Poprawa wizerunku historycznego centrum Jeżowa dn.08.05.2007r.

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69
email: jezow@jezow.pl
 
                                    OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty  60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r.Nr 164, poz.1163 z późn. zmn./ pn;
 
                    „POPRAWA WIZERUNKU HISTORYCZNEGO
                                   CENTRUM JEŻOWA”
           
Rodzaj roboty: robota budowlana (CPV) 45100000-8, 45111200-0, 45111291-4, 45233222-1, 45233140-2, 45232120-9, 45232121-6, 45233200-1, 45112711-2, 45261000-4, 46310000-3, 45316100-6, 45320000-6, 45453000-7.
            Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia: 15.11.2007 r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którzy:
1)       posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym zamówieniem;
2)       posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania określonych prac;
3)       dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6)       Złożą ofertę zgodnie ze SIWZ.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena – 100 %
Wadium – 3000 zł.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 pok. nr 6.
Termin składania ofert  upływa dnia  08 maja 2007  r. o godz.900.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 maja 2007 r. o godz.1000 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.jezow.pl
Uprawniona do kontaktów z oferentami w godz. 800- 1500
                                                - Małgorzata Pacho-Kuląg tel. 046 875 53 71 w.35
                                               – Halina Swaczyna tel. 046 875 53 71 w.36.
SIWZ (284kB) pdf
specyfikacja techn. (765kB) pdf
przedmiar (83kB) pdf
plan zagosp. (1970kB) pdf
schemat ideow. (2003kB) pdf
przekroje (1321kB) pdf
Drotech (1025kB) pdf
Drotech 2 (1443kB) pdf
Drotech 3 (1363kB) pdf
                            OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
 
 
 
Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński
tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl
informuje o wyniku postępowania na:
  „  Poprawa wizerunku historycznego centrum Jeżowa ”
 
Przeprowadzonego w dniu 08.05.2007r. w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty 60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm./.
 
Złożono dwie ważne  oferty.
 Dwie oferty zostały odrzucone, jedna z nich na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 , w związku z art.24 ust.2 pkt.3 i art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, druga na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 i 7 , w związku z art.24 ust.2 pkt.3 i art.24 ust.4 powołanej ustawy.
 
Do realizacji wybrana została oferta  firmy Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe
 „BUD-DROG” 95-040 Koluszki, ul. Zawiła 23 jako oferta o najkorzystniejszej cenie.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (17 kwietnia 2007)
Opublikował: Halina Swaczyna (18 kwietnia 2007, 09:38:30)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (22 maja 2007, 15:02:44)
Zmieniono: dopisano ogłoszenie o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1967