Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Jeżów (drugi przetarg)

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax. 875 53 69 email: jezow@jezow.pl, http://www.bip.jezow.pl/

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 60 000 euro stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jeżów”

Rodzaj roboty: usługa, Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30.20.00.00 – 1,

74.14.21.20 – 3, 32.42.80.00 – 9, 30.26.10.00 – 6, 32.42.50.00 – 8, 30.23.11.10 – 1,

30.23.11.00 – 8, 30.24.14.00 – 4, 30.24.10.00 – 0, 32.26.00.00 – 3, 30.23.12.30 – 8,

50.96.10.00 – 9

Przedmiot zamówienia:

Informatyzacja Urzędu Gminy Jeżów i jednostek powiązanych oraz stworzenie Publicznego Punktu Dostępu do Internetu – PIAP w Gminie Jeżów obejmująca budowę nowoczesnej sieci rozległej WAN, wybudowanie lokalnej sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy, modernizacja i uzupełnienie funkcjonalne Systemu Obsługi Informatycznej Gminy Jeżów składającego się z aplikacji wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej oraz wybudowanie publicznego punktu dostępu do Internetu PIAP.

Termin wykonania zamówienia: do 08.11.2006 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wadium - 2000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 55 %

Parametry techniczne - 45 %

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

Termin składania ofert upływa dnia 6 lipca 2006 r. o godz.1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2006 r. o godz.1200 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (nieodpłatnie) można odebrać w pok.

nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 lub pobrać ze strony: http://www.bip.jezow.pl/

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest menadżer projektu P. Andrzej Glinka tel. 502 538 006 oraz Krzysztof Boberek tel. 663-43-19-28

- w sprawach procedury przetargowej – Maria Balcerak tel.046 875 53 71 w.36.

SIWZ (190kB) pdf

zał1 (197kB) pdf

zał2 (77kB) pdf

zał3 (26kB) pdf

zał4 (26kB) pdf

zał5 (26kB) pdf

zał6 (113kB) pdf

Założenia projektowe cz.1 (2015kB) pdf

Założenia projektowe cz.2 (1391kB) pdf

 

 OGŁOSZENIE  O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński

tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl

informuje o wyniku postępowania na:

 

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jeżów”

 

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177z późn.zm./ postępowanie przetargowe zostaje unieważnione ponieważ w wyznaczonym terminie (06.07.2006 r. do godz.1100) nie wpłynęła żadna oferta .

 

 

metryczka


Wytworzył: Maria Balcerak (21 czerwca 2006)
Opublikował: Maria Balcerak (21 czerwca 2006, 11:50:40)

Ostatnia zmiana: Maria Balcerak (7 lipca 2006, 12:01:30)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2079