Konserwacja i przebudowa dróg dojazdowych do pł na terenie Gminy Jeżów

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69
email: jezow@jezow.pl
 
                                      OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY
 
o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z  2006 r Nr 164, poz.1163 z późn.zm./ na:
  „Konserwacja i przebudowa dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Jeżów” Rodzaj roboty: usługa, Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  45233220. Przedmiot zamówienia:
-          pozyskanie i transport 1300 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm oraz wykonanie nawierzchni i naprawy dróg
Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
 
Termin wykonania zamówienia:  23 kwietnia 2007 r. -  30 września 2007 r.
           
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.
Nie wymaga się wniesienia wadium.
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena – 100 %
 
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.
Termin składania ofert  upływa dnia 12 kwietnia 2007 r. o godz.900.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2007 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można pobrać ze strony internetowej www.bip.jezow.pl 
 
Uprawnionymi do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500  są:
                       Małgorzata Pacho-Kuląg i  Dorota Marciniak  tel.875 53 71 w.35
SIWZ (123kB) pdf
załączniki (81kB) pdf
umowa (72kB) pdf
                            OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
 
 
 
Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński
tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl
informuje o wyniku postępowania na:
  „  Konserwacja i przebudowa dróg dojazdowych do pól
na terenie Gminy Jeżów ”
 
Przeprowadzonego w dniu 12.04.2007r. w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty 60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm./.
 
Złożono dwie ważne  oferty.
 Dwie oferty zostały odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 , w związku z art.24 ust.2 pkt.3 i art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Do realizacji wybrana została oferta  firmy Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe
 „BUD-DROG” 95-040 Koluszki, ul. Zawiła 23 jako oferta o najkorzystniejszej cenie.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (22 marca 2007)
Opublikował: Maria Balcerak (22 marca 2007, 12:32:33)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (7 maja 2007, 07:50:33)
Zmieniono: dopisano ogłoszenie o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2314