Wykaz nieruch.przeznacz. do wydzierż.

Znak: RGiFS.7224-2)6)08                                Jeżów, dnia 05.08.2008r.
 
  W Y K A Z  
NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  WYDZIERŻAWIENIA  
          Na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity - Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.)
 
 
W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że posiada do wydzierżawienia na okres 1 roku na rzecz ELWIATR PRUSZYŃSKI  Sp. z o.o. w Rzgowie następującą nieruchomość obrębu Popień PGR stanowiącą mienie komunalne Gminy Jeżów  z przeznaczeniem na posadowienie wieży pomiarowej wiatru :
 
1.       Działka nr 1)2 o pow. 0,86 ha  ;
 
-          W tym: RIVa-0.04 ha, RV – 0,20 ha, N-0,62ha
-          Czynsz dzierżawny wynosi rocznie 16 000,00zł netto + 22% VAT
 
Powyższą nieruchomość zamierza się wydzierżawić w trybie bezprzetargowym ELWIATR PRUSZYŃSKI  Sp. z o.o. w Rzgowie na okres 1 roku w myśl art.37 ust.4 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym  dokonywane jest na podstawie uchwały Nr XXII/148/08 Rady Gminy Jeżów z dnia 15 lipca 2008r.. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym w związku z Uchwałą Nr XVII/121/08 Rady Gminy Jeżów z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości mienia komunalnego.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres od dnia 06.08.2008r. do dnia 28.08.2008r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie oraz u sołtysa wsi Popień Parcela, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i BIP.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (5 sierpnia 2008)
Opublikował: Halina Swaczyna (5 sierpnia 2008, 12:38:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2139