Wykaz nieruch. przezn. do sprzedaży dz.nr 535 obr.Jankowice

Znak: RGiFS.7094-21/1/07                                 Jeżów, dnia 29.11.2007r.
 
W Y K A Z

 NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY  


          Na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst -Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.)
 
W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i


że posiada do sprzedaży następującą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Jeżów ( bez zabudowań ) położoną w obrębie geodezyjnym Jankowice, której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW 16559 bez zabudowań :
 
1.       Działka nr 535 o pow. 1,47 ha  ;
-          cena nieruchomości stanowi 8 500,00 zł netto. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz.535 z późn. zm.)
-          w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem RZ jako tereny trwałych użytków zielonych – przeznaczone do zagospodarowania rolniczego w postaci łąk i pastwisk z dopuszczeniem zadrzewień i zakrzewień, spełniające rolę lokalnych i ponad lokalnych korytarzy ekologicznych, szczególnie w przypadku, gdy towarzyszą ciekom wodnym lub lasom oraz symbolem RL jako tereny leśne przeznaczone do użytkowania leśnego, w tym produkcji leśnej uwzględniającej funkcje ekologiczne lasów z dopuszczeniem lokalizacji obiektów służących gospodarce leśnej. Tereny istniejących lasów, zadrzewienia śródpolne o funkcji ekologicznej wraz z drogami dojazdowymi i dojściami pieszymi, melioracjami oraz obiektami i urządzeniami związanymi z gospodarką leśną. Dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz nieuciążliwych terenowych obiektów obsługi turystyki w postaci szlaków turystycznych i miejsc postoju i odpoczynku turystów.
 
Nieruchomość położona jest przy drodze utwardzonej przebiegającej przez wieś Jankowice do wsi Kochanów gmina Głuchów. Otoczenie działki to łąki i pastwiska.
 
 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanej nieruchomości w trybie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej ustawy, winny w terminie do dnia 14 stycznia 2008r. złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.
 
        W przypadku braku takich wniosków sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości dokonywana będzie w trybie publicznego przetargu ustnego, którego termin , miejsce i warunki sprzedaży zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (29 listopada 2007)
Opublikował: Halina Swaczyna (29 listopada 2007, 12:03:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2918