drugi publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego

Znak: RGiFS.6845.6.2013                                              Jeżów, dnia 26.09.2013r.
 
                                               O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
                        W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
                                                           o g ł a s z a
 
drugi publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Jeżów stanowiących mienie komunalne Gminy Jeżów:
 Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 10 września 2013r.
OBRĘB  JEŻÓW
 
1.       Działka nr 546 o pow. 0,08 ha  ;
            -  w tym: RIVb – 0,08 ha
            -  Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,09q pszenicy rocznie;
            -  Wadium wynosi 1,00 zł
            -  Postąpienie wynosi 0,1q pszenicy

2.        Działka nr 227 o pow. 0,57 ha;
            - w tym:  RIIIa – 0,08 ha, RIIIb – 0,08 ha, RIVa – 0,41 ha
            - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,99q pszenicy rocznie
            - Wadium wynosi 9,00 zł
            - Postąpienie wynosi 0,3q pszenicy

3.       Działki nr 164 i 165)1 o pow. 0,66ha;
            - w tym: RIIIb – 0,20 ha, RIVa – 0,46 ha
           - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,12q pszenicy rocznie
           - Wadium wynosi 10,00 zł
           - Postąpienie wynosi 0,3q pszenicy

4.      Działka nr 341 o pow. 0,23 ha;
         - w tym: RIIIb – 0,23 ha
         - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,44q pszenicy rocznie
         -  Wadium wynosi 4,00 zł
         - Postąpienie wynosi 0,2q pszenicy
 
5.      Działka nr 147)2 o pow. 0,14 ha;
         - w tym: RIVa – 0,02 ha, RIVb – 0,12 ha
         - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,16q pszenicy rocznie
         - Wadium wynosi 2,00 zł
         - Postąpienie wynosi 0,2q pszenicy
 

         Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2013r.   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 o godz.    9ºº.
         Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 21 października 2013r. na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
         Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
         Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Jeżowie.
         Granice wydzierżawianych działek nie będą wznawiane geodezyjnie.
         Nie dopuszcza się do przedmiotowego przetargu dotychczasowych dzierżawców, którzy dopuścili się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności i wg stanu na dzień 26 września 2013r. posiadają zalęgłości z tego tytułu.
            Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 15 listopada 2013r. do dnia   30 września 2014r.
Czynsz płatny jest w dwóch ratach za każde półrocze oddzielnie w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez cenę pszenicy obowiązującą w danym półroczu.
Rata czynszu dzierżawnego za II półrocze jest płatna w terminie do 28 lutego następnego roku wg cen pszenicy w tym półroczu i do 30 września za I półrocze wg cen pszenicy w tym półroczu.


Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn
Informacja o wyniku przetargu (18kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (26 września 2013)
Opublikował: Halina Swaczyna (26 września 2013, 12:56:52)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (6 listopada 2013, 14:38:28)
Zmieniono: dopisano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1246