Poprawa wizerunku historycznego centrum Jeżowa


Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69
email: jezow@jezow.pl
 
OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r.Nr 164, poz.1163 z późn. zmn./ pn;
 
„POPRAWA WIZERUNKU HISTORYCZNEGO
CENTRUM JEŻOWA” 
Rodzaj roboty: robota budowlana (CPV) 45100000-8, 45111200-0, 45111291-4, 45233222-1, 45233140-2, 45232120-9, 45232121-6, 45233200-1, 45112711-2,45261000-4, 46310000-3, 45316100-6, 45320000-6, 45453000-7.
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia: 15.11.2007 r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którzy:
1)      posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym zamówieniem;
2)      posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania określonych prac;
3)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6)      Złożą ofertę zgodnie ze SIWZ.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena – 100 %
Wadium – 3000 zł.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.
Termin składania ofert  upływa dnia  20 marca 2007  r. o godz.900.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2007 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.jezow.pl
Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 8.00- 15.00
                                                - Małgorzata Pacho-Kuląg tel. 046 875 53 71 w.35
                                                – Maria Balcerak tel. 046 875 53 71 w.36.
 
SIWZ (286kB) pdf
specyfikacja techn. (765kB) pdf
przedmiar (83kB) pdf
plan zagosp. (3592kB) pdf
  schemat ideow. (2003kB) pdf
   przekroje (1321kB) pdf
   Drotech (1025kB) pdf
   Drotech 2 (1443kB) pdf
    Drotech 3 (1363kB) pdf

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński

tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl

informuje o wyniku postępowania na:

 

„Poprawa wizerunku historycznego centrum Jeżowa”

 

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U.2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm./ postępowanie przetargowe   zostaje   unieważnione   ponieważ   nie wpłynęła żadna    oferta.

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (1 marca 2007)
Opublikował: Maria Balcerak (1 marca 2007, 08:21:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1821