Przebudowa i remont dróg dojazdowych - 2006

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69

email: jezow@jezow.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 

O wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

 

„PRZEBUDOWA i REMONT DRÓG DOJAZDOWYCH

 

Rodzaj roboty: usługa, Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233124, 45233142, 45233141, 45233220.

Przedmiot zamówienia:

-    pozyskanie i transport 1300 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm oraz wykonanie nawierzchni i naprawy dróg.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia:  15 czerwca 2006 r. -  30 września 2006 r.

           

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

Nie wymaga się wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

Termin składania ofert  upływa dnia 25 maja 2006 r. o godz.900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2006 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (nieodpłatnie) można odebrać w pok. nr 8 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1.

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500:

-          w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest  Małgorzata Pacho-Kuląg tel.875 53 71 w.35,

-    w sprawach procedury przetargowej – Maria Balcerak tel.875 53 71 w.36.

 

 

 

  

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński

tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl

informuje o wyniku postępowania na:

 

„PRZEBUDOWA i REMONT DRÓG DOJAZDOWYCH”

 

Przeprowadzonego w dniu 25.05.2006 r. w trybie przetargu ograniczonego   o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych  nie  przekraczającej  równowartość kwoty

60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/.

 

Złożono jedną ważną ofertę.

 

Jest to  oferta  P.P.H.U. „GESSEK” Waldemar Gessek 96-130 Głuchów ul. Kwiatowa 9 za cenę:

1.       pozyskanie i transport 1 tony kruszywa łamanego (dolomitowego) frakcji  0-31,5 mm (produkowanego według norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11112):

- za 1 tonę 40,00 zł netto, 48,80 zł brutto,

2.       wykonanie nawierzchni z kruszywa, grubości średniej 10 cm :

- za 1 tonę wbudowanego kruszywa 7,50 zł netto, 9,15 zł brutto,

 

 

 

 

  

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (10 maja 2006)
Opublikował: Maria Balcerak (10 maja 2006, 13:57:36)

Ostatnia zmiana: Maria Balcerak (31 maja 2006, 14:18:29)
Zmieniono: dopisano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1823