Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jeżów

 

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax. 875 53 69

email: jezow@jezow.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 

O wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jeżów”

Rodzaj roboty: usługa, Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30.20.00.00 – 0, 

74.14.21.20 – 3, 32.42.80.00 – 9,  30.26.10.00 – 6,  32.42.50.00 – 8,  30.23.11.10 – 1,  30.23.11.00 – 8,  30.24.14.00 – 4,  30.24.10.00 – 0,  32.26.00.00 – 0,  30.23.12.30 – 8,  50.96.10.00 – 9 

         Przedmiot zamówienia:

Informatyzacja Urzędu Gminy Jeżów i jednostek powiązanych oraz stworzenie Publicznego Punktu Dostępu do Internetu – PIAP w Gminie Jeżów obejmująca budowę nowoczesnej sieci rozległej WAN, wybudowanie lokalnej sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy, modernizacja i uzupełnienie funkcjonalne Systemu Obsługi Informatycznej Gminy Jeżów składającego się z aplikacji wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej oraz wybudowanie publicznego punktu dostępu do Internetu PIAP.

 

Termin wykonania zamówienia:  do 08.11.2006 r.

           

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wadium - 2000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 55 %

Parametry techniczne - 45 %

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

Termin składania ofert  upływa dnia 12 czerwca 2006 r. o godz.900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2006 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (nieodpłatnie) można odebrać w pok. nr 8 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1.

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500:

-          w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest Krzysztof Boberek tel. 663-43-19-28 i menadżer projektu P. Andrzej Glinka  tel. 502 538 006

-    w sprawach procedury przetargowej – Maria Balcerak tel.046 875 53 71 w.36.

 

 

                   OGŁOSZENIE  O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

 Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński

tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl

informuje o wyniku postępowania na:

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie   Jeżów”

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177z późn.zm./ postępowanie przetargowe zostaje unieważnione ponieważ w wyznaczonym terminie (12.06.2006 r. do godz.900) nie wpłynęła żadna oferta .

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (24 maja 2006)
Opublikował: Maria Balcerak (24 maja 2006, 17:05:37)

Ostatnia zmiana: Maria Balcerak (13 czerwca 2006, 11:04:58)
Zmieniono: ogłoszenie o wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1819