balcerak tel.875 53 71

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

O WYNIKU PRZETARGU

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69

email: jezow@jezow.pl

 

Przeprowadzonego w dniu 25.11.2005 r. w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty

60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ pn.

„Zimowe utrzymanie dróg ”

 

Złożono jedną ważną ofertę.

 

Do realizacji wybrana została oferta  Przedsiębiorstwa Budowlano Drogowego „BUD-DROG” ul. Zawiła 23, 95-040 Koluszki za cenę:

1). 1 godz. odśnieżania:

-          pług lekki                                         50,00 zł netto,             53,50 zł brutto

-          pług ciężki                                       80,00 zł netto,             85,60 zł brutto

-          pług wirnikowy lub fadroma          120,00 zł netto,               128,40 zł brutto

2). Ryczałt za zwalczanie śliskości

      piaskarka z pługiem (5t.mieszanki

      solno-piaskowej 1:4)                         900,00 zł netto,           963,00 zł brutto

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (20 października 2005)
Opublikował: Maria Balcerak (21 października 2005, 13:15:17)

Ostatnia zmiana: Maria Balcerak (25 listopada 2005, 14:27:38)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1839