przetarg Poprawa wizerunku historycznego centrum Jeżowa


Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński

tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69
email: jezow@jezow.pl
 
OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r.Nr 164, poz.1163 z późn. zmn./ pn;
 
„POPRAWA WIZERUNKU HISTORYCZNEGO CENTRUM JEŻOWA”
           
Rodzaj roboty: robota budowlana(CPV) 45100000-8, 45111200-0, 45111291-4, 45233222-1, 45233140-2, 45232120-9, 45232121-6, 45233200-1, 45112711-2, 45261000-4, 46310000-3, 45316100-6, 45320000-6, 45453000-7.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia: 20.07.2007 r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którzy:
1)      posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym zamówieniem;
2)      posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania określonych prac;
3)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6)      Złożą ofertę zgodnie ze SIWZ.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena – 100 %
Wadium – 3000 zł.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.
Termin składania ofert  upływa dnia  16 stycznia 2007  r. o godz.900.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2007 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.jezow.pl
Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500
                                                              – Maria Balcerak tel.875 53 71 w.36.
siwz (282kB) pdf
projekt budowlany (1025kB) pdf
schemat (1443kB) pdf
schemat (1363kB) pdf
schemat (1420kB) pdf
schemat (1321kB) pdf

schemat (707kB) pdf
przedmiar (84kB) pdf

wyjaśnienie (32kB) pdf

specyf.techn. (736kB) pdf

odp. na pytanie (53kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeeżów (27 grudnia 2006)
Opublikował: Maria Balcerak (27 grudnia 2006, 14:02:42)

Ostatnia zmiana: Maria Balcerak (10 stycznia 2007, 13:40:00)
Zmieniono: odp.na pytanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2216