Park kultury, sportu i wypoczynku

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69

email: jezow@jezow.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

O wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

 

„Park kultury, sportu i wypoczynku w Jeżowie”

           

Rodzaj roboty: usługa, Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 452332020-1

            Ogłoszenie przekazane zostało do  BZP w dn.06.04.2006 r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia: 18.08.2006 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którzy:

1)      posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym zamówieniem;

2)      posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania określonych prac;

3)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6)      Udzielą minimum  5 letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

Wadium – 1000 zł.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

Termin składania ofert  upływa dnia  31 maja 2006 r. o godz.900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2006 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia złożenia oferty.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50,00 zł można odebrać w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1.

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500:

-          w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest  Małgorzata Pacho-Kuląg tel.875 53 71 w.35,

-    w sprawach procedury przetargowej – Maria Balcerak tel.875 53 71 w.36.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński

tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl

informuje o wyniku postępowania na:

                       PARK

KULTURY, SPORTU i WYPOCZYNKU

w JEŻOWIE

 

Przeprowadzonego w dniu 12.06.2006 r. w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych przekraczającej  równowartość kwoty 60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177z późn.zm./.

 Złożono jedną  ważną ofertę.

 Do realizacji wybrana została oferta  „PRO-FART INVESTMENT” Sp. z o.o. 90-037 Łódź ul. Wysoka 40/42  za cenę: 257 889,08 zł netto i  brutto 314 624,68 zł.

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (5 kwietnia 2006)
Opublikował: Maria Balcerak (7 kwietnia 2006, 09:16:11)

Ostatnia zmiana: Maria Balcerak (13 czerwca 2006, 10:13:41)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2093