Dostawa oleju opałowego

 

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax. 875 53 69

email: jezow@jezow.pl

www.bip.jezow.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 

O wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

Dostawa oleju opałowego

         

         Rodzaj roboty: roboty budowlane, Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 23122100-9,

        

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego  do ogrzania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jeżowie przy ul. Wojska Polskiego 2, Ośrodka Zdrowia w Jeżowie przy ul. Sobieskiego 9 w ilości 50 000 l w sezonie grzewczym.

 

Termin wykonania zamówienia:  sezon grzewczy 2006/2007.

           

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena 1 m3 – 100 %,

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

 

Termin składania ofert  upływa dnia 15 września  2006 r. o godz.1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2006 r. o godz.1200 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (nieodpłatnie) można odebrać w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1.

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 730- 1530:

-  Irena Pawłowska,  Maria Balcerak tel.046 875 53 71

 

  SIWZ (172kB) pdf

................................................................................................................................

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński

tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl

informuje o wyniku postępowania na:

 

Dostaw oleju opałowego

 

Przeprowadzonego w dniu 15.09.2006 r. w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych przekraczającej  równowartość kwoty 60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177z późn. zm./.

 

Złożono sześć  ofert.

 

Do realizacji wybrana została oferta  firmy DA-MO Sp. z o.o. 99-400 Łowicz ul. Małszyce 2d/2e, jako oferta o najkorzystniejszej cenie.

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (30 sierpnia 2006)
Opublikował: Maria Balcerak (30 sierpnia 2006, 12:00:04)

Ostatnia zmiana: Maria Balcerak (19 września 2006, 10:14:06)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1964