Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dz.52)4, 64)1 i 64)2, 546, 341, 147)2 obrębu Jeżów


Znak: RGiFS.6845.8.2015                        Jeżów, dnia 25.11.2015r.
W Y K A Z  
NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  WYDZIERŻAWIENIA

          Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst - Dz.U.z 2015r.,  poz.782 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVII/121/08 Rady Gminy Jeżów z dnia 21.02.2008r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego
 
 
                                   W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
                                  
                                   p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że posiada do wydzierżawienia na okres 7 m-cy następujące nieruchomości obrębu Jeżów stanowiące własność Gminy Jeżów ( bez zabudowań ) z przeznaczeniem na cele rolne, których stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW LD1B/00033861/6 i KW LD1B/00034506/7:
 
1.       Działka nr 52)4 o pow. 7,00 ha z powierzchni 10,53 ha ;
            -  w tym: RIVa – 6,27 ha, RIVb – 0,33 ha, RV – 0,40 ha
            -  Czynsz dzierżawny wynosi 10,55q pszenicy rocznie;
 
2.       Działka nr 64)1 i 64)2 o pow. 16,7833ha ;
            -  w tym: RIVa – 9,1974 ha, RIVb – 5,7343 ha, RV – 0,1473 ha,
                           PsIV – 1,2203 ha, PsV – 0,1546 ha, Lz – 0,3294 ha
            -  Czynsz dzierżawny wynosi 22,24q pszenicy rocznie;

 4.      Działka nr 546 o pow. 0,08 ha  ;
            -  w tym: RIVb – 0,08 ha
            -  Czynsz dzierżawny wynosi 0,09q pszenicy rocznie;
 
5.  Działka nr 341 o pow. 0,23 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,23 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 0,44q pszenicy rocznie
 
6. Działka nr 147)2 o pow. 0,14 ha;
      - w tym: RIVa – 0,02 ha, RIVb – 0,12 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 0,16q pszenicy rocznie
 
Powyższe nieruchomości zamierza się wydzierżawić w trybie publicznego przetargu ustnego, którego termin, miejsce i warunki dzierżawy zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.
Czynsz płatny jest w dwóch ratach za każde półrocze oddzielnie w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez cenę pszenicy obowiązującą w danym półroczu.
Rata czynszu dzierżawnego za II półrocze jest płatna w terminie do 28 lutego następnego roku wg cen pszenicy w tym półroczu i do 30 września za I półrocze wg cen pszenicy w tym półroczu. Czynsz płatny jest na konto Urzędu Gminy w Jeżowie Nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010.
Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego.
Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01.03.2016r. do dnia 30.09.2016r.
            Osoby zainteresowane składają zgłoszenia w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w Jeżowie.
            Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 22 grudnia 2015r.
            Niniejszy wykaz wywiesza się na okres od dnia 01.12.2015r. do dnia 22.12.2015r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie oraz u sołtysa wsi Jeżów, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz publikację na stronie internetowej www.jezow.pl ( zakładka „przetargi”) i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jezow.pl . 


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (25 listopada 2015)
Opublikował: Halina Swaczyna (26 listopada 2015, 09:59:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432