oczyszczalnia i kanalizacja

 

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Roboty budowlane         x

Dostawy                       

Usługi                            

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

 

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

Numer identyfikacyjny_________________________________

 

 

SEKCJA I:      Zamawiający

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

 

Nazwa

 

Gmina Jeżów

 

 

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

-          Małgorzata Pacho-Kuląg – przedmiot zamówienia

-          Maria Balcerak – procedura przetargowa

 

Adres

ul. Kwiatowa 1

Kod pocztowy

95-047

Miejscowość

Jeżów

Województwo

Łódzkie

Telefon

046 875 53 71

Faks

046 875 53 69

Poczta elektroniczna (e-mail)

jezow@jezow.pl

Adres internetowy (URL)

 

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1  x                                                                      Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych  warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1  x                                                                      Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1  x                                                                      Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Budowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej etap I cz.1.

 

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia budowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

a)                  budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIO-PAK lub równoważnej o wydajności 200m3/d;

b)                  przebudowę i doprowadzenie do oczyszczalni wodociągu z rur PE Ø110, o dł. 59,1 mb oraz PE Ø 40, o dł.15,2 mb;

c)                  budowę kanalizacji odpływowej ścieków oczyszczonych:

- kanał z rur PVC Ø 200, o dł. 55,7 mb, PVC Ø 160, o dł. 15,9 mb;

- odmuleniu rowu melioracyjnego o długości 393,7 mb;

d)                  budowę linii średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej zasilającej oczyszczalnię ścieków;

e)                  budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych, o długości 62,1 mb, w tym:

- Ø 110 mm, o długości  7,9 mb;

- Ø 160 mm, o długości  14,4 mb;

- Ø 200 mm, o długości 20,3 mb;

- Ø 315 mm, o długości 19,5 mb;

f)                    budowę kanałów sanitarnych tłocznych Ø 90 mm, o dł. 38,5 mb; Ø 75 mm, dł.38,5 mb;

g)                  budowę przepompowni ścieków – 1 szt.;

h)                  drogi i place na terenie oczyszczalni - powierzchnia 532,9 m2;

i)                    przebudowa rurociągu drenarskiego rurami PVC Ø 100 mm, o dł.55 mb

j)                    kolektor grawitacyjny

-                      D = 200 mm PVC – 352,7 mb

-                      D = 250 mm PVC – 959,0 mb

-                      D = 315 mm PVC -     5,2 mb

k)                  przyłącza

i)                    D = 160 mm PVC – 276,9 mb – 25 szt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych,  usług lub miejsce dostaw

Jeżów, woj. łódzkie

 II.1.5) Nomenklatura

 

 

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

 

Główny przedmiot

45.25.10.00 -8

 

Dodatkowe przedmioty

45.23.10.00-5

45.23.31.20-6

45.23.13.00-8

  

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

NIE  x          TAK   

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE   x         TAK   

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem  wszystkich części i  opcji, o ile dotyczy)

Tak jak w pkt II.1.3)

 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

           Okres w miesiącach  12 

i/ lub w dniach   (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub:     Data rozpoczęcia // i/ lub zakończenia //  (dd/mm/rrrr)

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) Wymagane wadium

 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł.)

 III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi  ekonomiczne, finansowe i techniczne

 2.1. O dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wy­konania zamówienia, t.j.

a)                 wykonali w okresie ostatnich 5 lat  (od grudnia 2000 r. do grudnia 2005 r.) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 zł. każda - ZNACZENIE WARUNKU – 70%, oraz

b)                 wykonali w okresie ostatnich 5 lat (od grudnia 2000 r. do grudnia 2005 r.) co najmniej 2 roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł każda Wykonawcy wspólnie ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą wykazać, że spełniają łącznie w/w warunki.

3)        posiadają (jako posiadacz samoistny lub zależny) potencjał techniczny niezbędny do wy­konania zamówienia, t.j.:

a)                 deskowanie systemowe, ciągnik kołowy 75-85 KM, ciągnik siodłowy z naczepą min. 16 t, koparka o poj. Łyżki 0,25 m3, koparka o poj. łyżki 0,60 m3, maszyna do wierceń poziomych, piła spalinowa do cięcia nawierzchni min. 11 kW, pompa zatapiana elektryczna o wydajności min. 150 m3/h, samochód samowyładowczy 5-10 t, sprężarka powietrza spalinowa o wydajności 4-5 m3/min, spycharka gąsienicowa 55 kW (75 kW), spycharka gąsienicowa 74 kW (100 kW), walec statyczny samojezdny ogumiony, walec wibracyjny samojezdny 2,5 t, walec wibracyjny samojezdny 9 t, zagęszczarka wibracyjna, zgrzewarka doczołowa do rur HDPE, żuraw samochodowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą wykazać, że spełniają łącznie w/w warunek.

4)        dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia, t.j.:

a)                 kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnościach: konstrukcyjno budowlane bez ograniczeń,

b)                 kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnościach: elektroenergetyczne bez ograniczeń,

c)                  kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnościach: instalacyjno inżynieryjne D bez ograniczeń,

d)                 kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnościach: drogowej

potwierdzone decyzją o nadaniu uprawnień i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą wykazać, że spełniają łącznie w/w warunki.

5)        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia, t.j.:

a)       posiadają wolne środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.,

b)      osiągnęli w ostatnim roku obrotowym (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) obroty i dochody w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000 zł. - ZNACZENIE WARUNKU b) – 30%;

c)       są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  gospodarczej na kwotę min.1 000 000 zł. Zamawiający wymaga aby wykonawca był ubezpieczony co najmniej od odpowiedzialności deliktowej (w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą wykazać, że spełniają łącznie w/w warunki.

6)        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

 2.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wniosek o dopuszczenie musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1    oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych,

1.2    wykaz wykonanych przez Wykonawcę (rozpoczętych i zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat (od grudnia 2000 r. do grudnia 2005 r.) robót budowlanych polegających na budowie oczyszczalni ścieków  o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł. każda oraz co najmniej 2 robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł każda,

z dołączeniem dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały należycie wykonane,

1.3    wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Z wykazu musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca dysponuje osobami wymaganymi w pkt 2.1. ppkt 4),

1.4    dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, t.j.: uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, elektroenergetyczne bez ograniczeń, instalacyjno inżynieryjne D bez ograniczeń i drogowej wraz z zaświadczeniami z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające aktualną przynależność do izby. Dokumenty muszą dotyczyć kierownika budowy oraz kierowników robót, wymaganych w pkt. 2.1. ppkt 4).

1.5    informację banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

1.6    bilans oraz rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do ich sporządzania, deklarację podatkową określającą przychód i dochód – za okres ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - za ten okres,

1.7    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

1.8    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku osób pochodzących z innego kraju niż Rzeczpospolita Polska równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

1.9    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu [dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne],

1.10 aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione na wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

1.11 polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W/w dokumenty winny jednoznacznie potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt 2.1. ppkt 5 c). 

2.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.7, 1.9. i 1.10 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

-          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

-          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.3. oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2.5. W przypadku podpisywania wniosku, oświadczeń, dokumentów lub poświadczania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć stosowane pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach

2.6. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z wnioskiem dokument stwierdzający ustanowienie przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć dokumenty, o których mowa w ppkt 1.7, 1.8, 1.9 i 1.10 oddzielnie. W przypadku pozostałych dokumentów wykonawcy mogą złożyć jeden dokument w celu potwierdzenia spełnienia warunku ocenianego na jego podstawie.

2.8. Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, t.j. 5.

2.9. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, okaże się być większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania dwóch poniższych warunków:

1)       WARUNEK: „posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wy­konania zamówienia, t.j. zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat (od grudnia 2000 r. do grudnia 2005 r.) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 1.300.000,00 zł. każda co najmniej 2 roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł każda - ZNACZENIE WARUNKU 2 a) – 70%”;

2)       WARUNEK: „osiągnęli w ostatnim roku obrotowym (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000 zł. - ZNACZENIE WARUNKU 5 b) – 30%”.

Ocena spełniania warunku 1) dokonana zostanie w oparciu o następującą formułę:

Gdzie:

- ilość punktów przyznana za ocenę spełnienia warunku,

- ilość kwalifikowanych (zdefiniowanych powyżej w pkt 2.9 ppkt 1) robót budowlanych wykazanych we wniosku badanym;

- maksymalna wykazana ilość kwalifikowanych robót budowlanych, spośród wszystkich wniosków,

Zamówienie wykazane przez Wykonawcę we wniosku o dopuszczenie, bez dołączonego dokumentu potwierdzającego, iż zostało one wykonane należycie, zostanie potraktowane podczas oceny wniosku jako niewykonane i nie będzie brane pod uwagę przy ocenie wniosku.

Ocena spełniania warunku 2) dokonana zostanie w oparciu o następującą formułę:

Gdzie:

- ilość punktów przyznana za ocenę spełnienia warunku,

- przychód netto ze sprzedaży produktów osiągnięty w ostatnim roku obrotowym (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykazany we wniosku badanym;

- największy przychód netto ze sprzedaży produktów osiągnięty w ostatnim roku obrotowym (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), spośród wszystkich wykonawców,

2.10. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, okaże się być mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełnia­jących te warunki.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

 Przetarg nieograniczony                                      

Przetarg ograniczony          x                                 

Negocjacje z ogłoszeniem  

 

 

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia  (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia  w spisie BZP

Nr poz.   z // (dd/mm/rrrr)

 

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

Liczba   5   lub:      Minimum   /   Maksimum  

 

IV.2) Kryteria oceny ofert

     A)    X Najniższa cena   

lub

     B)     Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

1.       _________________________________________________________ - ____ %

2.       _________________________________________________________ - ____ %

3.       _________________________________________________________ - ____ %

4.       _________________________________________________________ - ____ %

5.       _________________________________________________________ - ____ %

6.       _________________________________________________________ - ____ %

IV.3) Informacje administracyjne

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do        //  (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy)

 IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się  tryb przetargu nieograniczonego,  ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

20/01/2006 (dd/mm/rrrr

Godzina  10:00 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

Do   //  (dd/mm/rrrr)     lub                             miesięcy i/

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data   20/01/2006  (dd/mm/rrrr) Godzina  11:00 (gg:mm)

Miejsce:  Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE  X          TAK       Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz  wszelkie pomocne odniesienia : NAZWA PROJEKTU

 

V.2) Data wysłania ogłoszenia 12/12/2005 (dd/mm/rrrr)

 


 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (12 grudnia 2005)
Opublikował: Maria Balcerak (12 grudnia 2005, 11:35:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2480