ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych


Znak: RGiFS.6845.1.2017                                     Jeżów, dnia 27.07.2017                                                                     O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
                        W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
                                                    o g ł a s z a 
publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych mienia komunalnego położonych na terenie Gminy Jeżów stanowiących własność Gminy Jeżów,  których stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW LD1B/00033861/6 i KW LD1B/00034506/7:
 
OBRĘB  JEŻÓW
 
1.     Działka nr 52)4 o pow. 7,00 ha z powierzchni 10,53 ha ; ;
 
            -  w tym: RIVa – 6,27 ha, RIVb – 0,33 ha, RV – 0,40 ha
            -  Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 10,55q pszenicy rocznie;
            - Wadium wynosi 100,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy
 
2.       Działka nr 64)1 i 64)2 o pow. 16,7833ha ;
 
            -  w tym: RIVa – 9,1974 ha, RIVb – 5,7343 ha, RV – 0,1473 ha,
                           PsIV – 1,2203 ha, PsV – 0,1546 ha, Lz – 0,3294 ha
            -  Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 22,24q pszenicy rocznie;
            -  Wadium wynosi 200,00 zł
            - Postąpienie wynosi 5q pszenicy
 
3.       Działka nr 50 o pow. 2,77 ha;
          - w tym: RIIIb – 0,08 ha, RIVa – 0,47 ha, RIVb – 0,92 ha, RV – 1,08 ha, ŁIV – 0,22 ha
          - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,54q pszenicy rocznie;
           - Wadium wynosi 20,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy
 
4.      Działka nr 546 o pow. 0,08 ha  ;
            -  w tym: RIVb – 0,08 ha
            -  Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,09q pszenicy rocznie;
            -  Wadium wynosi 1,00 zł
            -  Postąpienie wynosi 0,1q pszenicy

5.       Działka nr 729 o pow. 2,85 ha;
           - w tym: RIVb – 0,37 ha, RV – 1,72 ha, RVI – 0,76 ha
           - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,1q pszenicy rocznie;
           - Wadium wynosi 10,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

6.       Działka nr 612)1 o pow. 2,09 ha;
           - w tym: RIVb – 1,98 ha, RV – 0,11 ha
           - Wywoławcza wysokość czynszu  dzierżawnego wynosi 2,22q pszenicy rocznie;
           -  Wadium wynosi 20,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

7.       Działka nr 784 o pow. 1,39 ha;
           - w tym: RV – 0,66 ha, RVI – 0,73 ha
           - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,26q pszenicy rocznie;
            - Wadium wynosi 3,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

8.       Działka nr 761 o pow. 2,99 ha;
            - w tym: RIVb – 0,73 ha, RV – 2,26 ha
            - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,70q pszenicy rocznie;
            - Wadium wynosi 15,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

9.       Działka nr 750)2 o pow. 1,85 ha;
            - w tym: RIVb – 1,56 ha, RV – 0,29 ha
            - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,82q pszenicy rocznie;
            - Wadium wynosi 16,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

10.       Działka nr 753 o pow. 0,73 ha;
             - w tym: RIVb – 0,53 ha, RV – 0,20 ha
             - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,66q pszenicy rocznie;
             - Wadium wynosi 6,00 zł
            - Postąpienie wynosi 0,5q pszenicy

11.       Działka nr 227 o pow. 0,57 ha;
            - w tym:  RIIIa – 0,08 ha, RIIIb – 0,08 ha, RIVa – 0,41 ha
            - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,99q pszenicy rocznie
            - Wadium wynosi 9,00 zł
            - Postąpienie wynosi 0,3q pszenicy

12.       Działki nr 164 i 165)1 o pow. 0,66ha;
            - w tym: RIIIb – 0,20 ha, RIVa – 0,46 ha
           - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,12q pszenicy rocznie
           - Wadium wynosi 10,00 zł
            - Postąpienie wynosi 0,3q pszenicy

13.      Działka nr 797 o pow. 3,85 ha;
           - w tym: RIVb – 1,05 ha, RV – 2,80 ha
           - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,28q pszenicy rocznie
           - Wadium wynosi 20,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy
 
14.     Działka nr 421)1 o pow. 0,57 ha;
          - w tym: RIVa – 0,36 ha, RIVb – 0,21 ha
          - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,81q pszenicy rocznie
           - Wadium wynosi 7,00 zł
           - Postąpienie wynosi 0,3 q pszenicy
 

15.   Działka nr 727 o pow. 1,83 ha;
       - w tym: RIVb – 0,24 ha, RV – 1,16 ha, RVI – 0,43 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,72q pszenicy rocznie
       - Wadium wynosi 7,00 zł
       - Postąpienie wynosi 1q pszenicy
 
16. Działka nr 422)1 o pow. 0,79 ha;
       - w tym: RIVa – 0,58 ha, RIVb – 0,21 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,16q pszenicy rocznie
       - Wadium wynosi 10,00 zł
       - Postąpienie wynosi 0,5 q pszenicy

17.   Działka nr 341 o pow. 0,23 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,23 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,44q pszenicy rocznie
      -  Wadium wynosi 4,00 zł
      - Postąpienie wynosi 0,2q pszenicy

18.   Działka nr 298 o pow. 1,17 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,68ha, RIVa – 0,36 ha, ŁIV – 0,12 ha, Rowy – 0,01 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,98q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 17,00 zł
      - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

19.   Działka nr 683)1 o pow. 9,67 ha;
      - w tym: RIVa – 0,75 ha, RIVb – 0,94 ha, RV – 3,45 ha, RVI – 4,53 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 3,61q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 30,00 zł
      - Postąpienie wynosi 2q pszenicy
 
20. Działka nr 147)2 o pow. 0,14 ha;
      - w tym: RIVa – 0,02 ha, RIVb – 0,12 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,16q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 2,00 zł
      - Postąpienie wynosi 0,2q pszenicy
 

         Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017r.   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1
o godz.    9ºº dla działek nr  52/4, 64/1 i 64/2, 50, 546, 729, 612/1, 784, 761;
o godz. 10.30 dla działek nr 750/2, 753, 227, 164 i 165/1, 797;
o godz. 12ºº  dla działek nr 421/1, 727, 422/1, 341, 298, 683/1, 147/2.

         Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 23 sierpnia 2017r. na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
         Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
         Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Jeżowie.
         Granice wydzierżawianych działek nie będą wznawiane geodezyjnie.
         Nie dopuszcza się do przedmiotowego przetargu dotychczasowych dzierżawców, którzy dopuścili się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności i wg stanu na dzień 27 lipca 2017r. posiadają zalęgłości z tego tytułu.
            Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01 października 2017r. do dnia   30 września 2018r.


Czynsz płatny jest w dwóch ratach za każde półrocze oddzielnie w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez cenę pszenicy obowiązującą w danym półroczu.
Rata czynszu dzierżawnego za II półrocze jest płatna w terminie do 28 lutego następnego roku wg cen pszenicy w tym półroczu i do 30 września za I półrocze wg cen pszenicy w tym półroczu. Czynsz płatny jest na konto Urzędu Gminy w Jeżowie Nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010.
Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego. Zmiana wysokości czynszu dzierżawnego dokonywana będzie w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów.
 
            Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi poprzez wykonanie zabiegów agrotechnicznych na nieruchomościach będących przedmiotem dzierżawy. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy.
 
 
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (27 lipca 2017)
Opublikował: Halina Swaczyna (27 lipca 2017, 13:33:51)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (8 września 2017, 11:10:38)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 563