Wykaz nieruch. mienia komunalnego Gminy Jeżów przeznaczonych do wydzierżawienia

Znak: RGiFS.7224-2)2)09                               Jeżów, dnia 08.07.2009r.
 
W Y K A Z  
NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  WYDZIERŻAWIENIA

          Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst - Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVII/121/08 Rady Gminy Jeżów z dnia 21.02.2008r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego
 
 
                                   W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
                                  
                                   p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że posiada do wydzierżawienia na okres 1 roku następujące nieruchomości obrębu Jeżów stanowiące mienie komunalne Gminy Jeżów ( bez zabudowań ) z przeznaczeniem na cele rolne:
 
1.       Działka nr 52)4 o pow. 7,00 ha z powierzchni 10,53 ha ; ;
 
            -  w tym: RIVa – 6,27 ha, RIVb – 0,33 ha, RV – 0,40 ha
            -  Czynsz dzierżawny wynosi 14,48q pszenicy rocznie;
 
2.       Działka nr 64)1 o pow. 15,0313ha ; ;
 
            -  w tym: RIVa – 8,4419 ha, RIVb – 4,7378 ha, RV – 0,1473 ha,
                           PsIV – 1,2203 ha, PsV – 0,1546 ha, Lz – 0,3294 ha
            -  Czynsz dzierżawny wynosi 27,84q pszenicy rocznie;
  
            Powyższe nieruchomości zamierza się wydzierżawić w trybie publicznego przetargu ustnego, którego termin, miejsce i warunki dzierżawy zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.
            Osoby zainteresowane składają zgłoszenia w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Jeżowie.
            Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca 2009r.
            Niniejszy wykaz wywiesza się na okres od dnia 09.07.2009r. do dnia 31.07.2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie oraz u sołtysa wsi Jeżów, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i BIP
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (8 lipca 2009)
Opublikował: Halina Swaczyna (9 lipca 2009, 12:21:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1899