Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Znak: RGiFS.6822.3.2018                                                            Jeżów, dnia 18.09.2018r.

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  ZAMIANY

          Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 67 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst - Dz.U. z 2018r., poz.121 z późn. zm.)
W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W
p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
że posiada do zamiany następującą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Jeżów ( bez zabudowań ) położoną w obrębie geodezyjnym Jeżów, których stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW LD1B/00033861/6 :

1.    Działka nr 298 o pow. 1,17 ha ;
- cena nieruchomości stanowi 38 000,00 zł (cena nie zawiera podatku VAT)

- W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”.
- Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi w sposób zgodny z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość położona jest w Jeżowie.
Uzbrojenie terenu:  droga o nawierzchni gruntowej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanej nieruchomości w trybie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 powołanej ustawy, winny w terminie do dnia 07 listopada 2018r. złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

        W przypadku braku takich wniosków nieruchomość stanowiąca własność Gminy Jeżów objęta niniejszym wykazem zostanie zamieniona na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej oznaczoną jako działka nr 74 o pow. 0,93 ha położoną w obrębie geodezyjnym Jasienin Mały (bez zabudowań), której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej. Cena nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej oznaczonej jako działka nr 74 o pow. 0,93 ha obrębu Jasienin Mały została określona na kwotę 37 000,00 zł (cena nie zawiera podatku VAT).
- W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”; 5MRj jako tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych położona częściowo w zasięgu oddziaływania linii energetycznej średniego napięcia; 11U jako tereny usług. Realizacja usług, usług produkcyjnych oraz obiektów usługowo-produkcyjnych wraz z zielenią towarzyszącą i izolacyjną oraz niezbędnymi dojściami, dojazdami i parkingami. Ewentualna uciążliwość obiektów ograniczona do granic działki.; 7MNu jako tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych położone częściowo w obszarze stanowiska archeologicznego oraz terenów zmeliorowanych. Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z zielenią towarzyszącą i izolacyjną oraz niezbędnymi dojściami, dojazdami i parkingami; 16KG jako tereny komunikacji kołowej. Droga gminna klasy technicznej D. Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m. Szerokość jezdni 6,0 m. Poszerzenie istniejącej drogi o pas terenu szerokości 6,0 m w kierunku południowym.; 18KD jako tereny komunikacji kołowej. Droga gminna dojazdowa klasy technicznej D ustalona planem. Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m. Szerokość jezdni 6,0 m.; 19KG jako tereny komunikacji kołowej. Droga gminna klasy technicznej D. Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m. Szerokość jezdni 6,0m. Poszerzenie istniejącej drogi o pas terenu szerokości 4,0 m w kierunku zachodnim ( do szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających); 23KK jako tereny komunikacji kołowej. Istniejący fragment drogi krajowej nr 72 klasy technicznej G. Szerokość w liniach rozgraniczających 30,0m. Obustronne poszerzenie istniejącego pasa drogowego o pasy terenu o szerokości 7,0 m z każdej strony tj. do szerokości 30,0 m w liniach rozgraniczających.; 27KW jako tereny komunikacji kołowej. Ustalona planem obwodnica centrum Jeżowa (docelowo klasy technicznej G). Szerokość w liniach rozgraniczających – 30,0 m. Minimalna szerokość jezdni – 7,0 m.
- Zagospodarowanie nieruchomości w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania w sposób zgodny z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość położona jest w Jasieninie Małym.
Uzbrojenie terenu:  sieć energetyczna, wodociąg wiejski, drogi o nawierzchni asfaltowej oraz droga o nawierzchni gruntowej.

Warunki zamiany wyżej wymienionych nieruchomości zostaną określone w protokole uzgodnień.
Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst - Dz.U. z 2018r., poz.121 z późn. zm.), ze względu na nierówną wartość zamienianych nieruchomości zastosowana zostanie dopłata, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres od dnia 25.09.2018r. do dnia 07.11.2018r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie oraz zamieszcza na stronie internetowej www.jezow.pl
 (zakładka „przetargi”) i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jezow.pl  a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (18 września 2018)
Opublikował: Halina Swaczyna (25 września 2018, 08:07:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 367