Wykaz nieruch. przeznacz.do wydzierżawienia

Znak: RGiFS.7224-2)3)09                               Jeżów, dnia 06.11.2009r.
 
W Y K A Z  
NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  WYDZIERŻAWIENIA

          Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst - Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn.zm.) 
 
                                   W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
                                  
                                   p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że posiada do wydzierżawienia na okres do 2 lat na rzecz Ośrodka Szkolenia Kierowców PRAWKO Roman Przygoda Marzena Przygoda 96-100 Skierniewice następującą nieruchomość obrębu Jeżów stanowiącą mienie komunalne Gminy Jeżów ( bez zabudowań ) z przeznaczeniem na prowadzenie nauki jazdy:
 
1.       Działki nr 835)1 i 833 o pow. 1,6586 ha za wyjątkiem terenu zajętego pod telefonię   komórkową
 
            -  w tym: BRIIIb-0,92 ha, BRIVa – 0,6386 ha, BRIVb-0,10 ha;
   -  Miesięczny czynsz dzierżawny za korzystanie dwa dni w miesiącu po 4 godziny     wynosi 80,00zł netto + 22% VAT ;
  Wysokość czynszu może ulec zmianie proporcjonalnie do ilości dni, w które będzie prowadzona nauka jazdy.
            Powyższą nieruchomość zamierza się wydzierżawić w trybie bezprzetargowym   Ośrodkowi Szkolenia Kierowców PRAWKO Roman Przygoda Marzena Przygoda  96-100 Skierniewice na okres do 2 lat w myśl art.37 ust.4 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym dokonywane jest na podstawie uchwały Nr XXXVII/212/09 Rady Gminy Jeżów z dnia 29 października 2009r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w związku z  Uchwałą Nr XVII/121/08 Rady Gminy Jeżów z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości mienia komunalnego.
            Niniejszy wykaz wywiesza się na okres od dnia 09.11.2009r. do dnia 30.11.2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie oraz u sołtysa wsi Jeżów, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i BIP.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (6 listopada 2009)
Opublikował: Halina Swaczyna (6 listopada 2009, 14:56:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1862