publiczny przetarg ustny na dzierżawę mienia komunalnego Gminy Jeżów

Znak: RGiFS.6845.2.2012                                                       Jeżów, dnia 27.07.2012r.
 
                                               O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
                        W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
                                                           o g ł a s z a
 
publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Jeżów stanowiących mienie komunalne Gminy Jeżów:
 
OBRĘB  JEŻÓW
 
1.     Działka nr 52)4 o pow. 7,00 ha z powierzchni 10,53 ha ; ;
 
            -  w tym: RIVa – 6,27 ha, RIVb – 0,33 ha, RV – 0,40 ha
            -  Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 10,55q pszenicy rocznie;
            - Wadium wynosi 100,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy
 
2.       Działka nr 64)1 i 64)2 o pow. 16,7833ha ;
 
            -  w tym: RIVa – 9,1974 ha, RIVb – 5,7343 ha, RV – 0,1473 ha,
                           PsIV – 1,2203 ha, PsV – 0,1546 ha, Lz – 0,3294 ha
            -  Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 22,24q pszenicy rocznie;
            -  Wadium wynosi 200,00 zł
            - Postąpienie wynosi 5q pszenicy
 
3.       Działka nr 50 o pow. 2,77 ha;
          - w tym: RIIIb – 0,08 ha, RIVa – 0,47 ha, RIVb – 0,92 ha, RV – 1,08 ha, ŁIV – 0,22 ha
          - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,54q pszenicy rocznie;
           - Wadium wynosi 20,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy
 
4.      Działka nr 546 o pow. 0,08 ha  ;
            -  w tym: RIVb – 0,08 ha
            -  Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,09q pszenicy rocznie;
            -  Wadium wynosi 1,00 zł
            -  Postąpienie wynosi 0,1q pszenicy

5.       Działka nr 729 o pow. 2,85 ha;
           - w tym: RIVb – 0,37 ha, RV – 1,72 ha, RVI – 0,76 ha
           - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,1q pszenicy rocznie;
           - Wadium wynosi 10,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

6.       Działka nr 612)1 o pow. 2,09 ha;
           - w tym: RIVb – 1,98 ha, RV – 0,11 ha
           - Wywoławcza wysokość czynszu  dzierżawnego wynosi 2,22q pszenicy rocznie;
           -  Wadium wynosi 20,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

7.       Działka nr 784 o pow. 1,39 ha;
           - w tym: RV – 0,66 ha, RVI – 0,73 ha
           - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,26q pszenicy rocznie;
            - Wadium wynosi 3,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

8.       Działka nr 761 o pow. 2,99 ha;
            - w tym: RIVb – 0,73 ha, RV – 2,26 ha
            - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,70q pszenicy rocznie;
            - Wadium wynosi 15,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

9.       Działka nr 750)2 o pow. 1,85 ha;
            - w tym: RIVb – 1,56 ha, RV – 0,29 ha
            - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,82q pszenicy rocznie;
            - Wadium wynosi 16,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

10.       Działka nr 753 o pow. 0,73 ha;
             - w tym: RIVb – 0,53 ha, RV – 0,20 ha
             - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,66q pszenicy rocznie;
             - Wadium wynosi 6,00 zł
            - Postąpienie wynosi 0,5q pszenicy

11.       Działka nr 227 o pow. 0,57 ha;
            - w tym:  RIIIa – 0,08 ha, RIIIb – 0,08 ha, RIVa – 0,41 ha
            - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,99q pszenicy rocznie
            - Wadium wynosi 9,00 zł
            - Postąpienie wynosi 0,3q pszenicy

12.       Działki nr 164 i 165)1 o pow. 0,66ha;
            - w tym: RIIIb – 0,20 ha, RIVa – 0,46 ha
           - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,12q pszenicy rocznie
           - Wadium wynosi 10,00 zł
            - Postąpienie wynosi 0,3q pszenicy

13.      Działka nr 797 o pow. 3,85 ha;
           - w tym: RIVb – 1,05 ha, RV – 2,80 ha
           - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,28q pszenicy rocznie
           - Wadium wynosi 20,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

14.      Działka nr 421)1 o pow. 0,57 ha;
          - w tym: RIVa – 0,36 ha, RIVb – 0,21 ha
          - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,81q pszenicy rocznie
          - Wadium wynosi 7,00 zł
          - Postąpienie wynosi 0,3q pszenicy
 

15.   Działka nr 727 o pow. 1,83 ha;
       - w tym: RIVb – 0,24 ha, RV – 1,16 ha, RVI – 0,43 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,72q pszenicy rocznie
       - Wadium wynosi 7,00 zł
       - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

16.   Działka nr 422)1 o pow. 0,79 ha;
       - w tym: RIVa – 0,58 ha, RIVb – 0,21 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,16q pszenicy rocznie
       - Wadium wynosi 10,00 zł
       - Postąpienie wynosi 0,5q pszenicy

17.   Działka nr 341 o pow. 0,23 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,23 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,44q pszenicy rocznie
      -  Wadium wynosi 4,00 zł
      - Postąpienie wynosi 0,2q pszenicy

18.   Działka nr 298 o pow. 1,17 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,68ha, RIVa – 0,36 ha, ŁIV – 0,12 ha, Rowy – 0,01 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,98q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 17,00 zł
      - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

19.   Działka nr 683)1 o pow. 9,67 ha;
      - w tym: RIVa – 0,75 ha, RIVb – 0,94 ha, RV – 3,45 ha, RVI – 4,53 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 3,61q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 30,00 zł
      - Postąpienie wynosi 2q pszenicy

         Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2012r.   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1
o godz.    9ºº dla działek nr  52/4, 64/1 i 64/2, 50, 546, 729, 612/1, 784, 761;
o godz. 10.30 dla działek nr 750/2, 753, 227, 164 i 165/1, 797;
o godz. 12ºº  dla działek nr 421/1, 727, 422/1, 341, 298, 683/1.

         Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 21 sierpnia 2012r. na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
         Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
         Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Jeżowie.
         Granice wydzierżawianych działek nie będą wznawiane geodezyjnie.
         Nie dopuszcza się do przedmiotowego przetargu dotychczasowych dzierżawców, którzy dopuścili się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności i wg stanu na dzień 27 lipca 2012r. posiadają zalęgłości z tego tytułu.
            Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01 października 2012r. do dnia   30 września 2013r.
Czynsz płatny jest w dwóch ratach za każde półrocze oddzielnie w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez cenę pszenicy obowiązującą w danym półroczu.
Rata czynszu dzierżawnego za II półrocze jest płatna w terminie do 28 lutego następnego roku wg cen pszenicy w tym półroczu i do 30 września za I półrocze wg cen pszenicy w tym półroczu.


Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn

informacja o wyniku przetargu (19kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (27 lipca 2012)
Opublikował: Halina Swaczyna (27 lipca 2012, 14:33:00)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (17 września 2012, 09:36:14)
Zmieniono: dopisano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1501