przetarg ustny na sprzedaż nieruch.zabud. dz.nr 567)1 obrębu Przybyszyce

              Jeżów, dnia 10.06.2005r.

 

Znak: GG.7094-4)3)05

 

               OGŁOSZENIE

 

WÓJT  GMINY JEŻÓW

ogłasza

  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów

Obręb

geodezyjny

Nr dział.

Pow.

w ha

Cena wywoł. zł

Wadium

Postąpienie

Przezn. w planie zagospodarowania

Przybyszyce

        KW 16751  

 

 

              

 

567)1            

 

 

 

 

378 m2  wraz z zabud

 

 

 

 14.200,00

 netto

 

 

 

 

   750,00

 

 

 

 

 

   150,00

 

 

 

 

  

Oznaczona symbolem 1MRj jako tereny zabudowy zagrodowej z dopuszcz. Zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy jednorodz. Wolnostojącej lub bliźniaczej oraz usług nieuciążliwych.

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 12 lipca 2005r. o godz. 930 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 01 lipca 2005r., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030. Wpłata wadium musi umożliwiać komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty. Brak takiej wpłaty na koncie Gminy w terminie do dnia 08 lipca 2005r. spowoduje niedopuszczenie osoby do uczestniczenia w przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnik przetargu, który nie spełni warunków określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64 z 2003r. poz.592) może nabyć nieruchomości pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.

 

Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.

Przedmiot przetargu jest znany.

Nieruchomość  oznaczona jako działka nr 567)1 położona jest w strefie centralnej wsi Przybyszyce.  Działka zabudowana jest budynkiem po byłej zlewni mleka.

Uzbrojenie terenu: wodociąg  i energia elektryczna.

Dojazd do działki drogą asfaltową, bezpośredni dostęp do budynku zapewnia plac wyłożony trylinką.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie.    

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (10 czerwca 2005)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (10 czerwca 2005, 14:30:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1724