Remont nawierzchni dróg dojazdowych do pól

 

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax. 875 53 69

email: jezow@jezow.pl

www.bip.jezow.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 

O wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

Remont nawierzchni dróg dojazdowych do pól

         Rodzaj roboty: roboty budowlane, Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233124 - 4,  45233220 - 7

         Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg dojazdowych do pól we wsi Rewica Szlachecka i Lubiska Kolonia-Frydrychów.

1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

a. wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

b. wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego(mieszanka tłuczniowa dolomitowa frakcji 0-63 mm)  lub destruktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dokumentacji i Przedmiarze Robót.

Termin wykonania zamówienia:  do 30.09.2006 r.

           

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wadium - 1400 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

Termin składania ofert  upływa dnia 07 sierpnia  2006 r. o godz.900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 sierpnia 2006 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (nieodpłatnie) można odebrać w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1.

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 700- 1500:

-          w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest Małgorzata Pacho-Kuląg

tel. 046 875 53 71

-  w sprawach procedury przetargowej – Maria Balcerak tel.046 875 53 71

 

specyfikacja (307kB) pdf

 

.......................................................................................................................

 

 OGŁOSZENIE  O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński

tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl

informuje o wyniku postępowania na:

 

Remont nawierzchni dróg dojazdowych do pól

 

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177z późn.zm./ postępowanie przetargowe zostaje unieważnione ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (7 lipca 2006)
Opublikował: Maria Balcerak (7 lipca 2006, 11:05:39)

Ostatnia zmiana: Maria Balcerak (10 sierpnia 2006, 14:04:49)
Zmieniono: ogłoszenie o wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1747