Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dz. nr 421)1 i 422)1 obręb Jeżów

Znak: RGiFS.6845.1.2015                         Jeżów, dnia 26.01.2015r.
W Y K A Z  
NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  WYDZIERŻAWIENIA

          Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst - Dz.U.z 2014r.,  poz.518 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVII/121/08 Rady Gminy Jeżów z dnia 21.02.2008r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego
 
            W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W
 
            p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

że posiada do wydzierżawienia na okres 6 m-cy następujące nieruchomości obrębu Jeżów stanowiące mienie komunalne Gminy Jeżów ( bez zabudowań ) z przeznaczeniem na cele rolne, których stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW LD1B/00033861/6 :
 
1.  Działka nr 421)1 o pow. 0,57 ha;
       - w tym: RIVa – 0,36 ha, RIVb – 0,21 ha
       - czynsz dzierżawny wynosi 0,81q pszenicy rocznie
 
2.  Działka nr 422)1 o pow. 0,79 ha;
       - w tym: RIVa – 0,58 ha, RIVb – 0,21 ha
       - czynsz dzierżawny wynosi 1,16q pszenicy rocznie

Powyższe nieruchomości zamierza się wydzierżawić w trybie publicznego przetargu ustnego, którego termin, miejsce i warunki dzierżawy zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.
Czynsz płatny jest w dwóch ratach za każde półrocze oddzielnie w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez cenę pszenicy obowiązującą w danym półroczu.
Rata czynszu dzierżawnego za II półrocze jest płatna w terminie do 28 lutego następnego roku wg cen pszenicy w tym półroczu i do 30 września za I półrocze wg cen pszenicy w tym półroczu. Czynsz płatny jest na konto Urzędu Gminy w Jeżowie Nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010.
Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego.
Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01.04.2015r. do dnia 30.09.2015r.
    Osoby zainteresowane składają zgłoszenia w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w Jeżowie.
    Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 19 lutego 2015r.
    Niniejszy wykaz wywiesza się na okres od dnia 29.01.2015r. do dnia 19.02.2015r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie oraz u sołtysa wsi Jeżów, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz publikację na stronie internetowej www.jezow.pl ( zakładka „przetargi”) i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jezow.pl .

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (26 stycznia 2015)
Opublikował: Halina Swaczyna (27 stycznia 2015, 08:33:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 540