przetarg ustny na sprzedaż dz. nr 928/2 i 977 obrębu Jeżów


           

              
                                                                                   Jeżów, dnia 16.11.2016r.
 
Znak: RGiFS.6840.1.2016
 
O G Ł O S Z E N I E
WÓJT  GMINY JEŻÓW
ogłasza
pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów stanowiących własność Gminy Jeżów

Obręb geodezyjny
Jeżów KW LD1B/00014331/3
 Nr działek
928/2
Pow. w m2
 1079
 Cena wywoł. zł brutto w tym 23% VAT
36 000,00
Wadium zł
1 800,00
Minimalne postąpienie zł
360,00
Przezn. nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania
    Oznaczona symbolem 135 MNu jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej wraz z zielenią towarzyszącą oraz niezbędnymi dojściami, dojazdami i czasowymi miejscami postojowymi oraz usługami nieuciążliwymi. Teren położony częściowo w zasięgu oddziaływania linii elektroenergetycznej. Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Obręb geodezyjny
 Jeżów KW LD1B/00014331/3
 Nr działek
 977
Pow. w m2
 1288
 Cena wywoł. zł brutto w tym 23% VAT
 45 500,00
Wadium zł
 2 300,00
Minimalne postąpienie zł
460,00
Przezn. nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania
Oznaczona symbolem 132 Mnu jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej wraz z zielenią towarzyszącą oraz niezbędnymi dojściami, dojazdami i czasowymi miejscami postojowymi oraz usługami nieuciążliwymi oraz symbolem 192 ZP jako teren zieleni parkowej oraz terenowych obiektów rekreacyjnych i sportowych. Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
        
 Wylicytowana wartość zawierała będzie podatek VAT w wysokości 23%.
 
 Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 28 grudnia 2016r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.
 
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 20 grudnia 2016r. które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20 9288 1082 3911 3191 2000 0030. Wpłata wadium musi umożliwiać komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
 
Brak jest obciążeń nieruchomości oraz zobowiązań, których przedmiotem są wyżej wymienione nieruchomości.
Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 lub pod nr tel. 46 875 53 71 wew.35 w godzinach pracy Urzędu,  t.j. od godz. 7.30 do godz.15.30.
Przedmiot przetargu jest znany.
Nieruchomości położone są w Jeżowie przy ul. Kwiatowej. Nieruchomości uzbrojone są w sieć energetyczną, wodociąg wiejski, drogę o nawierzchni asfaltowej a także kanalizację sanitarną.                                                          
         Granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie a sprzedaż nieruchomości na rzecz nabywcy wyłonionego w drodze przetargu nastąpi wg stanu faktycznego i prawnego nieruchomości na dzień przetargu.    
 
     Niniejsze ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej www.jezow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jezow.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 i u sołtysa miejscowości Jeżów, a ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu co najmniej powiatu.
 
 
  informacja o wyniku przetargu (153kB) pdf
 
 

 
                                                                
 
 
 
 


 


 
 


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (16 listopada 2016)
Opublikował: Halina Swaczyna (16 listopada 2016, 09:26:47)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (5 stycznia 2017, 08:26:07)
Zmieniono: dopisano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 567