Prszetarg ustny na dzierzawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów dz. nr 50, 546, 341 obrebu Jeżów

Znak: RGiFS.6845.1.2013                                                      Jeżów, dnia 04.03.2013r. 
                                               O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
                        W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
                                                           o g ł a s z a
 
publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Jeżów stanowiących mienie komunalne Gminy Jeżów:
 
OBRĘB  JEŻÓW
 
1.       Działka nr 50 o pow. 2,77 ha;
          - w tym: RIIIb – 0,08 ha, RIVa – 0,47 ha, RIVb – 0,92 ha, RV – 1,08 ha, ŁIV – 0,22 ha
          - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,54q pszenicy rocznie;
           - Wadium wynosi 20,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy
 
2.      Działka nr 546 o pow. 0,08 ha  ;
            -  w tym: RIVb – 0,08 ha
            -  Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,09q pszenicy rocznie;
            -  Wadium wynosi 1,00 zł
            -  Postąpienie wynosi 0,1q pszenicy

3.   Działka nr 341 o pow. 0,23 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,23 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,44q pszenicy rocznie
      -  Wadium wynosi 4,00 zł
      - Postąpienie wynosi 0,2q pszenicy
 

         Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 o godz.    9ºº .       
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 26 marca 2013r. na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
         Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
         Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Jeżowie.
         Granice wydzierżawianych działek nie będą wznawiane geodezyjnie.
         Nie dopuszcza się do przedmiotowego przetargu dotychczasowych dzierżawców, którzy dopuścili się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności i wg stanu na dzień 04 marca 2013r.. posiadają zaległości z tego tytułu.
            Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 15 kwietnia 2013r.. do dnia   30 września 2013r.
Czynsz płatny jest w dwóch ratach za każde półrocze oddzielnie w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez cenę pszenicy obowiązującą w danym półroczu.
Rata czynszu dzierżawnego za II półrocze jest płatna w terminie do 28 lutego następnego roku wg cen pszenicy w tym półroczu i do 30 września za I półrocze wg cen pszenicy w tym półroczu.


Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:

Sołtys wsi Jeżów celem wywiesz. na tabl. ogł.
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie
A/A  

informacja o wyniku przetargu (17kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (4 marca 2013)
Opublikował: Halina Swaczyna (4 marca 2013, 10:36:42)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (12 kwietnia 2013, 08:24:19)
Zmieniono: dopisano jako plik do pobrania informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1531