zimowe utrzymanie dróg - zima 2006/2007

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69

email: jezow@jezow.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 

O wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ na:

 

„Zimowe utrzymanie dróg – zima 2006/2007

Rodzaj roboty: usługa, Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90212000-6, 90213000-3.

Przedmiot zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w obrębie Gminy Jeżów (ok.50 km, nie przewiduje się dyżuru całodobowego) .

Szczegółowy zakres robót obejmuje odśnieżanie, zwalczanie śliskości dróg w następującej kolejności i opisany sposób:

1.  trasa przejazdu autobusu szkolnego – jezdnia odśnieżona na całej szerokości, posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu,

2. inne drogi gminne – jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia:  do   30 kwietnia 2007 r.

           

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

Nie wymaga się wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.

Termin składania ofert  upływa dnia 15 listopada 2006 r. o godz.900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2006 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (nieodpłatnie) można odebrać w pok. nr 8 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1.

Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500:

-          w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest  Dorota Marciniak

      tel.875 53 71 w.35,

-    w sprawach procedury przetargowej – Maria Balcerak tel.875 53 71 w.36.

 

SIWZ.pdf (188kB) pdf

....................................................................................................................

 

     OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński

       tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl

            informuje o wyniku postępowania na:

 

                     „Zimowe utrzymanie dróg – zima 2006/2007”

 

Przeprowadzonego w dniu 15.11.2006 r. w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartość kwoty 60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm./.

 

Złożono trzy ważne  oferty. Jedna oferta na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 została odrzucona

 

Do realizacji wybrana została oferta  firmy PPHU  „EL-POŻ-BUD” Jarosław  Pawłowicz

95-060 Brzeziny ul. Małczewska 16.

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (20 października 2006)
Opublikował: Maria Balcerak (2 listopada 2006, 14:52:14)

Ostatnia zmiana: Maria Balcerak (28 listopada 2006, 13:10:30)
Zmieniono: ogłoszenie o wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1840