Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dz.52)4, 64)1 i i 64)2, 546, 341,147)2


Znak: RGiFS.6845.8.2015                                   Jeżów, dnia 31.12.2015r.                                     O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
                        W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
         o g ł a s z a 
publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych mienia komunalnego położonych na terenie Gminy Jeżów stanowiących własność Gminy Jeżów, których stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW LD1B/00033861/6
 i KW LD1B/00034506/7:
 
OBRĘB  JEŻÓW
 
1.     Działka nr 52)4 o pow. 7,00 ha z powierzchni 10,53 ha , KW LD1B/00033861/6 ;
            -  w tym: RIVa – 6,27 ha, RIVb – 0,33 ha, RV – 0,40 ha
            -  Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 10,55q pszenicy rocznie;
            - Wadium wynosi 100,00 zł
            - Minimalne postąpienie wynosi 1q pszenicy
 
2.       Działka nr 64)1 i 64)2 o pow. 16,7833ha, KW LD1B/00034506/7 ;
            -  w tym: RIVa – 9,1974 ha, RIVb – 5,7343 ha, RV – 0,1473 ha,
                           PsIV – 1,2203 ha, PsV – 0,1546 ha, Lz – 0,3294 ha
            -  Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 22,24q pszenicy rocznie;
            -  Wadium wynosi 200,00 zł
            - Minimalne postąpienie wynosi 5q pszenicy
 
3.        Działka nr 546 o pow. 0,08 ha, KW LD1B/00033861/6  ;
            -  w tym: RIVb – 0,08 ha
            -  Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,09q pszenicy rocznie;
            -  Wadium wynosi 1,00 zł
            -  Minimalne postąpienie wynosi 0,1q pszenicy
 
4.        Działka nr 341 o pow. 0,23 ha, KW LD1B/00033861/6;
      - w tym: RIIIb – 0,23 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,44q pszenicy rocznie
      -  Wadium wynosi 4,00 zł
      -  Minimalne postąpienie wynosi 0,2q pszenicy
 
5.       Działka nr 147)2 o pow. 0,14 ha, KW LD1B/00034506/7  ;
      - w tym: RIVa – 0,02 ha, RIVb – 0,12 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,16q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 2,00 zł
      - Minimalne postąpienie wynosi 0,2q pszenicy
 
W księdze wieczystej KW LD1B/00033861/6 i KW LD1B/00034506/7 brak wpisów o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem są nieruchomości.
         Przetarg odbędzie się w dniu 02 lutego 2016r.   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 o godz.    9ºº
         Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 25 stycznia 2016r. na konto Urzędu Gminy w Jeżowie
nr 20928810823911319120000030.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
         Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
         Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Jeżowie.
         Granice wydzierżawianych działek nie będą wznawiane geodezyjnie.
         Nie dopuszcza się do przedmiotowego przetargu dotychczasowych dzierżawców, którzy dopuścili się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności i wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. posiadają zalęgłości z tego tytułu.
            Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01 marca 2016r. do dnia   30 września 2016r.
Czynsz płatny jest w dwóch ratach za każde półrocze oddzielnie w wysokości wynikającej
 z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez cenę pszenicy obowiązującą w danym półroczu.
Rata czynszu dzierżawnego za II półrocze jest płatna w terminie do 28 lutego następnego roku wg cen pszenicy w tym półroczu i do 30 września za I półrocze wg cen pszenicy w tym półroczu.


Niniejsze ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jeżowie www.jezow.pl (zakładka przetargi) i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jezow.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 i u sołtysa miejscowości Jeżów.

informacja o wyniku przetargu (18kB) word

metryczka


Wytworzył: Wojt Gminy Jeżów (31 grudnia 2015)
Opublikował: Halina Swaczyna (31 grudnia 2015, 10:22:10)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (10 lutego 2016, 08:55:15)
Zmieniono: dopisano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 535