Modernizacja kwater grobów na cmentarzu wojennym (1939-1945) w Jeżowie cz.II

 

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax. 875 53 69

email: jezow@jezow.pl

www.bip.jezow.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 

O wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

„Modernizacja kwater grobów na cmentarzu wojennym

(1939-1945) w Jeżowie cz. II”

 Rodzaj roboty: roboty budowlane, Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233222-1, 45111220-6, 45100000-8, 45215400-1.

         Przedmiot zamówienia:

modernizacja kwater grobów na cmentarzu wojennym w Jeżowie obejmująca wykonanie nowych tablic z czarnego granitu wraz z napisami i ich  montaż, wykonanie nowych symboli religijnych, modernizacja chodników na cmentarzu wojennym polegająca na wymianie zniszczonych płyt chodnikowych na kostkę betonową. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dokumentacji i Przedmiarze Robót.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia:  do 16.10.2006 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wadium - 700 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

Termin składania ofert  upływa dnia 04 września  2006 r. o godz.1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 września 2006 r. o godz.1200 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (nieodpłatnie) można odebrać w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 lub pobrać ze strony internetowej  www.bip.jezow.pl.

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 700- 1500:

-          w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest Małgorzata Pacho-Kuląg

tel. 046 875 53 71

-  w sprawach procedury przetargowej – Maria Balcerak tel.046 875 53 71

SIWZ (225kB) pdf

kosztorys ofertowy (416kB) pdf

projekt (1379kB) pdf

specyfikacja techniczna (325kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (2 sierpnia 2006)
Opublikował: Maria Balcerak (2 sierpnia 2006, 14:11:25)

Ostatnia zmiana: Maria Balcerak (2 sierpnia 2006, 14:27:01)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1703